دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب                              

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 طرح تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 تعاريف متغييرها و واژهاي كليدي…………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : مطالعات نظري………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2 زنجيره تامين…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3 همكاري در زنجيره تامين……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4 مشكلات زنجيره تامين و منابع آنها………………………………………………………………………………………………………19

2-5 راه حلهاي مشكلات زنجيره تامين………………………………………………………………………………………………………..21

2-6 ديدگاه هاي تئوريك زنجيره تامين………………………………………………………………………………………………………..24

2-7 بررسي رويكردهاي انتخاب تامين كننده……………………………………………………………………………………………….29

2-8 انتخاب بهترين تامين كننده در زنجيره تامين………………………………………………………………………………………30

2-9 رابطه نزديك بين خودروسازان و تامين كنندگان آنها………………………………………………………………………….31

2-10 نزديكي روابط بين تامين كنندگان…………………………………………………………………………………………………….33

2-11 انتخاب معيارهاي ارزيابي تامين كنندگان…………………………………………………………………………………………..33

2-12 مروري بر تاريخچه سيستم ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………………………..41

2-13 دلايل تاكيد براندازه گيري عملكرد…………………………………………………………………………………………………….41

2-14 روشها و مدل هاي موجود در زمينه انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان……………………………………………..44

2-15 شاخصهاي ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………44

2-16 تعريف روش AHP……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-17 معرفي مدل پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………………….45

2-18 تحليل پوشش داده ها(DEA  )………………………………………………………………………………………………………….53

2-19 برنامه ريزي آرماني……………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-20 مهمترين شاخصهايي كه در صنايع خودروسازي در سيستم مديريت كيفيت سازمان خود ملزم به       پايش آنها مي باشند………………………………………………………………………………………………………………………………….55

2-21 پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-22 مدل مفهومي طرح………………………………………………………………………………….. ……………………………………71

فصل سوم :روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….73

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 روش دلفي به عنوان روشي براي انجام تحقيق………………………………………………………………………………..77

3-2-1 نمونه ي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-2 روش هاي تحليلي داده ها……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3 روايي و پايايي روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3-1 روايي روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2-3-2 پايايي روش دلفي…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3 نحوه ي استفاده از روش دلفي در تحقيق حاضر……………………………………………………………………………..80

3-3-1 ايجاد سوال تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-2 طرح تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-3 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-3-4 انجام دور اول دلفي………………………………………………………………………………………………………………………81

3-3-5 جمع آوري و تحليل دور اول پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………81

3-3-6 انجام دور دوم دلفي………………………………………………………………………………………………………………………82

3-3-7 جمع آوري و تحليل دور دوم پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………….82

3-3-8 روايي و پايايي تحقيق حاضر………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و تدوين معيارهاي نهايي………………………………………………….84

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-2 فهرست معيارهاي اوليه…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3 يافته هاي حاصل………………………………………………………………………………………………………………………………87

4-3-1 نتايج دور اول………………………………………………………………………………………………………………………………..87

4-3-2 نتايج دور دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….93

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها …………………………………………………………………………………………….97

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………98

5-3 پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………….108

پيوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

 

 

چكيده

ارزيابي و انتخاب تأمين­كنندگان در هر سازماني و بويژه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم عظيم خريد و تداركات بسيار مهم و حياتي است. در اين تحقيق تلاش شده تا با بهره گرفتن از نظرات كارشناسان و خبرگان در مسئله زنجيره­تأمين و انتخاب تأمين­كنندگان سازمان نامبرده، مهمترين شاخص­هاي اين انتخاب شناسايي گردد.پژوهش حاضر از روش دلفي به عنوان يكي از شيوه هاي تركيبي كمي-كيفي انجام تحقيق استفاده مي نمايد. در تحقيق حاضر در مجموع تعداد 25 نفر به عنوان اعضاي پانل تخصصي(نمونه آماري هدفمند) انتخاب شدند و 25 پرسشنامه براي اعضاي پانل تخصصي دلفي ارسال شد.

جهت تجزيه و تحليل داده­هاي گردآوري شده از آمار توصيفي(تعيين ميانگين و انحراف معيار از جمله روش ها براي توصيف وضعيت پاسخ ها در اين مرحله بوده است ) استفاده شده است. پس از انجام دو دور دلفي نتايج نشان داد كه هر شش معيار انتخاب شده جهت تعيين تامين كنندگان خودرو(تحويل به موقع، قيمت ( هزينه )، كيفيت، انعطاف پذيري، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگويي، تكنولوژي، اعتبار و مديريت سازمان) براي نيروي انتظامي مورد تاييد قرار گرفت.

 

واژه هاي كليدي: تحويل به موقع، قيمت ( هزينه)، كيفيت، انعطاف پذيري، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگويي، تكنولوژي، اعتبار و مديريت سازمان

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

1- 1. مقدمه

ايجاد آمادگي براي واكنش سريعتر در بهره گيري از فرصت‌هاي زودگذر و كم ثبات، يكي از چالش‌هاي اساسي سازمان‌ها در عصر حاضر است. درواقع سازمان‌هاي امروز براي استفاده از اين گونه فرصت‌ها ناگزير به ايجاد ساختاري منعطف و نيز بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان‌ها هستند. حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركزگرايي به تمركززدايي و بالاخره از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبك‌هاي از نشانه‌‌هاي آشكار روند تحولات اساسي در محيط عصر امروز است كه بي‌‌ شك پاسخگويي به آن‌ها نيازمند راه حل‌ها و راهكار‌هايي جديد مي باشد. بنابراين از اين جهت فرآيند تصميم گيري علمي انتخاب كانديدا‌ها جهت تامين كردن مواد اوليه بسيار حائز اهميت مي باشد. در سال‌هاي اخير اهميت جنبه‌هاي مختلف استراتژي نظير شايستگي اصلي، تحليل ريسك و انعطاف پذيري سازمان در حال رشد مي باشد. در نتيجه اين روند منجر شد تا محققان و صاحبان صنعت به سمت ابزار‌هاي تصميم گيري چند معياره روي آورند. هدف تصميم گيري‌هاي چند معياره در واقع كمك به تصميم گيرندگان در جهت يكپارچگي بررسي ارزش هر يك از معيار‌ها به دور از ارزيابي‌هاي شخصي است (بلتون و استوارت،2002).

ارزيابي و انتخاب تأمين­كنندگان در هر سازماني و بويژه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم عظيم خريد و تداركات بسيار مهم و حياتي است. در اين تحقيق تلاش مي شود با بهره گرفتن از نظرات كارشناسان و خبرگان در مسئله زنجيره­تأمين و انتخاب تأمين­كنندگان سازمان نامبرده، مهمترين شاخص­هاي اين انتخاب شناسايي گردد.

دراين فصل پس از بيان مساله و اهميت و ضرورت تحقيق در مورد سوال تحقيق و روش پاسخگوي به آن توضيح داده خواهد شد.

1-2. بيان مسأله

امروزه شيوه هاي مديريت توليد گذشته كه يكپارچگي كمتري را در فرآيندهايشان دنبال مي كردند كارايي خود را از دست داده اند و زنجيره تأمين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد، كالا، اطلاعات و مالي، توانايي پاسخگويي به شرايط را دارا مي باشد (صادقي مقدم و همكاران، 1388).

هر چه وابستگي سازمانها به تامين كنندگان بيشتر شود، نتايج مستقيم و غيرمستقيم تصميم گيري نادرست و غلط نيز زيانبارتر مي شود.جهاني شدن تجارت و گسترش روزافزون اينترنت، روشها و حالتهاي مختلف انتخاب تامين كننده را بيشتر كرده است.كسب رضايت مشتري، تامين نيازها و اولويتهاي مشتري مستلزم انتخاب سريع و مناسب تامين كنندگان است.ساختارهاي جديد سازماني موجب شده است كه براي انتخاب تامين كنندگان، افراد بيشتري در تصميم گيري دخيل باشند و به همين جهت، اهميت و جايگاه تصميم گيري افزايش يافته است.(دبوئر، 1998).پيچيدگي و اهميت تصميم گيري در انتخاب تامين كنندگان، ضرورت ارائه روشي قاعده مند و شفاف را كاملاً روشن مي كند.(هالت، 1998)

با توجه به مطالعات انجام شده جهت ارزيابي عملكرد تامين كنندگان ابتدا لازم است معيار‌ها و شاخص‌هاي مورد نياز تعيين و سپس روش مناسبي انتخاب گردد.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

شاخص‌هاي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان :مطالعات متعددي در خصوص طراحي و تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان صورت پذيرفته است. مهمترين بحث در رابطه با شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان ، متناسب بودن شاخص‌ها با اهداف سازماني، همسويي با استراتژي‌هاي سازمان، اعتبار در طول زمان، امكان بازخورد سريع و دقيق مي باشد. آقاي گاروين در مطالعات خود در سال 1993 به تفصيل شاخص‌هاي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان را ارائه نموده است. در اين مطالعات 5 معيار پيشنهاد گرديده است كه عبارتند از كيفيت، 

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين

 

 

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :