دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي

 

تابستان 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

چكيده ……..……………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ……………………..……………………………………………………………………………………    3

1-1  موضوع تحقيق    ……….………………………………………………………………………………….3

1-2  بيان مساله     …….…………………………………………………………………………………………3

1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق    …..…………………………………………………………………..4

1-4  نوآوري در تحقيق…….………………………………………………………………………………….   5

1-5  اهداف تحقيق

1-5-1  هدف آرماني…….……………………………………………………………………………………   6

1-5-2  هدف كلي ………….………………………………………………………………………………..   6

1-5-3  اهداف ويژه   ……….………………………………………………………………………………    6

1-5-4  هدف كاربردي ………………………………………………………………………………………   7

1-6 مدل تحليلي تحقيق ……………………………………………………………………………………..   7

1-7  سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………    8

1-8  فرضيات تحقيق ………………………………………………………………………………………..    8

1-9   روش شناسي تحقيق….………………………………………………………………………………..  8

1-10  روش گردآوري داده‌ها   ………………….………………….…………………………………………8

1-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………..……………………………………..  8

1-12  قلمرو زماني تحقيق      .………………………….…………………………………………………….9

1-13  قلمرو مكاني تحقيق   …………………………………………………………………………………. 9

1-14  جامعه آماري، روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه  ………..…………………………………….9

1-15  محدوديت­هاي تحقيق  ………………………………..………………………………………………  9

1-16  تعريف متغيرها …………………………….………………………………………………………….   9

1-17  تعريف واژه­ها و اصطلاحات…..……………………………………………………………………..  9

 

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….   12

2-1  مباني نظري تحقيق …..………………………………………………………………………………..  12

2-1-1  تعاريف مسئوليت اجتماعي ………………………………………………………………………… 12

2-1-2  مفهوم مسئوليت اجتماعي شركت‌ها ………………………………………………………………..12

2-1-3  اصول مسئوليت اجتماعي …….……………………………………………………………………  15

2-1-4  موضوعات و مسائل اصلي مسئوليت اجتماعي ………….……………………………………..   19

2-1-5  نظريات فريدمن…………….….……………………………………………………………………  20

2-1-6  نظرات پيتردراكر………….…….…………………………………………………………………..  22

2-1-7  نظريه ذي‌نفعان …………….……….………………………………………………………………  24

2-1-8  نظريه شهروندي شركت‌ها ………………..……………………………………………………..   29

2-1-9  ضرورت پذيرش مسئوليت اجتماعي توسط مديران بنگاه‌ها……………..…………………….  31

2-1-10  محتويات استراتژي­هاي مسئوليت اجتماعي…………..………………………………………..  32

2-1-11  ديدگاه­هاي موافقان و مخالفان مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها

2-1-11-1  دلائل موافقان نسبت به مسئوليت اجتماعي ………………………………………………..   33

2-1-11-2  دلائل مخالفان مسئوليت اجتماعي…………………………………..…………………………37

2-1-12  جمع بندي نظريات مرتبط با مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي…………..  42

2-1-13  اقدامات انجام شده در زمينه ترويج مسئوليت اجتماعي شركت‌ها …….………………….     42

2-1-14  اهداف شركت­هاي امروزي از مشاركت در زمينه مسئوليت اجتماعي…..………………….    45

2-1-15  مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در ايران …………………………………………………………    46

2-1-16  اهداف شركت‌هاي ايراني از حركت به­سوي مسئوليت اجتماعي شركتي………..………….   48

2-1-17  مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در ايران و موانع موجود ………..…………………………….    49

2-2  پيشينه تحقيقات انجام شده

2-2-1  تحقيقات انجام شده در زمينه مسئوليت اجتماعي در ايران………..……………………………   50

2-2-2  تحقيقات انجام شده در زمينه مسئوليت اجتماعي در جهان……………..……………………..   53

2-3  تاريخچه و معرفي شركت بهره ­برداري نفت و گاز كارون  ………..……………………………….. 54

2-3-1  مسئوليت اجتماعي در شركت بهره ­برداري نفت و گاز كارون ………. ………………….  55

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..  57

3-1  نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………..   57

3-2  روش تحقيق……………………………………………………………………………………………   57

3-3  روش تجزيه و تحليل داده­ ها …………………………………………………………………………   57

3-4  ابزار و روش گردآوري داده­ها

3-4-1  مطالعه سوابق و اسناد ……………………………………………………………………………..   58

3-4-2  تهيه پرسشنامه (فرم نظر خواهي) ……………………………………………………………….    59

3-4-3  مقياس اندازه ­گيري…………………………………………………………………………………    60

3-5  سنجش روائي و پايائي پرسشنامه

3-5-1 روائي ………………………………………………………………………………………………..   60

3-5-2  پايائي ( قابليت اطمينان )  ……………………………………………………………………….    61

3-6  جامعه آماري و مشخصات آن …………………………………………………………………….      64

3-7  روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

3-7-1  روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………..      64

3-7-2  روش تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………..      64

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ ها (يافته­ ها)

4-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………….      66

4-2- تحليل داده‌ها با بهره گرفتن از آمار توصيفي

4-2-1- بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي پاسخ‌دهندگان

4-2-1-1- جنسيت پاسخ‌‌دهندگان …………………………………………………………………………  66

4-2-1-2- سنوات خدمت پاسخ­‌دهندگان ……………………………………………………………….   67

4-2-1-3- ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………..   68

4-2-1-4 سن پاسخ­‌دهندگان ……………….……………………………………………………………..   69

4-2-1-5 مديريت  ………………………………………………………………………………………….  70

4-2-1-6 سمت سازماني …………………………………………………………………………………    71

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

4-2-2- بررسي وضعيت سؤالات …………………………………………………………………………   72

4-3  يافته­ هاي استنباطي تحقيق …………………………………………………………………………….  86

4-3-1  نرمال بودن توزيع داده­هاي تحقيق………………………………………………………………..  87

4-3-2- بررسي وضعيت موجود از ديدگاه مديران و روسا ……………………………………………   88

4-3-3- بررسي و مقايسه مؤلفه‌هاي مربوط به متغير مستقل تحقيق……………………………………  103

4-3-3- مقايسه مؤلفه‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………..   103

4-4- بررسي فرضيه­ هاي تحقيق ………………………………………………………………………….   108

 

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………  115

5-1 تحليل يافته­ ها   …………………………………………………………….   115

5-1-1 نتايج تحليل توصيفي   ..……………………………………………………..115

5-1-1-1 نتايج حاصل از اطلاعات جمعيت شناختي …………………………………… 115

5-1-1-2 : نتايج حاصل از پاسخ­هاي داده شده به پرسشنامه توسط نمونه آماري……………… 116

5-1-2 : نتايج تحليل استنباطي ……………………………………………………   117

5-1-2-1 نتايج حاصل از آزمون T تك مرحله­اي و آزمون پيرسون……………………….   117

5-1-2-2: نتايج حاصل از آزمون فريدمن ….………………………………………..   119

5-2 : پيشنهادها

5-2-1 : پيشنهادهاي حاصل از تحقيق ……………………………………………..    122

5-2-2 : پيشنهادهاي كلي ………………………………………………………..   128

5-2-3 : پيشنهادهائي براي محققان آينده …………………………………………….  130

فهرست منابع

فهرست منابع فارسي …………………………………………………………….. 131

فهرست منابع غير فارسي …………………………………………………………. 133

فهرست سايت­هاي اينترنتي ………………………………………………………   134

پيوست­ها

پرسشنامه توصيفي ………………………………………………………………  135

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

پرسشنامه تخصصي ……………………………………………………………..    136

چكيده انگليسي ………………………………………………………………..    142

صفحه عنوان به زبان انگليسي……………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1): ميزان اثربخشي سازمان از ديد هر يك از گروه­هاي ذي­نفع …….……..…………    28

جدول(2-2): نتايج منفي مورد انتظار مديران اجرايي از مشاركت در مسئوليت­هاي اجتماعي……..….  39

جدول(2-3): اقدامات انجام شده در حوزه مسئوليت اجتماعي…………..……………………  44

جدول(3-1): جدول آلفاي كرونباخ پرسشنامه‌ها…………..………………………………   62

جدول(4-1) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………..……….……… 67

جدول(4-2) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب ميزان تحصيلات………..….……………    68

جدول(4-3) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب سن…….……………………………   69

جدول(4-4) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب مديريت  ………………………………70

جدول(4-5) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ………………………………    71

جدول(4-6) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به حاكميت شركتي………….. 72

جدول(4-7) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به جامعه محلي ………….  73

جدول(4-8) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به محيط زيست………….. 75

جدول(4-9) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به شيوه هاي عملياتي عادلانه   77

جدول(4-10) : درصد و ميانگين پاسخ هاي داده شده به سؤالات مربوط به مصرف‎كننده ………..  78

جدول(4-11) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به حقوق بشر …….……  81

جدول(4-12) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به فعاليت­ كاري كاركنان       83

جدول(4-13) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به سؤال كلي تحقيق …… . 85

جدول(4-14) : شاخص­هاي توصيفي محاسبه شده براي هر يك از مؤلفه­ هاي تحقيق… ……….    86

جدول(4-15): نتايج آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغيرهاي تحقيق …… ……………  87

جدول(4-16) : نتايج آزمون t جهت پاسخ­گويي به فرضيه اول تحقيق …… …………………  89

جدول(4-17) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت  سؤال كلي حاكميت شركتي …… ………..  90

جدول(4-18) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « جوامع محلي » .… ……….   91

جدول(4-19) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «جوامع محلي » .… ………..   92

 جدول(4-20) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « حفاظت از محيط زيست»  …   92

جدول(4-21) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «محيط زيست » … …………  93

 

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول(4-22) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « فعاليت منصفانه  » …….…..    94

جدول(4-23) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «فعاليت منصفانه »…….……..   95

جدول(4-24) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « مصرف كننده » ….…… …..   96

جدول(4-25) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «مسائل مربوط به مصرف كننده »    97

جدول(4-26) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « رعايت حقوق بشر » … ……   98

جدول(4-27) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «رعايت حقوق بشر » ……  ….  99

جدول(4-28) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « عملكرد كاري » …… …….. 100

جدول(4-29) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «عملكرد كاري » … ……….   101

جدول(4-30) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين سؤال كلي تحقيق ……  …………  102

جدول(4-31) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن ……  ……………………  104

جدول(4-32) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق ………  …………………… 104

جدول(4-33) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (حاكميت شركتي)……   …….  104

جدول(4-34) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (حاكميت شركتي)……  ……….  105

جدول(4-35) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (توسعه جامعه محلي)……  ……105

جدول(4-36) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (توسعه جامعه محلي)……  …….  105

جدول(4-37) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (محيط زيست)……  ………..  106

جدول(4-38) : نتايج حاصل از آزمون فريدمن (محيط زيست) ……  ……………………..  106

جدول(4-39) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (شيوه هاي عملياتي عادلانه)…  ..  106

جدول(4-40) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (شيوه هاي عملياتي عادلانه)……. ….  106

جدول(4-41) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (مسائل مربوط به مصرف‎كننده)  ..  107

جدول(4-42) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (مسائل مربوط به مصرف‎كننده)……  107

جدول(4-43) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (رعايت حقوق بشر) …..……… 107

جدول(4-44) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (رعايت حقوق بشر)……………… 107

جدول(4-45) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (عملكرد كاري كاركنان )….…..  108

جدول(4-46) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (عملكرد كاري كاركنان )….……  108

جدول(4-47) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «حاكميت شركتي» و «مسئوليت اجتماعي»   109

 

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول(4-48) : نتايج آزمون ضريب همبستگي «توسعه جوامع محلي» و «مسئوليت اجتماعي»……..  109

جدول(4-49) : نتايج آزمون ضريب همبستگي «حفاظت از محيط زيست» و «مسئوليت اجتماعي» .… 110

جدول(4-50) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «فعاليت منصفانه» و «مسئوليت اجتماعي»….  111

جدول(4-51) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير « مصرف كننده» و «مسئوليت اجتماعي»…..  111

جدول(4-52) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «رعايت حقوق بشر» و «مسئوليت اجتماعي»   112

جدول(4-53) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «عملكرد كاري» و «مسئوليت اجتماعي»……113

جدول (5-1): اولويت­بندي اصول و مولفه­هاي مستقل مسئوليت اجتماعي بر اساس ميانگين رتبه…..  120

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحهنمودار(4-1) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………………………….   67

نمودار(4-2) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب ميزان تحصيلات ……………………………  68

نمودار(4-3) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سن ……………………………………..   69

نمودار(4-4) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب مديريت   …….……………………………70

نمودار(4-5) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ……………………………………. 71

نمودار(4-6) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « حاكميت شركتي » ….………………………….  89

نمودار(4-7) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « جوامع محلي » ….…………………………….. 91

نمودار(4-8) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « حفاظت از محيط زيست » ….…………………… 93

نمودار(4-9) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « فعاليت منصفانه »….…………………………… 95

نمودار(4-10) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « مسائل مربوط به مصرف كننده »…………………   96

نمودار(4-11) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « رعايت حقوق بشر» …………………………… 98

نمودار(4-12) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « عملكرد كاري » ………….………………….  100

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

1-1 مدل تحليلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….  7

 

   

 

چكيده

افزايش دماي كره زمين و تغيير شرايط اقليمي ناشي از انتشار گازهاي دي­اكسيد­كربن و ساير گازهاي آلاينده و مخرب لايه اوزون، يكي از مهم­ترين نگراني­ها و دغدغه­هاي فعلي جامعه بشري محسوب مي‌شود. شركت­­هاي بهره‌برداري نفت و گاز به دليل ماهيت فعاليت­هاي خود نقش مهمي در اين خصوص داشته و به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تري مورد توجه قرار دارند.

در شركت كارون به عنوان بزرگترين شركت استخراج كننده نفت و گاز در مناطق نفت­خيز جنوب كشور، به دليل مجاورت عمده تاسيسات بهره‌برداري و فرآورش نفت و گاز و خطوط انتقالي با مناطق مسكوني، رعايت مسايل زيست محيطي و انتقال نفت و گاز در شرايط ايمن، حائز اهميت فراوان مي­باشد. از سوي ديگر به دليل دولتي بودن شركت كارون و استقرار آن در كلان شهر اهواز و حومه، جامعه محلي و ساير ذي­نفعان آن، هر­كدام به­زعم خود، انتظارات و نيازهاي مختلفي دارند كه همواره مديريت شركت كارون را با چالش­هاي مختلفي روبرو مي­سازد.

از اينرو موضوع مسئوليت­ پذيري شركت كارون و پاسخ­گو بودن آن به پيامدها و مسايل برخاسته از تصميم‌ها و فعاليت­هاي اجرائي شركت كه به‌طور مستقيم يا غير مستقيم بر منافع ذي‌نفعان فعلي، جامعه و نسل‌هاي آينده تاثير مي‌گذارد حائز اهميت بوده و انجام اقداماتي در زمينه اعتماد سازي و جلب حمايت و هم‌كاري ذي‌نفعان و جامعه محلي، افزايش تاثيرات مثبت فعاليت‌هاي شركت و كاهش پيامدهاي منفي، شفاف­سازي و يكپارچه­سازي فعاليت‌هاي پراكنده در حال اجرا در حوزه مسئوليت اجتماعي و نيز مشاركت در توسعه پايدار از اهميت روز افزوني برخوردار مي­باشد.

در اين پژوهش، به منظور بررسي وجود ارتباط معنادار بين 7 موضوع با مسئوليت اجتماعي شركت كارون، بر اساس استاندارد ايزو 26000، پرسشنامه­اي تهيه و در سطح مديران و روساي شركت كارون توزيع و نظر­سنجي گرديد.  با بهره گرفتن از آزمون t، ديدگاه مديران در مورد وضعيت انطباق 7 اصل فوق با ­ شركت كارون، بررسي و تاييد شد سپس وجود ارتباط معنادار 7 اصل فوق با مسئوليت اجتماعي شركت كارون نيز با بهره گرفتن از آزمون پيرسون بررسي و تاييد شد. با بهره گرفتن از آزمون فريدمن نيز، موارد 7 گانه، اولويت­بندي شد و  ًحاكميت شركتيً و ً محيط زيستً به ترتيب در اولويت اول و دوم قرار گرفتند.

واژه­هاي كليدي: مسئوليت اجتماعي سازمان، ذي‌نفعان، توسعه پايدار

 

فصل اول: كليات تحقيق

 

 

مقدمه:

در اين فصل كليات پژوهش شامل موضوع پژوهش، بيان مساله، اهميت پرداختن به موضوع، نوآوري، اهداف، فرضيات، روش­شناسي، روش نمونه گيري و جمع­آوري داده­ها، نحوه تجزيه و تحليل داده‌ها و نيز متغيرهاي مورد نظر، مطرح شده و در نهايت برخي واژه­ها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش، معرفي شده­اند.

 

1-1  موضوع تحقيق:

شناسايي و اولويت­بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

 

1-2  بيان مساله:

شركت بهره ­برداري نفت و گاز كارون بزرگ‌ترين شركت بهره­بردار نفت و گاز در سطح مناطق نفت­خيز جنوب مي‌باشد كه با ظرفيت توليد بيش از يك ميليون بشكه نفت خام در روز، حدود 25 درصد از نفت توليدي كشور را تامين مي­نمايد و براين اساس، نقشي استراتژيك در اقتصاد كشور عهده­دار است.

بررسي­ها و تجربيات قبلي پژوهش­گر مويد اين موضوع است كه شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون به‌عنوان يك شركت دولتي، به‌دليل استقرار عمده تاسيسات عملياتي آن در مجاور مناطق مسكوني و صنعتي كلان­شهر اهواز و حومه، همواره با سطح بالاي انتظارات جامعه و ذي‌نفعان در حوزه­هاي مختلف مواجه بوده و ضرورت پاسخ­گو بودن آن در خصوص ابعاد مختلف مسئوليت اجتماعي آن به‌عنوان يكي از مهم­ترين چالش­ها و مسايل پيش­روي شركت بوده است .

به­رغم اهميت موضوع، مكانيزم منسجم و استانداردي جهت شناسايي معيارهاي مسئوليت پذيري اجتماعي مرتبط و پاسخ‌گوئي در قبال پيامد تصميم‌ها و اقدامات عملياتي موثر بر منافع ذي‌نفعان آن وجود ندارد. در واقع عوامل موثر بر ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي به‌طور شفاف تعيين نشده ­اند و مشخص نيست حد و مرز مسئوليت اجتماعي شركت كارون تا كجا است و در چه حوزه­هائي و به چه ميزان بايد ورود نموده و پاسخ­گو باشد؟

مكانيزم و رويكرد استانداردي جهت بررسي، شناسايي، برنامه‌ريزي و كنترل پيامدها و مسايل برخاسته از تصميم‌ها و فعاليت‌هاي اجرائي شركت كارون در طول زنجيره توليد آن كه به‌طور مستقيم يا غير­مستقيم بر منافع ذي‌نفعان فعلي و نسل‌هاي آينده تاثير مي­گذارد نامشخص است ؟

سوابق كاري قبلي نشان مي‌دهد توجه به انتظارات ذي‌نفعان و برقراري تعامل مناسب با آنان، نقش بسيار مهمي در كاهش سطح ريسك عملياتي سازمان، جلب حمايت و رضايت ذي‌نفعان و سودآوري سازمان به­دنبال دارد لذا پژوهش­گر در نظر دارد به­منظور مشاركت شركت كارون در توسعه پايدار، اعتماد­سازي و جلب حمايت و هم‌كاري ذي‌نفعان، افزايش تاثيرات مثبت فعاليت‌هاي شركت و كاهش پيامدهاي منفي و نيز بمنظور شفاف­سازي و يكپارچه­سازي فعاليت‌هاي پراكنده در حال اجرا در حوزه مسئوليت اجتماعي فعلي، از رهنمودهاي مندرج در استاندارد ايزو[1] 26000 استفاده نموده و جهت شناسايي محدوده مسئوليت اجتماعي شركت كارون و اولويت­بندي موارد اقدام نمود.

 

1-3  اهميت وضرورت انجام تحقيق:

با انجام اين پژوهش مي‌توان ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت كارون را شناسايي و شفاف­سازي نمود و با كسب شناخت لازم نسبت به مولفه­هاي آن، در خصوص اولويت‌بندي، هدف­گذاري، برنامه‌ريزي وعمل نمودن به الزامات آن در چارچوب ماموريت شركت اقدام نمود در غير اين­صورت مسايل مبتلا به فعلي سازمان اعم از:

  • فشارهاي سازمان محيط زيست
  • فشارهاي معارضيني كه تاسيسات شركت در مجاور آن‌ها مستقر گرديده يا خطوط لوله انتقالي كه از ميان مزارع و زمين­هاي آن‌ها عبور نموده
  • سطح بالاي ريسك و خطر عبور خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسير گذر رودخانه­ها، مترو، جاده­هاي ارتباطي زميني و ريلي و هوائي
  • فشار جوامع محلي بر اشتغال­زايي
  • براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد
  • پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :