دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل و نظريه رفتار برنامه ريزي شده

( مورد مطالعه : مشتريان بانك صادرات اصفهان )

  

تابستان 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

صفحه
عنوان
فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول. 2

مقدمه. 2

1-1- شرح و بيان مسئله پژوهشي.. 5

1-2- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 9

1-3- اهداف تحقيق. 12

1-3-1- هدف اصلي.. 12

1-3-2- اهداف فرعي.. 12

1-4- فرضيات تحقيق. 13

1-4-1- فرضيه اصلي.. 13

1-4-2- فرضيات فرعي.. 13

1-5- مدل مفهومي تحقيق. 13

1-6- قلمروتحقيق. 18

1-6-1- قلمرو موضوعي تحقيق. 18

1-6-2- قلمرو زماني تحقيق. 18

1-6-3- قلمرو مكاني تحقيق. 18

1-7- تعريف عملياتي واژگان. 19

گرايش… 19

مفيد بودن 19

سهولت استفاده 19

لذت ادراكي 20

هنجارهاي ذهني 20

كنترل رفتاري درك شده 20

قصد رفتاري 20

ريسك اجتماعي.. 21

ريسك مالي.. 21

ريسك حريم خصوصي.. 21

منفعت.. 21

سود مندي درك شده 22

بانكداري الكترونيكي.. 22

فصل دوم. 23

مقدمه. 23

2-1- تجارت الكترونيك… 27

2-1-1- تعاريف تجارت الكترونيك… 27

2-1-2- سطوح تجارت الكترونيك… 28

2-1-3- تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي.. 28

2-1-4- مدل كسب و كار. 29

2-1-4-1- اهميت و ضرورت مدل كسب و كار الكترونيك… 31

2-1-4-2- اجزا اصلي مدل كسب و كار. 31

2-1-4-3- انواع مشتريان و حوزه هاي فعاليت.. 32

2-1-5- مزيت هاي تجارت الكترونيكي.. 34

2-1-6- نيازهاي لازم براي تجارت الكترونيك… 36

2-1-7- دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران. 37

2-1-8- موانع و چالشهاي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران. 37

2-2- بانكداري الكترونيكي.. 38

2-2-1- تعاريف بانكداري الكترونيكي.. 40

2-2-3- تاريخچه ي بانكداري الكترونيكي.. 41

2-2-4- شاخه‌هاي بانكداري الكترونيك… 42

2-2-5- كانال‌هاي بانكداري الكترونيك… 42

2-2-5-1- بانكداري الكترونيكي مصرف كننده(در سطح مشتري) 43

2-2-5-2- ماشين خودپرداز. 43

2-2-5-3- ماشين هاي نقطه فروش… 43

2-2-5-4- بانكداري تلفني.. 44

2-2-5-5- بانكداري اينترنتي.. 44

2-2-6- مزاياي بانكداري الكترونيك… 44

2-2-6-1- خلاصه مزايا 45

2-2-7- گستره جهاني.. 45

2-3- مدل هاي پذيرش فناوري.. 45

2-3-1- تئوري عمل مستدل. 46

2-3-1-1- تعريف سازه هاي مدل. 47

2-3-2- تئوري رفتار برنامه ريزي شده 48

2-3-3- تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده 50

2-3-4- مدل پذيرش فناوري.. 51

2-3-5- مدل ثانويه پذيرش فناوري.. 52

2-3-6- تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري.. 55

2-4- پيشينه. 57

2-4-1- پژوهش هاي خارجي.. 58

2-4-2- پژوهشهاي داخلي.. 59

خلاصه. 60

فصل سوم. 61

مقدمه. 61

3-1- روش تحقيق. 61

3-2- جامعه و نمونه آماري.. 62

3-2-1- جامعه آماري.. 62

3-2-2- حجم نمونه. 62

3-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 63

3-4- پايايي و روايي تحقيق. 66

3-4-1- پايايي.. 66

3-4-2- روايي.. 67

3-5- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 69

خلاصه. 70

فصل چهارم. 71

مقدمه. 71

4-1- توصيف آماري ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه. 71

4-1-1- جنسيت.. 73

4-1-2- سن.. 74

4-1-3-تحصيلات.. 75

4-1-4-شغل. 76

4-1-5- سطح درآمد. 77

4-1-6- آشنايي با اينترنت 78

4-2- آمار توصيفي 79

4-3- آزمون فرضيه ها 84

خلاصه. 87

فصل پنجم. 88

مقدمه. 88

5-1- ارائه نتايج و بررسي آزمون هاي آماري.. 89

5-2 بحث و بررسي.. 91

5-3- مقايسه نتايج با ساير تحقيقات.. 92

5-4- محدوديت هاي انجام تحقيق. 93

5-5- ارائه پيشنهادات كاربردي بر اساس يافته هاي پژوهش… 93

5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 96

خلاصه. 96

منابع. 97

 

 

فهرست شكل ها
شكل 1-1- عوامل زير بنايي درمدلهاي پذيرش فناوري توسط كاربر ………………………………………………………………………..14
شكل 1-2- مدل پيكاراينن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………15
شكل1-3- مدل مفهومي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
شكل1-4- نتيجه مدل مفهومي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………18
شكل 2-4- تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………..50
شكل2-5- مدل پذيرش فناوري…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شكل2-6 -مدل ثانويه پذيرش فناوري ………………………………………………………………………………………………………………………….53
شكل2-7-تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري……………………………………………………………………………………………………………56
شكل2-1- مثلث منطق تجاري……………………………………………………………………………………………………………………………………..30
شكل 2-2- تئوري عمل مستدل……………………………………………………………………………………………………………………………………47
شكل2-3 – تئوري رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………………………..49
فهرست جدول ها
جدول(2-1) تعاريف مختلف مدل كسب وكار……………………………………………………………………………………………………………….30
جدول(3-1) سؤالات پرسشنامه و فرضيه هاي مرتبط………………………………………………………………………………………………………64
جدول(3-2) فهرست شعب وتعداد پرسشنامه هاي توزيع شده…………………………………………………………………………………………65
چدول(3-3) ضريب الفاي كرونبا خ خرده مقياس ها……………………………………………………………………………………………………….67
جدول(4-1) فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده…………………………………………………………………………………………………………….72
جدول(4-2) توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت…………………………………………………………………………………………………………..73
جدول(3-4) پايايي پرسشنامه (آماره آلفاي كرونباخ) و آماره KMO……………………………………………………………………………….68
جدول(4-4) توزيع پاسخگويان برحسب  مدرك تحصيلي………………………………………………………………………………………………75
جدول(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب  شغل………………………………………………………………………………………………….76
جدول(4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح درآمد ………………………………………………………………………………………..77
جدول(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب  آشنائي با اينترنت ……………………………………………………………………………….78
جدول(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن…………………………………………………………………………………………………….74
جدول(4-8) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك جنسيت …………………………………………………………………………………….79
جدول(4-9) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك سن …………………………………………………………………………………………..80
جدول(4-10) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك شغل…………………………………………………………………………………………81
جدول(4-11) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك ميزان استفاده مشتريان از اينترنت…………………………………………………82
جدول(4-12) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك تحصيلات ……………………………………………………………………………….83
جدول(4-13) جدول برآورد پارامترها و آناليز واريانس………………………………………………………………………………………………….84
جدول (4-14) ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………86

 

 

فهرست نمودار ها
نمودار 4-6- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك ميزان آشنايي با اينترنت ……………………………………….78
نمودار 4-5- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك درآمد ………………………………………………………………..77
نمودار 4-4- نمودار دايره­اي درصد فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك شغل………………………………………………………..76
نمودار 4-3- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………..75
نمودار 4-2- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك سن…………………………………………………………………….74
نمودار 4-1- نمودار دايره­اي درصد فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك جنسيت……………………………………………………73
نمودار 4-7-  نمودار راداري ضريب مربع اتاي جزئي……………………………………………………………………………………………………..85

 

چكيده

طي سالهاي اخير تغييرات بسياري در رشد نرخ به كارگيري خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران رخ داده است . اين خدمات نوين در بازار رقابتي توانسته مسيري به سوي ارتقاء و تكامل را بپيمايد. به جرأت مي توان گفت هيچ فناوري در عصرحاضر به اندازه اينترنت و توسعه دسترسي به شبكه گسترده جهاني، بر زندگي انسان اثر گذار نبوده است به طوري كه نحوه فروش سنتي كالاها و خدمات را زير سوال برده اند. تجارت الكترونيك شيوه اصلي فعاليت بانك ها را نيز دگرگون ساخته است. بيشتر فعاليت هايي كه به صورت سنتي به صندوق دار، در بانك واگذار مي شد، در حال حاضر به شيوه اي بسيار ارزانتر به وسيله اينترنت انجام مي شود. تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك، به كمك ابزارهاي خودپرداز، موبايل بانك و بيش از همه بانكداري اينترنتي، تا اندازه بسياري بهبود يافته است. در واقع به همان نسبت كه استفاده از بانكداري اينترنتي توسط مشتريان بيشتر و بيشتر مي شود، فهم عوامل تاثير گذار بر روي تصميم گيري مشتريان در پذيرش بانكداري اينترنتي به موضوعي بسيار مهم و اساسي تري تبديل مي شود. مطالعه عوامل تعيين كننده پذيرش بانكداري اينترنتي، موجب درك بهتري از باورها و اعتقاداتي مي شود كه كاربران بالقوه را به سمت استفاده از فناوريهاي جديد سوق مي دهد و با توجه به چگونگي و نوع نگرشهاي كاربران، مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه موجب تسريع پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان شود.

هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي با تلفيق مدل پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل و نظريه رفتاربرنامه ريزي شده است. جامعه آماري از ميان مشتريان بانك صادرات شهر اصفهان مي باشند كه در اين بانك حساب داشته و از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده كرده اند. پژوهش حاضر از جهت هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي، پيمايشي به شمار مي آيد. با بهره گيري از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، 384 پرسشنامه طراحي و توزيع گرديد كه در نهايت320 پرسشنامه برگشت داده شد و داده هاي آماري با بهره گرفتن از مدل رگرسيون خطي چندگانه و آزمون آماري همبستگي در محيط نرم افزارSPSS V.21 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند و به منظور رتبه بندي عوامل از ضريب مربع اتاي جزئي استفاده گرديد.

نتايج تحليل عاملي داده ها مويد تاثير تمامي عوامل: نگرش فردي به بانكداري اينترنتي، منفعت درك شده، ريسك امنيتي، درك از مفيد بودن، ريسك مالي، هنجارهاي ذهني، ريسك اجتماعي، سهولت درك شده و كنترل هاي رفتاري درك شده بر پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيكي مي باشد و از بين تمامي عوامل نگرش فردي به بانكداري اينترنتي ، منفعت درك شده و ريسك امنيتي ، بالاترين رتبه و بيشترين تاثير را در پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان دارد.

 

كلمات كليدي: بانكداري الكترونيكي ، تئوري پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل ، رفتار برنامه ريزي شده

 

فصل اول

كليات تحقيق

  

مقدمه

اگر چه حقيقت دارد كه ما بيش از هر زمان ديگري ، در عصر تغيير زندگي مي كنيم ، اما ساختارهاي اجتماعي حاكم ، غالبا مانع نشر نوآوري ها مي شود ، فاصله آنچه كه بشر مي داند و آنچه كه به طور موثر در عمل به كار گرفته مي شود بايستي كاهش يابد ، براي كم كردن اين فاصله بايد دانست كه چگونه ايده هاي جديد از منبع به سوي دريافت كنندگان مستعد ، انتشار مي يابد و چه عواملي در پذيرش اين گونه نوآوري ها موثرند (كرمي ، 1369 ، ص3). يكي از نوآوري هايي كه در اثر تحولات گسترده فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهي را تجربه نموده ، تجارت الكترونيك است . با توجه به اينكه مبادلات پولي و مالي جز لاينفك مبادلات تجاري است، از اين رو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني ، نهادهاي پولي و مالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند در نتيجه طي چند دهه اخير سيستم هاي پرداخت الكترونيكي به تدريج در حال جايگزين با سيستم هاي پرداخت سنتي مي باشند. (شيخاني ،1378،ص17). يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي ناشي از انقلاب اطلاعات، تحول در شيوه‌هاي سنتي تجارت و جايگزيني آن با تجارت الكترونيك است. از اين رو به واسطه نقش پول و بانكداري در تجارت، بانكداري الكترونيك اصلي‌ترين زيربناي تجارت الكترونيك محسوب مي‌شود. طبيعتا در اين ميان، نقش بانك‌ها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسيار حياتي است. هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را علاوه برجنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته اولين نهاد‌هايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به كار انداختند. محصول تلاش آن‌ها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليت‌هاي بانكداري و اقتصادي به شمار مي‌رود. بانكداري الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن با سياست‌هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه‌ريزي دقيق دارد (ميرابي، 1387، ص 27). رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسان ها و عملكرد سازمان ها دامن زده است. اين فناوري ها، روش هاي كاركرد و نگرش افراد ، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده هايي چون كسب و كار و بانكداري الكترونيكي از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. نوآوري در فناوري و رقابت ميان سازمان هاي بانكداري ،كه قصد ورود به اين حرفه را دارند، موجب شده است تا طيف گسترده اي از انواع محصولات و خدمات بانكي ، قابل دسترس و ارائه به مشتريان كوچك و بزرگ باشد ( كاظمي نژاد، 1388). دسترسي تعداد زيادي از مردم به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيك بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است و تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك را مي توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست (بصيري و ربيع،1386). با رشد سريع تكنولوژي مدرن ارتباط از دور، اينترنت روشي ساده و موثر را براي ارائه خدمات تجارت الكترونيكي براي ميليون ها نفر از كاربران از طريق ارتباط سيمي پيشنهاد مي كند  (Yaobin and et al, 2010) [1]. به عنوان نمونه  بر اساس گزارش هاي موسسه Data Monitor  (يكي از مهمترين مراكز تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري اروپا) مشتريان بانكداري اينترنتي 8 كشور اروپايي از5/4 ميليون نفر در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 رسيده است (شيخاني1378،ص21). همانطور كه مي دانيم بانكداري اينترنتي نوعي از بانكداري الكترونيكي برروي كانال اينترنت است. . براى توسعه تجارت الكترونيكي در كشور و ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني، برخورداري از يك نظام بانكي كارآمد الزامي است. يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيكي وجود سيستم بانكداري الكترونيكي است كه به عنوان شاخص جديد توسعه كشورها در نظر گرفته شده است. بطور كلي دو نوع استراتژي در زمينه بانكداري اينترنتي وجود دارد : گزينه اول، بانك موجود مي تواند با داشتن دفتر فيزيكي وب سايتي را راه اندازي كرده و بانكداري اينترنتي را به عنوان كانال ارائهاي افزون بر كانالهاي موجود ارائه دهد(Miranda and et al, 2006)[2].گزينه دوم، راه اندازي بانك تنها بصورت اينترنتي يا بانك مجازي، بدون وجود دفتر فيزيكي مي باشد. توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در حوزه­هاي مختلف به ويژه در حوزه بانكداري، حاصل قابليت­هاي فناوري اطلاعات است كه امروزه در دنياي كسب­ وكار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در بخش­هاي مختلف نظام اجتماعي از الگوي سنتي فاصله گرفته و الگوي جديد متناسب با الزامات عصر اطلاعات ايجاد كند. در اين راستا و همانند اكثر تأمين كنندگان خدمات، نظام بانكي طي دهه هاي اخير به سرعت به سمت سرمايه ­گذاري بر روي فناوري­هاي نوين ارائه خدمات به مشتريان، به عنوان راهي براي كنترل هزينه­ها، جذب مشتريان جديد و تحقق انتظارات مشتريان روي آورده است و استفاده از اين فناوري ها (بانكداري اينترنتي، بانكداري تلفني، ماشين­هاي خودپرداز و…) را به عنوان يك ضرورت راهبردي در دستور كار خود قرار داده است (جوزف و استون، 2003) [3]. تحليل رفتار مصرف كننده جنبه كليدي موفقيت درتجارت الكترونيكي مي باشد (يو- 2005،گفن2003)[4]. درصنعت خدمات مالي و بانكداري، ارائه خدمات به مشتريان پديده ا ي در حال رشد است (اريكسون و همكاران،2005)[5]. توسعه ي شگفت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانك ها، روش هاي جاري بانكداري را متحوّل ساخته است.  امروزه قضاوت مشتري در امور بانكي بر اساس ميزان توانمندي بانك در كمك به حل معضلات و توسعه ي تجارت استوار است. امنيت، سرعت تراكنش، دوستي با مصرف كننده و راحتي، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حريم خصوصي[6] از مهم ترين عوامل در انتخاب بانك از سوي مشتري است (سركان آكين سي وهمكاران، 2004 و سيلوي لافرت و همكاران[7]،2005). از اين رو پذيرش بانكداري آنلاين در بيشتر كشورهاي جهان رو به افزايش بوده ، به گونه اي كه ميزان ارتباط هاي بانكداري الكترونيك در كشورهاي پيشرو از پنجاه درصد گذشته است (ترو پيكاراينن و همكاران[8]،2006ص226). نگرش به استفاده و يا عدم استفاده از فناوري هاي الكترونيكي به صورت تمايل رواني كه از طريق موجوديتي خاص و با درجه اي از
برچسب: ،

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :