دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود پايان نامه درباره برج تقطير

لينك دانلود اين پايان نامه ها(دانلود پايان نامه درباره برج تقطير)

 

دانلود پايان نامه:بهينه سازي برج تقطير با بهره گرفتن از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اكسرژي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :طراحي فرآيند عنوان : بهينه سازي برج تقطير با بهره گرفتن از مفهوم انتگراسيون حرارتي داخلي و تحليل اكسرژي

دانلود پايان نامه:بررسي تكنولوژي هاي موجود براي سولفورزدايي از نفتاي برج تقطير و شبيه سازي فرآيند آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :محيط زيست عنوان : بررسي تكنولوژي هاي موجود براي سولفورزدايي از نفتاي برج تقطير و شبيه سازي فرآيند آن

سمينار ارشد مهندسي شمي فرآيند: طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي فرآيند با عنوان : طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها از ديدگاه انرژي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق كنترل: شناسايي فازي online برج تقطير MIMO با بهره گرفتن از مدل TS

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق كنترل با عنوان : شناسايي فازي online برج تقطير MIMO با بهره گرفتن از مدل TS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق كنترل: كنترل تطبيقي برج تقطير با بهره گرفتن از تخمين زن هاي هوشمند

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كنترل تطبيقي برج تقطير با بهره گرفتن از تخمين زن هاي هوشمند در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد مهندسي برق با موضوع كاربرد كنترل فازي در برج تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كاربرد كنترل فازي در برج تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد مهندسي برق كنترل: طراحي ساختار كنترل براي برج هاي تقطير سري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي ساختار كنترل براي برج هاي تقطير سري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي شيمي: طراحي مفهومي برج هاي تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي مفهومي برج هاي تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد مهندسي برق: انتخاب ساختار كنترل براي برج هاي تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : انتخاب ساختار كنترل براي برج هاي تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : طراحي مفهوم برج هاي تقطير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي مفهوم برج هاي تقطير در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد: رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي مكانيك گرايش : سيستم هاي انرژي عنوان : رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

دانلود پايان نامه ارشد : بهينه‌سازي شبكه مبدل‌هاي پيش‌گرم واحد تقطير80 پالايشگاه آبادان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي گرايش : شيمي عنوان : بهينه‌سازي شبكه مبدل‌هاي پيش‌گرم واحد تقطير80 پالايشگاه آبادان

پايان نامه رفع تنگناهاي افزايش ظرفيّت واحد تقطير 100 پالايشگاه آبادان

واحد تقطير نفت خام يكي از مهمترين وبحراني ترين واحد هاي عملياتي هـر پـالايشـگاه مي باشد . اين واحد غالباً نيازمند تجديد نظر در طراحي ساختار (Revamping) يا ايجاد تغييرات اندك در وضعيّت موجود آن بدون نياز به كاهش يا افزايش دستگاههاي اساسي فرآيند (Retrofiting) جهت دست يابي به ظرفيت بالاتر ، استحصال بيشتر فرآورده هاي مورد نظر ، كيفيت بالاتر و معمولاً سود اقتصادي بيشتر است. برداشتن محدوديّت ها و رفع گلوگاه از قابليّتهاي موجود معمولاً رايجترين روش جهت رسيدن به اهداف فوق با پذيرش كمترين ريسك مي باشد.
اولين گام در تمامي پروژه هاي افزايش ظرفيت شناسايي قابليّتها و محدوديّتهاي سيستم موجــود مي باشد. در اين پروژه نيز محدوديّتهاي اساسي زير شناسايي گرديد:
1) توان بازيافت حرارت از جريان نفت سفيد گردشي ( Kerosene Pump Around Duty )
2) بروز پديده طغيان (Flooding) در برج تقطير اتمسفري
3) توان حرارتي كوره
آنگاه با اِعمال روش تقطير پيشرفته و نصب يك برج پيش تفكيك به جاي ظرف Pre-flash Drum امكان رفع محدوديّتهاي مذكور فراهم گرديد.
تجزيه و تحليل مطالب با شبيه سازي واحد موجود انجام گرفت و نتايج درخور توجهي به دست آمد. محدوديّتهاي ياد شده فوق مرتفع شده ، امكان افزايش ظرفيّت حاصل گرديد. مزاياي اقتصادي ناشي از آن نيز قابــل تـوجـه مي باشد.

واژگان كليدي: تقطير نفت خام ، افزايش ظرفيّت ، پيش گرمايش نفت خام ، تقطير پيشرفته ، برج پيش تفكيك

پايان نامه ارشد : بررسي عملكرد حلال هاي مختلف جهت جذب دي اكسيدكربن در برج جذب بستر سيال

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي عنوان : بررسي عملكرد حلال هاي مختلف جهت جذب دي اكسيدكربن در برج جذب بستر سيال

دانلود سمينار ارشد مهندسي شيمي فرآيند: مدل rate-based در ستون هاي تقطير واكنشي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي فرآيند با عنوان : مدل rate-based در ستون هاي تقطير واكنشي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي: طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرآيند: بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز به منظور كاهش مصرف انرژي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شيمي : مطالعه تجربي جداسازي اتيلن گليكول از پسابهاي آبي بوسيله فرايند تقطير غشايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي با عنوان : مطالعه تجربي جداسازي اتيلن گليكول از پسابهاي آبي بوسيله فرايند تقطير غشايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه هاي دانلودي رشته مهندسي شيمي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي نساجي الياف : بررسي و پيشرفت ها ي توليد الياف دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته برق

در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته برق سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار […]

دانلود پايان نامه ارشد:امكان سنجي تبديل ميعانات گازي به سوخت هاي قابل مصرفي ( بنزين )

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :مهندسي فرآيند عنوان : امكان سنجي تبديل ميعانات گازي به سوخت هاي قابل مصرفي ( بنزين )

پايان نامه ارشد رشته شيمي: شبيه سازي فرآيند توليد متيل استات با بهره گرفتن از Rate-Baded Model

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : شبيه سازي فرآيند توليد متيل استات با بهره گرفتن از Rate-Based Model (تعادلي و غيرتعادلي) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد مهندسي شيمي فرآيند: مدلسازي سينتيكي واكنش هاي فرآيند visbreaking

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : مدلسازي سينتيكي واكنش هاي فرآيند visbreaking جهت ارتقاء برش هاي سنگين نفت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي مهندسي فرآيند: شبيه سازي واحد غلظت شكن و ارائه راهكار جهت افزايش بنزين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : شبيه سازي واحد غلظت شكن و ارائه راهكار جهت افزايش بنزين پالايشگاه نفت بندرعباس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته شيمي مهندسي فرايند: تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرايند با عنوان : تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي در مجتمع پتروشيمي برزويه و طراحي هيدروليكي برج T-2002 با بهره گرفتن از استانداردهاي مربوطه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته برق كنترل: طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم هاي چندمتغيره صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق كنترل با عنوان : طراحي كنترل كننده پيش بين براي سيستم هاي چندمتغيره صنعتي با بهره گرفتن از تكنيك هاي هوشمند تطبيقي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته برق كنترل: شبيه سازي واحد EDC پتروشيمي بندر امام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : شبيه سازي واحد EDC پتروشيمي بندر امام و بهبود كنترل آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي شيمي فرآيند: آشنايي با واحد غلظت شكن پالايشگاه نفت بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : آشنايي با واحد غلظت شكن پالايشگاه نفت بندرعباس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود سمينار ارشد مهندسي شيمي: ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه و شبيه سازي واحد توليد حلال هاي پالايشگاه اصفهان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي برق: طراحي سيستم كنترل مصون در برابر خطا

 مطالب ديگر:

مقاله رايگان درمورد قانون حمايت از خانواده
رشته حقوق-دانلود پايان نامه : حقوق طلبكار
فايل رايگان پايان نامه روانشناسي : انگيزه كاركنان

برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۶:۴۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :