دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود آموزش ويديويي ساليدورك (از مقدماتي تا پيشرفته)

 مقدمه

نرم افزار solidwork يكي از كاملترين نرم افزارهاي cad در جهان مي باشد كه قابليتهاي بسياري در طراحي قطعات و اشكال سه بعدي دارا مي باشد. بطوريكه امروهاين نرم افزار كاربردهاي بسياري در صنعت بخصوص در امر طراحي قالب و همچنين طراحي قطعات پيچيده، و تحليل آن با استفاده از نرم افزارهاي cae دارا مي باشد.

در اين پروژه سعي شده امكانات وقابليتهاي مهم جديدترين نسخه ي نرم افزار به نام solidwor 2001k بطور خلاصه و به شكل يك  manual براي كاربر بيان گردد بطوريكه كاربر بتواند به راحتي با امكانات اين نرم افزار آشنا شده و بتواند به راحتي دستورات نرم افزار را براي طراحي قطعه مطلوب به كار گيرد.

به همين جهت سعي شده از توضيح درباره دستورات جزئي كه چندان در طراحي قطعات (مورد استفاده در صنعت) سودمند نيست خودداري شود.

نرم افزار solidwork شامل سه بخش اساسي و مهم است كه هر يك وظيفه خاص به خود را دارا مي باشد اين بخشها عبارتند از:

-        part

-        asiembly

-        drawing

در اين قسمت به توضيح مختصري در مورد وظيفه اين بخشها اكتفا مي كنيم و در بخشهاي بعدي بطور ريزتري به توصيف امكانات و دستورات اين بخشها يا به اصلاح tecplates اشاره مي گردد.

در قسمت part مي توان قطعه يا اصطلاحاً solid را ايجاد كرد.

در بخش asiembly به مونتاژ قطعات ساخته شده در قسمت part‌را ايجاد كرد. و همچنين در قالب drawing بدست آوردن نقشه اي دو بعدي از قطعه و solid مطلوب بوجود آمده در بخش part مد نظر مي باشد.

نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد آن است كه در اين پروژه سعي شده بر جزئي گويي در مورد دستورات و بررسي دستورات بطور تك تك خودداري شود وبيشتر به توضيح در مورد يك فرآيند طراحي و استفاده از دستورات ايجاد كننده قطعات مختلف پرداخته شود.

1 - part:

طراحي سه بعدي در solidwork در بخش part اين نرم افزار انجام مي گردد براي اين منظور احتياج به يك رسم دو بعدي در قسمت پارت است كه با توجه به اين رسم وبا استفاده از دستورات متنوع موجود در آن مي توان يك solid را تهيه نمود. در اولين بخش از معرفي قسمت part به دستورات دو بعدي و اصولاً دو بعدي در solidwork مي پردازيم.

دو بعدي solidwork –

دستورات دو بعدي در solidwork شباهت بسياري در عملكرد با دستورات موجود در نرم افزار auto cad دارد اگر چه كه از نظر كامل بودن به آن نرم افزار نمي رسد اما از لحاظ راحتي كار براي كاربر بسيار مناسب بوده به طوري كه به كارگيري اين دستورات براي كشيدن يك شكل دو بعدي بسيار راحت تر از autocad مي باشد.

براي دستيابي به دستورات دو بعدي در قسمت پارت(part) ابتدا بايد داخل منوي sketch شويم براي اين كار چند راه وجود دارد.

1 – ابتدا بر روي منوي tools در بالي صفحهsolidwork كليك كرده سپس گزينه custocize را كليك مي كنيم. مشاهده مي شود كه جعبه اي محاوره اي با عنوان customize ظاهر مي شود كه داراي منوهاي اصلي مي باشد. منوي tool bars اين حعبه را فعال مي كنيم. در آخر در قسمت toolbars گزينه هاي sketch tools , sketch را فعال مي كنيم. همچنين مي توان  با انتخاب منوي commands از اين جدول و انتخاب منوهاي لازم (منل منوي sketch tools ) شكل ابزارها را نيز مشاهده كرد.

2 – بر روي منوي insertدر بالاي صفحه نرم افزار كليك كرده و گزينه sketch را فعال مي كنيم. مشاهده مي كنيم كه جعبه ابزاري در صفحه solidwork ظاهر مي شود كه شامل ابزارهايي مي باشد كه براي كشيدن شكل دو بعدي از اين ابزارها استفاده مي كنيم.

ترسيم اشكال دو بعدي:

همانطور كه مشاهده مي شود در جعبه ابزار sketch دستوراتي وجود دارد كه هر كدام وظيفه معيني دارد.

#grid: اين دستور صفحه ما را به صورت شطرنجي در مي آورد.

Sketch: دستورات و ابزارهاي موجود در منوي sketch براي رسم شكل را فعال مي كند.

توجه: ابتدا بايد plane (صفحه) دلخواه خود را از قسمت feature manager يا design tree (بخش سمت چپ صفحه) مشخص كرده  و بعد بر روي sketch كليك كنيم.

بعد از انتخاب گزينه sketch ملاحظه مي شود كه در جعبه ابزار در صفحه نمايش فعال مي باشند كه عبارتند از: sketch tools , sketch entity( كه قسمت tools از منوي اصلي نيز وجود دارند.)

sketch entity: در اين قسمت ابزارهايي براي رسم اوليه شكل دو بعدي وجود دارد كه به طور كامل به بررسي آنها مي پردازيم.

دستور line: با كمك اين دستور مي توان خطوط دلخواه را رسم كنيم.

براي كشيدن خط ابتدا دستور line را انتخاب مي كنيم، سپس يك نقطه را به عنوان نقطه ابتدايي خطي كه مي خواهيم رسم كنيم در محور مختصات موجود انتخاب كرده سپس نقطه بعدي را انتخاب مي كنيم وخط رسم مي شود.

نكته: در نسخه جديد (solidwork 2001) بعد از انتخاب نقطه اول در كنار خط طول خط نيز نمايان مي گردد كه با استفاده از آن مي توان به سهولت به طول مطلوب كه مي خواهيم رسم كنيم برسيم.

از طرفي solidwork اين امكان را به كاربر مي دهد كه در حين كشيدن خط از عمودي يا افقي بودن و نكات ديگر پيرامون خط اطلاع پيدا كند.

به طور نمونه اگر در كنار خطي كه در حال رسم آن هستيم علامت 7 نمايان شده به معني vectical (عمومي) بودن خط و اگر علامتي h باشد به معني harizontal (افقي) بودن خط مي باشد.

علائم ديگرعبارتند از:

end point: نقطه انتهايي را نشان ميدهد.

Coincident: نشان مي دهد كه نقطه روي خط قرار دارد.

mid point: نقطه مياني را نشان مي دهد.

توجه: مشاهده مي كنيد كه خطوط رسم شده داراي رنگ آبي مي باشند اگر برروي يك خط كليك كنيم مشاهده مي شود كه رنگ خط بعد رنگ سبز تغيير پيدا مي كند. همچنين دركنار صفحه (در قسمت feature manager) جعبه محاوره اي باز مي شود كه اطلاعات مربوط به خط مثل افق يا عمودي بودن، طول خط، زاويه نسبت به محورها را نشان مي دهد. اگر در اين حالت (سبز بودن خط) كليد delete را برروي كيبورد فشار دهيم خط پاك مي شود.

همچنين در قسمت option از اين جعبه گزينه for cousturction  را فعال مي كنيم خط (line) تبديل به centen line1 ميگردد.

دستور point: مي توان نقطه رسم كرد.

دستور rectangulan: اين دستور ايجاد مستطيل در اندازه هاي مختلف را بر عهده دارد.

دستور polygon: با استفاده از اين دستور مي توان چند ضلعي هايي با تعداد اضلاع مختلف بوجودآورد. بعد از انتخاب اين دستور (tools / sketch entity / polyon) مانند دستور line مشاهده مي شود كه جعبه محاوره اي در قسمت feature maneger بوجود مي آيد كه قابليتهاي جالبي را براي كاربر در انتخاب چند ضلعي دارا مي باشد. در قسمت parametars اين جدول مي توان در قسمت n تعداد اضلاع چند ضلعي را انتخاب نمود.

همچنين در قسمت     و     مي توان مختصات مركز دايره چند ضلعي را تعيين كرد.

نكته: solidwork  اين قابليتها را به كاربر مي دهد كه خوددايره محاطي يا محيطي بودن چندضلعي را تعيين كند. براي اين عمل در قسمت parameters، هر گزينه وجوددارد.

گزينه inscribed circle:  دايره  محاطي چند ضلعي را معلوم مي كند و گزينه circum scribed دايره محيطي چند ضلعي را مشخص مي كند.

در قسمت     نيز قطر دايره محاطي يا محيطي را مي توان معلوم كرد.

 

https://www.solidworks.com/

دستور circle: اين دستور وظيفه ايحاد دايره را در نرم افزار دارا مي باشد.

دستور contex line: يك خط نقطه چين رارسم مي كند. كاربر اين دستور را mirror( قرينه) كردن يك جسم است كه حتماً بايد نسبت به center line قرينه گردد.

براي رسم كمان solid works سه دستور را ارائه مي دهد. 1 – center point arc 2 – targent arc  3 – 3d point arc كه هر كدام به نوعي مي توانند كمان رسم كنند اما بهترين و راحت ترين روش استفاده از دستور 3d point arc

 skotch entity , help))  مي باشد كه از طريق tools / sketch entity/ ايجاد مي شود.

ابتدا يك نقطه را انتخاب كرده و سپس باطول معين نسبت به نقطه قبل نقطه دوم را انتخاب مي كنيم. مي توان با كليك بر روي نقطه 3 ايجاد شده و كشيدن آن كمان دلخواه را رسم مي كنيم.

در بخش sketch entity دستورات ديگري مانند ehips (كشيدن بيضي) poralle logram ( متواضي الاضلاع) pacabola( سهمي) و spline (كمان با استفاده از سه نقطه) نيز مي باشد كه مي توان با كمي تمرين به راحتي آنها را انجام داد.

Sketch tools : در اين بخش از sketch ابزارهايي موجود است كه كارهاي تكميلي بر روي اشكال دو بعدي را به عهده دارند كه قسمتي از آنها در ذيل بيان شده است.

Fillet –

-        chamfee

-        offset

-        trim

-        convert entities: در يك solid لبها رامشخص مي كند.

-        Mirror: براي mirror كردن حتماً بايد ابتدا center line ايجاد گردد و سپس شكل را نسبت به center line قرينه مي كنيم.

(براي اينكار بهتر است كليد كنترل را نگه داشته و سپس بر روي شكل مورد نظر و centir line كليك كرده تا به رنگ سبز در آيند سپس گزينه mirror را از جعبه ابزار sketch  انتخاب مي كنيم.

Split curre: مانند دستور break در auto cad عمل مي كند. يعني دو نقطه راانتخاب مي كنيم سپس خط يا منحني بين آن در نقطه را delete (پاك) مي كند.

در قسمت sketch منوهاي ديگري نيز مانند منوي 3d sketch براي كشيدن اجسام در سه بعد كارايي دارد همچنين قسمت sketch relation نيز در منوي sketch است كه در قسمت قيدها به طور مفصل به توضيح آن پرداخته مي شود.

اندازه گذاري ها:dimension

دستور dimension در منوي sketch قرار دارد علاوه بر آن مي توان اين دستور را با استفاده از مراحل زير نيز ايجاد كرد.

Tools / dimensions

با انتخاب دستور فوق وسپس كليك كردن بر روي شكل مي توان اندازه هاي مطلوب را بدست آورد. اگر بر روي اندازه ها دوبار كليك كنيم مي توانيم آنها را تغيير دهيم.

در هنگام اندازه گيري مشاهده مي شود كه رنگ شكل عوض مي شود كه بصورت زير است.

رنگ آبي : حالت unde define ( در حال اندازه گذاري است)

رنگ مشكي: حالت full deline (بطور كامل اندازه گذاري شده است.)

نكته: در اين حالت ديگرنمي توان موقعيت شكل را تغيير داد اما با استفاده از دستور tools / sketch tools/drerride dims on drag و فعال كردن آن مي توان شكل راتغيير داد.

رنگ قرمز: حالت over deline : (اندازه هاي اضافي وجود دارد.)

! توجه در اين حالت پينيام ظاهر مي شود.

پيغام make this dimension driven به اين معنا است كه اندازه حافظه خواندني است و در مدل نقش ندارد.

اما دستور leave this dimension diring اندازه ها در مدل نيز نقش دارد.

نكته 1 : با استفاده از دستور tools/option – system option – spin box increments مي توان step اندازه ها به صورت متريك و اگليسي را تغيير دارد.

نكته 2 : در قسمت tools/ option – document properties – dimension مي توانيم كلراسن گذاري، انتخاب font و همچنين نكاتي را در مورد چگونگي فلش ها و اندازه گذاري مشاهده كرد.

روشهاي اندازه گذاري اشكال:

 

 

 

قيدها (relations)

 بحث قيد در solidworks يكي از مهمترين بخشهاي اين نرم افزار مي باشد كه در كمترين نرم افزار طراحي ديده شده است. اين بخش رابطه بين اشكال را معين مي كند. البته بعضي از قيدها هستند كه بطور اتوماتيك، هنگام رسم يك جسم نمايش داده مي شوند. كه بعضي از آنها در زير آمده اند.

 

 

 

 

ايجاد قيد add relation:

براي ايجاد قيد بين دو يا چند شكل ابتدا منوي add relation كه به شكل    مي باشد را از (جعبه ابزار sketch relation) انتخاب مي كنيم يا بصورت زير آن را ايجاد مي كنيم.

Tools/ relation – add

نكته: قبل از ايجاد قيد ابتدا بايد شكل يا اشكالي را كه مي خواهيم بر روي آنها قيد بگذاريم را رسم كرده و مشخص كنيم بعد از انتخاب دستور add relation جعبه محاوره اي بصورت زير باز مي شود. ابتدا در قسمت selected entities  از اين جدول شكل يا اشكالي را كه مي خواهيم قيد گذاري كنيم مشخص مي كنيم. بعد از مشخص كردن شكل مشاهده مي كنيم كه بعضي از قيدهاي موجود در بخش relations روشن مي شوند. ( نكته مهم در اين قسمت اين است كه فقط مي توان قيدهاي روشن شدن را به عنوان قيد استفاده كرد.مثلاً براي قيد گذاري بر روي خط زير نقطه مي توان از قيدهاي harizontal(افقي) يا vertical (عمودي) و يا fix ثابت استفاده كرد.

اما بعد از مشخص كردن قيد apply كليك مي كنيم مشاهده مي گردد كه خط بصورت عمودي در مي آيد و براي خروج كليد close را كليك مي كنيم.

جدول زير عملكرد هر قيد را مشخص مي كند.

عملكرد
موضوعات انتخابي
نام قيد
نقاط را در راستاي اقي قرار مي دهد. (خطوط افقي مي شوند)
چند نقطه – خطوط
Harizontal
نقاط در راستاي عمودي قرار مي گيرند.(خصوط عمودي مي شوند)
چند نقطه – خطوط
Verical
خطوط هم راستا مي شوند
دو يا چند خط
Collinear
هم مركز و هم شعاع مي كند
دو يا چند كمان (دايره)
Coradial
عمود بر هم مي شوند
دوخط
Perpendicular
خطوط موازي مي گردند
دو يا چند خط
Porallel
مماس مي شوند
يك كمان و يك خط (كمان ديگر)
Targent
نقطه در مزكر دايره قرار مي گيرد(دواير هم مركز مي شوند)
يك كمان و يك نقطه (دو يا چند كمان)
Concentric
نقطه در وسط خط قرار مي گيرد
يك نقطه و يك خط
Midpoint
نقطه در محل تلاقي دوموضوع قرار مي گيرد
يك نقطه و دو موضوع (entity)
In tersction
نقطه روي موضوع قرار مي گيرد
يك نقطه و يك موضوع
Coincident
طول برابر 
دو موضوع همسان
Equal
قرينه
يك cente line
Symme tric
محل آن ثابت مي شود. 
هر شيئي 
Fix
نقطه در تلاقي منحني خارجي با صفحه sketch  قرار مي گيرد.
يك نقطه در يك منحني خارجي
Pierce
يكي مي شوند
در نقطه از داخل sketch 
Marge points

حذف قيد display/delete telations:

براي آنكه بتوانيم قيدهايي كه ايجاد كرده ايم يا به صورت اتومات وجوددارد را حذف كنيم مي توان از اين دستور استفاده كرد.

(tools/ relations / displsy/ delete….)

بعد از انتخاب اين دستور مشاهده مي گردد كه جعبه محاوره اي گشوده مي شود كه داراي دو منوي اصلي entities , relation وجود دارد.

در صفحه relations قيدهايي موجود در شكل مشخص مي باشد. به اين ترتيب كه در قسمت type  نوع قيد مانند افقي وعمودي و … شكل مشخص شده و همچنين در قسمت statusحالت آن قيد اعم از

    over defining, dangting ,satisfied)  يا not soled) وجود دارد.

در منوي display relations by دو گزينه وجود دارد.

1 – intify: قيدها را بر اساس موضوع آن (خط ، منحني ، نقطه و…) مشخص مي كنيم.

2 – criteria: كه بر اساس نوع قيد مشخص مي شود: (allتمام قيدها) را مي شود انتخاب كرد. توجه :اين حالت با انتخاب كليدهاي        مي توانيم نوع type  را تغيير دهيم .

بعد از انتخاب قيد با فشردن كليد delete  مي توان آن را حذف كنيم.

اگر بخواهيم تمام قيدهاي روي شكل را حذف كنيم كليد delete all  را انتخاب مي كنيم.

در منوي entities مي توان روابط خطوط و نقاط و… را با هم مشاهده كرد. همچنين در اين قسمت مي توان قيد ها را تغيير داد.

امكانات سه بعدي در solid works:

همانطور كه قبلاً نيز گفته شد نرم افزار solid works بيشترين قابليت را در سه بعدي و ساخت اجسام (solid  ) دارا مي باشدو هر بعدي در اين نرم افزار صرفاً مقدمه اي براي رسم solid دارا بوده است و به  تنهايي قابليت چنداني ندارد.

بدين جهت در اين بخش به برري كلي دستورات سه بعدي در اين نرم افزار وچگونگي كار با آن آشنا مي شويم. به همين جهت در اين قسمت سعي گرديده دستورات ابتدايي و كلي گفته شود و سپس وارد بحث دستورات جزئي و پيچيده نرم افزار گرديم. ( عمدتا‌ً بيشتر اين دستورات در منوي feature موجود مي باشند.)

extrude:

دستور extrude در شاخه boss از منوي اصلي insert قرار دارد ( insert / boss – extrede ) بااستفاده از اين دستور مي توان به شكل دو بعدي عمق داد و آنرا تبديل به يك solid  كرد.

بعد از رسم شكل دو بعدي ( توجه داشته باشيد كه شكل مي تواند يك جسم باز باشد در اينصورت دستور extrude شكل را به يك sheet matal تبديل مي كند.)

پس از انتخاب دستور extrude جعبه اي در قسمت چپ صفحه با عنوان boss – extrude  باز مي شود در قسمت direction  از اين جعبه مي توان عمق و نوع extrude  را مشخص كرد.

با استفاده از گزينه dept در نسخه 2000 و همچنين علامت    مي توان مقدار عمق مورد نياز را تعيين كرد.

در قسمت reverse directin جهت extrude را تغيير مي دهيم.

توجه: solid works 2001 اين قابليت را دارد و مي توان بدون آنكه مقدار عمق را تايپ كرد اين مقدار دلخواه را با استفاده از mouse مستقيماً بر روي شكل ايجاد كرد.

براي آنكه بتوانيم به جسمي كه مي خواهيم extrude   كنيم زاويه بدهيم و بخواهيم عمقي كه به شكل مي دهيم همراه با زاويه باشد از كليد draft (  ) استفاده مي كنيم. با انتخاب اين كليد مي توانيم زاويه مطلوب را انتخاب كنيم همچنين مي توان جهت زاويه زدن را نيز با انتخاب draftoutward تغيير داد.

اما مهمترين بخش در دستور extrude انتخاب نوع extrude ( type ) مي باشد كه با استفاده از آن مي توان به انواع گوناگون بر روي شكل دو بعدي extrude انجام داد.

Blind : در اين قسمت با دادن عدد دلخواه مي توان مقدار عمق مطلوب را مشخص كرد.

Uptovertex : در اين قسمت يك نقطه در صفحهُ ديگر را انتخاب مي كنيم در نتيجه شكل دو بعدي تا آن نقطه extrude مي شود.

Uptosurface : در اينبخش يك صفحه را انتخاب مي كنيم و شكل تا اين صفحه extrude  مي شود.

Offset from surface : يك صفحه را مشخص مي كنيم، تا آن صفحه offect  مي كند.

mid plane  : نصف عددي را كه انتخاب كرديم را در هر دو جهت extrude مي كند.

Through all : تا آخرين صفحه اي كه موجود است extrude مي كند.

Cut :

اين دستور در منوي اصلي  insert موجود است و داراي زير شاخه هايي است كه در اين قسمت دستور cut extrude را مورد بررسي قرار مي دهيم.

دستور cut extrude  كاملاً شبيه دستور extrude بوده و فرق آن با اين دستور آن است كه extrude به شكل دو بعدي عمق مي دهد، اما دستور cut از يك solid بخشي از آن راكم مي كند.

براي اين كار بايد ابتدا بر روي يكي از وجوه solid‌مورد نظر كليك كره تا sktch فعال شود. سپس آن شكل مورد نظري كه مي خواهيم از solid‌ كم كنيم را رسم مي نمائيم بقيه اعمال كاملاً مانند دستور extrude مي ماند.

گزينه flip side to cut :

فرض كنيد solid‌ به شكل مكعب مستطيل رسم كرده ايم. اگر مستطيل كوچكي را در يكي از وجوه آن رسم كرده و دستور cut را انتخاب كنيم و به آن عمق بدهيم سپس گزينه flip side to cut را انتخاب كنيم مكعب مستطيل بزرگ منهاي مستطيل كوچك cut‌مي شود.

 

 

 

چندنكته مهم:

پس از ايجاد solid در نرم افزار، در بخش feature manager ( درخت ) ملاحظه مي شود كه دستور يا دستوراتي را كه بوسيله آن solid شكل گرفته است قرار دارند. مثلاً اگر يك مستطيل را كشيده باشيم و سپس آن را extrude  كرده باشيم دستور base – extrude  در اين بخش نوشته مي شود.

حال اگر بر روي اين دستور كليد سمت راست movse را كليك كنيم جعبه اي باز مي گردد كه امكانات بسيار جالبي را براي كاربر محيا نموده است.

در قسمت بالاي جدول در دستور edit definition , edit sketch وجود دارد كه اهميتي بسياري را در solid work دارا مي باشد. و با استفاده از اين دستورات است كه تفاوتهاي اساسي solid works با ديگر نرم افزارهاي cad مشهود مي گردد.

با كليك بر روي دستور edit sketch اين قابليت براي كاربر فراهم مي شود كه به صفحه ( sketch ) اوليه اي كه مشكل دو بعدي پايه ( مثلاً مستطيل ) را كشيده برگردد و اصلاحات لازم اعم از تغيير در شكل جسم و همچنين تغييرات در اندازه هاي آن را به وجود آورد. پس از آن با فشردن ابزار sketch ( ) مي تواند solid جديد با تغييرات انجام شده را مشاهده نمايد.

اما در قسمت edit definition  مي توان دوباره به جعبهُ‌ محاوره اي دستور مطلوب بازگشت مثلاً اگر دستور extrude موجود باشد دوباره به جعبه اين دستور بر مي گردد و مي توان عمق extrude  يا draft و جهت extrude را تغيير داد.

دو دستور بالا سرعت و دقت را در solid work بالا مي برد بدين صورت كه اگر در ميان كشيدن يك پروژه متوجه شويم كه در يكي از قسمتها اشتباه كرده ايم، مي توان دوباره به آن قسمت مراجعه كرد و جسم را تصحيح نمود در حاليكه در نرم افزارهاي ديگر مانند auto cad چنين قابليتي وجود ندارد.

Revolve :

با استفاده از اين دستور مي توان يك پروفيل را حول يك خط دوران داد.

توجه : محوري كه نسبت به آن دوران مي يابد حتماً بايد centex line باشد.

نكته : پروفيل نبايد محور را قطع كند.

براي دوران مي توان زواياي مختلفي ( از صفر تا 360) را به آن داد.

دستور cut revolve نيز مانند revolve بوده در حاليكه با اين دستور مي توان يك قسمت را بوسيله دوران پروفيل برش داد.

Fillet :

دستور chanfer , fillet  ( كه بعداً توضيح داده مي شود ) به علت قابليتهاي فراواني كه در آنها تعبيه شده است از اهميت فوق العاده اي در اين نرم افزار برخوردار است.

اين دستور در منوي ( insert / feature / filtet / insert ) قرار دارد.

بعد از كشيدن solid و انتخاب دستور fillet مشاهده مي كنيم كه جعبه محاوره اي به نام fillet ايجاد مي گردد در اين جعبه قسمتهاي مختلفي وجود دارد كه به بررسي آنها مي پردازيم

در قسمت fillet type مي توان انواع حالتهاي fillet زدن را مشخص نمود.

اين قسمت خود از سه بخش تشكيل شده است.

1 – constant rukius : در اين حالت لبه باشعاع ثابت fillet مي خورد. پس از انتخاب اين حالت قسمت item to fillet فعال مي گردد كه مي توان در آن اندازه شعاع و لبه انتخابي را مشخص كرد.

نكته: با انتخاب منوي multiple rakius fillet مي توان با شعاعهاي مختلف بر روي solid fillet زد.

 

 

2 – variable rakius : در اين بخش مي توان يك لبه را با شعاعهاي متغير و مختلف fillet زد. پس از انتخاب دستور فوق ابتدا لبه را مشخص مي كنيم. در قسمت item to fillet لبه انتخابي را مشخص مي كنيم. سپس در قسمت variabli radius parameters در بخش Attached radii  v1 را انتخاب كرده و شعاع مورد نظر را انتخاب مي كنيم . سپس v2  را در اين بخش انتخاب كرده سپس شعاع دوم را انتخاب مي كنيم.

نكته: در اين قسمت  دو گزينه straight transition , smooth transition وجود دارد. در قسمت smooth tronsition يك fillet ايجاد مي كند كه تغييرات آن از يك شعاع به شعاع ديگر بصورت خط مستقيم است.

ما در قسمت straight transition اين تغييرات در fillet بصورت منحني است.

3 – face : بين دو صفحه fillet مي زند. بعد از انتخاب دستور در قسمت item to fillet دو صفحه را انتخاب كرده و شعاع fillet را نيز مي دهيم.

توجه: در بخش fillet option از دستور fillet گزينه هاي مختلفي مشاهده مي شود. چنانچه بخواهيم گوشه هاي موجود در fillet‌ را از بين ببريم مي توانيم گزينه Round corners  را فعال نمود.

 

همچنين در قسمت ower flow typs از اين بخش در صورت انتخاب keey edge در هنگام fillet لبه ها نيز مشخص مي شوند در صورتي كه با انتخاب گزينه keey sarface تنها صفحه اي كه fillet خورده مشخص مي گردد.

Chamfer :

دستور chamfer از بسياري لحاظ شبيه دستور fillet مي باشد با اين تفاوت كه اين دستور يك سطح و لبه شبيه را ايجاد مي نمايد.

به چند روش مي توان در يك solid – chamfer ايجاد كرد.

1 – Angle – distance با انتخاب اين گزينه و انتخاب يك لبه ( يا چند لبه ) از solide مي توان با دادن مقدار اندازه و همچنين زاويه chamfer زد.

2 – distance – distance : با انتخاب اين گزينه در فاصله انتخابي از لبه را كه مي خواهيم chanfer بزنيم را به نرم افزار مي دهيم.

3 – vertex : در اين حالت با انتخاب يك نقطه ( از گوشه solid ) و با دادن سه فاصله از اين نقطه chanfer زده مي شود.

HOLE :

با استفاده از اين دستور مي توان سوراخهايي بصورت ( معمولي يا استاندارد) در قطعه ايجاد كرد. براي اين كار ابتدا نقطه اي كه مي خواهيم بر روي قطعه سوراخ ايجاد كنيم را مشخص كرده و سپس با استفاده از دستور

insert / feature / hole = simpli or wizard

در صورت انتخاب simple اين دستور با توجه به شعاع سوراخ كه به آن مي دهيم يك سوراخ معمولي ( به شكل استوانه ) در قطعه ايجاد مي كند.

اما اگر wizard را انتخاب كنيم، جعبه محاوره اي به نام Hole Definition بوجود مي آيد كه داراي منوهاي مختلفي است كه همگي شامل استانداردهاي مختلف سوراخ مي باشد.

به طور نمونه در منوي Tab از اين جعبه محاوره اي مي توان شيار هاي رزوه ايجاد كرد.

يا در منوي legacy در قسمت hole type مي توان انواع سوراخها با اندازه هاي ثابت را ايجاد كرد.

Draft‌:

با استفاده از اين دستور مي توان در سطوح solid شيب ايجاد كرد.

Insert / feature / draft

در بخش type of draft مي توان نوعهاي مختلفي از چگونگي ايجاد شيب را مشاهده كرد.

با انتخاب دستور neu tral plane از اين بخش ابتدا يك صفحه مبنا را بر روي solid انتخاب مي كنيم ( براي تشخيص جهت ايجاد شيب ) سپس در قسمت draft angle زاويه اي را كه مي خواهيم  شيب دهيم را مشخص كرد. در آخر سطح يا سطوحي را كه مي خواهيم شيب دهيم را در قسمت face to draft مشخص مي كنيم.

تفاوت دستور parting line با نوع neutral plane در بخش type of draft آن است كه در اين دستور صفحه يا وجهي را كه مي خواهيم شيب داشته باشد را انتخاب مي كنيم.

 

Shell:

يكي ديگر از دستورهاي موجود در منوي feature دستور shell مي باشد.

Insert / feature / shell

با استفاده از اين دستور مي توان از solid يك پوشه ساخت.

پس از انتخاب اين دستور، ابتدا در بخش parameters از اين دستور ابتدا ضخامت پوسته اي كه مي خواهيم ايجاد كنيم را مي دهيم. سپس در قسمت face to remove صفحه اي را كه مي خواهيم آن صفحه از جسم صفحه باز پوسته باشد را مشخص مي كنيم.

solidwork

 

توجه : براي ايجاد ضخامتهاي مختلف پوسته براي هر صفحه مي توان بر multi – thickness setling كليك كرد و سپس صفحه هاي مطلوب را انتخاب كرد و براي هر يك ضخامت متفاوتي را انتخاب كنيم.

DOMe:

اين دستور يكي از دستورهاي منحصر به فرد نرم افزار solid works مي باشد كه دو نوع خود بسيار جالب مي باشد.

با انتخاب اين دستور مي توان يك صفحه را محدب يا مقعر كرد.

پس از انتخاب دستور dome كه در جعبه ابزار feature قرار داد (insert / feature / dome ) ابتدا صفحه اي كه مي خواهيم آن را dome كنيم مشخص كرد. سپس در قسمت height  از جعبه محاوره اي اين دستور ارتقاع مطلوب براي dome را وارد مي كنيم.

توجه : اگر بخواهيم يك صفحه بيضوي و يا دايره اي را ( كره اي شكل) را با اين دستور ايجاد كنيم كافي است گزينه elliptical dome را فعال مي كنيم.

نكاتي پيرامون محور صفحه مختصات و همچنين نقطه مبداُ:

قبل از آنكه به دستورات اساسي و مهم در solid work مانندsweep  و loft بپردازيم لازم است درباره تغييرات در صفحات مختصات همجنين نقطه مبداُ كه كاربرد زيادي در اين دو دستور دارد اطلاعاتي داشته باشيم بدين منظور در اين بخش به بررسي كلي بخش reference geometry واقع در منوي insert كه شامل قسمتهاي plone (صفحه )، Axis  (محور) ، coordinate system ( مبداُ مختصات) مي باشد اشاره مي كنيم.

Plane – insert / reference geometry / plane                                        

با استفاده از اين دستور مي توان صفحات مختلفي نسبت به سه صفحه اصلي ( plame 1 , 2 , 3  ) كه صفحات اصلي و مرجع در نرم افزار مي باشند وهمچنين صفحات ( و همه يك solid) ايجاد كرد.

پس از انتخاب دستور plane يك صفحه را به عنوان صفحه مرجع انتخاب كرده و سپس يكي از انواع ايجاد plane كه در ذيل به آن اشاره شده است را انتخاب كرد و در آخر كليد next را كليك مي كنيم.

Offset: اين دستور صفحه اي را كه به عنوان صفحه مرجع انتخاب كرديم را offset مي كند.

At angle : ابتدا لبه اي كه مي خواهيم به صفحه حول آن زاويه دهيم را مشخص مي كنيم سپس زاويه مطلوب را در قسمت angle : مشخص مي كنيم.

Point 3: يك صفحه كه از سه نقطه مي گذرد را ايجاد مي كند.

11 plane @ pt: صفحه اي كه موازي صفحه مرجع باشد از يك نقطه بگذرد را ايجاد مي كند.

: line & point  از يك خط در يك نقطه صفحه را مي گذراند.

: 1 curre صفحه كه عمود بر يك خط يا يك لبه يا يك منحني باشد را ايجاد مي كند.

: on surface صفحه كه عمود يا مماس بر يك صفحه است را ايجاد مي كند.

nsert / referevce / geimetry / axis                                        - Axis

با استفاده از اين دستور مي توان محور جديدي را مشخص كرد. تعيين محور جديد در اين دستور به چند طريق امكان پذير است. ( با استفاده از يك لبه، استفاده از دو نقطه، و يا دو صفحه متقاطع و…)

coordinate system:

با استفاده از اين دستور مي توان مبداُ مختصات جديدي تعريف كرد. همچنين مي توان محورهاي z , y , x  را دوباره تعريف كرد و تغيير داد.

Sweep:

يكي از دستورات بسيار مهم و اساسي در solid work كه كاربردهاي فراواني دارد و باعث شده است كه نرم افزار بتواند قابليت كشيدن هر شيئي را پيدا كند دستور sweep مي باشد.

Sweep قابليت ايجاد يك bose   يا (bose)و cut يك صفحه را بوسيله حركت يك پروفيل در راستاي مسيري كه به آن مي دهيم را دارا مي باشد.

توجه داشته باشيد براي ايجاد bose seeep حتماً بايد پروفيل بسته باشد. از طرفي نقطه ابتدايي مسير حتماً بايد بر روي صفحه پروفيل قرار داشته باشد. براي ساده تر كردن اين كار مي توان از قيد piexce كه قبلاً در بخش قيدها توضيح داده شد استفاده كرد.

Sweep مي تواند به دو شكل ايجاد شود.

Simple sweep – 1: در اين حالت مسير يكي است ( خط يا منحني)

ابتدا پروفيل را در يك place رسم مي كنيم. سپس از sketch خارج شده و در plane ديگر مسير را رسم مي كنيم. پس از حالت sketch خارج مي شويم و بر روي كليد sweep در منوي feature  يا (insert / boss / sweep )  كليك مي كنيم. بعد از باز شدن جعبه محاوره اي boss – sweep پروفيل (profile)  و مسير (path)  را مشخص مي كنيم و كليد ok را فشار مي دهيم.

Print : help – sweep – simple or sweep

توجه : در قسمت option از اين دستور مي توان چند حالت را در هنگام sweep اجرا كرد.

 

نكته : جسم ايجاد شده توسط sweep نبايد خودش را قطع كند.

توجه : در نرم افزار solid works 2001 اين قابليت وجود دارد كه از دستور thin feature  نيز در اين دستور استفاده كرد و مي توان بوسيله آن ضخامت نيز بوجود آورد.

2 :  : sweep using guide curve

با اين دستور با دو مسير كنترل مي كنيم ( يكي مسير اصلي و دوم مسير guide curve كه در بخش guide curve از اين دستور موجود مي باشد.)

توجه : در صورتي كه قيد piene بكار نرفته باشد و يا درست انتخاب نشده باشد پيغام زير صادر مي شود.

Guide 1 does not have apiecce constraint with the sweep sketch

 براي ايجاد يك sweep با استفاده از Guide corve ابتدا يك Guide corve ايجاد مي كنيم ( مي توانديك منحني يا يك خط صاف و يا لبه يك مدل باشد.) سپس يك مسير براي sweep مشخص مي كنيم.

نكته : هنگامي كه از Guide corve براي ايجاد يك sweep استفاده مي كنيم، مسير داده شده بايد حتماً يكپارچه باشد (خط يا arc) و يا اينكه زاويه (گوشه) نداشته باشد.

توجه : براي منحني هاي پيچيده تر كشيدن شكلهاي پيچيده كه احتياج است چند منحني از چند صفحه با هم Guide corve   باشند از دستور زير استفاده مي كنيم.

Insert / curve / composite

با استفاده از اين دستور منحني ها و خطوط را انتخاب كرده و بوسيله آن اين منحنيها و خطوط با هم به يك منحني تبديل مي شوند و مي توان از آن به عنوان Guide corve استفاده كرد.

Project:  insert / curve / project                 

اگر بخواهيم تصويريك sketch را روي يك وجه و يا sketch ديگري داشته باشيم از اين دستور استفاده مي كنيم.

توجه داشته باشيد براي فعال كردن اين دستور حتماً بايد sketch و صفحه يا (foce) كه مي خواهيم sketch روي آن تصوير شود را قبلاً مشخص كنيم.

 Helix / spiral

يكي ديگر از دستورهاي شاخه curr از منوي insert دستور helix / spiral بوده كه وظيفه آن ايجاد مارپيچ يا منحني حلزوني. اين دستور يك دستور تخصصي در solid word  مي باشد كه قابليت ايجاد، رزوه فنر و غيره را داشته و مي تواند حتي به عنوان مسير و يا  Guide corve براي دستور sweep انتخاب شود.

براي ايجاد يك helix  ابتدا يك دايره را در صفحه (sketch) رسم مي كنيم. ( قطر اين دايره برابر قطر مارپيچ خواهد بود.) سپس دستور helix را انتخاب مي كنيم ( insert / curve / helix )

براي ايجاد مارپيچ ها به دو مقدار احتياج داريم براي انتخاب اين دو مقدار حالتهاي مختلفي در ليست defined by وجود دارند:

: pitch and revolution  در اين حالت اندازه هاي گام مارپيچ (pitch) و تعداد چرخش مارپيچ را به نرم افزار مي دهيم.

: height and revolution در اين قسمت ارتقاع كلي مارپيچ و گام آن مد نظر است.

: spiral در اين قسمت solid work با توجه به گام و تعداد چرخش مارپيچ را به صورت دو بعدي رسم مي كند.

نكته : در قسمت starting angle اين دستور مشخص مي شود كه از چه زاويه اي مي خواهيم مارپيچ شروع شود. توجه داشته باشيد كه بهتراست براي راحتي كار زاويه انتخابي را صفر درجه انتخاب كنيد. همچنين اين دستور اين قابليت را دارد كه مارپيچ را در جهت عقربه هاي ساعت clock wise  يا خلاف آن c.c.w گسترش دهد.

در قسمت tapex helix  از اين دستور مي توانيم به مارپيچ زاويه دهيم. ( گزينه taper out ward  از اين بخش جهت اين زاويه (به طرف بيرون يا داخل ) مشخص مي كند.)

split line:

از ديگر دستورات موجود در شاخه curve دستور split line مي باشد. اين دستور face را به دو قسمت مجزا تقسيم مي كند.

ابتدا در يك وجه از solid خط يا منحني رسم مي كنيم (بطوريكه وجه را به دوقسمت مجزا تقسيم كند. ) سپس دستور split line را انتخاب مي كنيم . در قسمت sketch to project خط يا منحني را انتخاب كره و در قسمت face to split صفحه و و جه كهمي خواهيم تقسيم كنيم را مشخص كنيم را مشخص مي كنيم. در آخر كليد finish را كليلك مي كنيم.

كاربرد اين دستور در fillet يا chamfer زمان و همچنين در دستور draft ( در جائيكه فقط مي خواهيم يك قسمت را صفحه را draft كنيم.)

توضيحات بالا  براي نوع projetection از اين دستور بود. اما split line داراي نوع ديگري بنام silhouette ( نيم رخ ) نيز مي باشد.

در اين نوع ابتدا در قسمت direction to pull جهتي را كه مي خواهيم جسم را به دو قسمت تقسيم كنيم مشخص مي كنيم ( جهت انتخابي بايد plane باشد كه مي توانيم از قسمت feature manager را انتخاب كنيم .)

سپس در قسمت faces to split وجه يا صفحه را انتخاب مي كنيم.

اين نوع از دستور split line بيشتر تقسيم استوانه يا كره مورد نظر است.

Loft :

دستور loft بين دو يا چند پروفيل در صفحات مختلف يك feature ايجاد مي كند. (يك loft مي تواند، soss , base يا cut يا يك صفحه  ( sarface ) باشد.)

در اينجا لازم است چند نكته را پيرامون استفاده از اين دستور بيا ن كنيم.

-        در هنگام استفاده از دستور loft بايد توجه داشت كه فقط ، اولين يا آخرين ( هر دو) پروفيل مي تواند يك نقطه باشد.

-         پروفيل اول و آخر در اين دستور حتماً بايد دو بعدي باشند در حاليكه پروفيلهاي مياني مي تواند سه بعدي نيز باشد.

 دراين دستور مي توان نوعهاي مختلفي از  loft را ايجاد كرده كه در اينجا به بررسي كاربردي ترين و پر اهميت ترين انواع loft مي پردازيم.

-        simple loft

 در اين قسمت loft بوسيله متصل كردن پروفيلها ايجاد مي شود.

براي ايجاد loft ابتدا پروفيلهاي مختلف را ( پروفيل بسته ) در صفحات متفاوت رسم مي كنيم. سپس بر روي كليد loft، كليك مي كنيم (insert / base / loft )

در قسمت profil از اين دستور به ترتيب پروفيلها را انتخاب مي كنيم ( توجه كنيد نقاطي كه به هنگام  انتخاب پروفيل بر روي آن كليك مي شود از اهميت خاصي برخوردارند زيرا مسير loft  را مشخص مي كنند ) . البته براي تغيير مسير بعد از انتخاب پروفيلها مي توان از دو كليد move  , down , move up استفاده كرد.

در قسمت option از اين دستور چند گزينه وجود دارد كه بيشتر براي كنترل دستور و چگونگي اينجاد solid مي باشد.

با انتخاب maintain tangeney از اين دستور، صفحاتي كه از دستور loft بر روي solid نتيجه مي شوند با هم مماس هستند كه اصطلاحاً tangent هستند.

با انتخاب گزينه advanced smooting كه مختص به پروفيلهاي دايروي يا منصري مي باشد. سطح وصفحات ايجاد شد. از دستور loft نرم و صاف (smoother ) مي باشند.

در بالا گزينه close loft يك solid بسته را در جهت loft به مامي دهد.

 

: loft with center line *

در اين حالت كاربر مي تواند منحني مسير را خودش مشخص كند اما بايد توجه داشت كه اين منحني حتماً از مركز پروفيلها بگذرد.

 براي ايجاد اين نوع از loft پس از انتخاب پروفيلها در قسمت profil ، در بخش center line parameters منحني center line را انتخاب مي كنيم.

-        در قسمت show section نيز مي توان حركت و تغييرات پروفيل از پروفيل اول تا آخر را مشاهده نمود.

 

Loft with guide curve *  ـ

در اين نوعاز دستور loft مي توان guide curve را به عنوان مسير براي loft مشخص كرد. در حاليكه پروفيل مي تواند يك شكل در سطح يا غير سطح باشد.

براي ايجاد يك loft بوسيله guide curve ابتدا يك يا چند guide curve را به عنوان مسير براي loft مشخص كرد. در حاليكه پروفيل مي تواند يك شكل در سطح يا غير سطح باشد.

براي ايجاد يك loft بوسيله  guide curve ابتدا يك يا چند guide curve را در صفحه ايجاد مي كنيم.

سپس پروفيلها را در صفحات مختلف  ( غير از صفحه اي كه guid curve رسم شده )رسم مي كنيم. در اين قسمت توجه داشته باشيد كه پروفيلها بايد با guid curve تماس داشته باشند .( همانند شكل ) براي انجام اين عمل بايد بين guid curve وپروفيلها قيدي وجود داشته باشد. مهمترين قيد بكار رفته بين اين دو ، قيد coincident ( بين يكنقطه از guid curve و پروفيل ) مي باشد. همچنانكه قيدي pierce را نيز مي توان بين guid curve و صفحه پروفيل ايجاد كرد.

 

بعد از انجام مراحل فوق ، دستور loft را انتخاب مي كنيم. پس از انتخاب پروفيلها در قسمت profile در بخش guid curve   از اين دستور guid curve مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

Loft with non planar profile * :

دستور loft اين قابليت را داراست كه  مي تواند يك سطح را بعنوان پروفيل ابتدايي قبول كند.

ايجاد اين نوع از loft عيناً شبيه نوعهاي قبل بوده و فرق خاصي ندارد.

Loft tangency :

يكي ديگر از منوهاي موجود در دستور loft منوي start / end / tangency مي باشد كه وظيفه كنترل مسير loft و چگونگي ايجاد loft در پروفيل ابتدايي و انتهايي را دارا مي باشد.

اين منو داراي دو بخش اصلي start tangency type ( پروفيل ابتدايي ).و end tangency type (پروفيل انتهايي) مي باشد كه هر كدام از آنها مي تواند حالتهاي مختلفي از loft tangency را دارا مي باشد. اين حالتها عبارتند از:

none : در اين حالت مسير نسبت به پروفيلها مماس نبوده بلكه ارتباط بين پروفيلها خطي است.

Normal to profile : در اين حالت مسير loft نسبت به پروفيل وابسته به شكل پروفيل بوده و در انتها يا ابتداي مسير شكل پروفيل را به خودمي گيرد.

Direction vector : با استفاده از اين حالت  مي توان جهت مسير خروجي از پروفيل يا ورودي به آن را تعيين كرد. اين جهت مي تواند يك وجه ( face ) يا يك محور و يا يك لبه باشد.

(faces all ) : در اين حالت loft مماس بر صفحات مجاور پروفيل انتخابي مي باشد.

شكل زير حالتهاي مختلف  loft tangency را نشان مي دهد.

نكته : ورژن جديد solid work اين قابليت را دارا است كه هنگام استفاده از دستور loft بتوان thin feature ( ضخامت نازك ) نيز در solid ايجاد كرد.

براي ايجاد thin feature ، منويي به همين نام دردستور loft وجود دارد، با انتخاب اين منو ودادن ضخامت مورد نياز و همچنين جهت ايجاد ضخامت ( داخل يا خارج) مي توان thin featuri را ايجاد كرد.

Surface :

در اين بخش از پروژه به بررسي رويه ها ( surface ) در نرم افزار solid work، همچنين چگونگي ايجاد آن و انجام عمليات مختلف بر روي آن مي پردازيم.

بخش surface مانند بخش curve , cut , base از اهميت فوق العاده اي در اين نرم افزار برخوردار مي باشد. اين دستور به مانند دستورهاي  فوق مي تواند يك solid را در نرم افزار ايجاد كند.

دستور surface داراي ابزارهاي مختلفي براي ايجاد sur face و همچنين عمليات تركيبي بر روي surface مي باشد كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.

Planar surface :

با اين دستور مي توان يك رويه سطح را از يك sketch يا از يك شكل سه كه بر يك plan واقع شده بدست آورد.

دستور planar sur face را از جعبه ابزار sur face انتخاب كرده يا (insert / surface / planer) سپس sketch مورد نظر را انتخاب كرده، با كليك بر روي كليد surface < ok ايجاد مي شود.

Ixtruded surface :

اين دستور شباهت بسياري به دستور  base extrude براي ايجاد آن ابتدا يك پروفيل ( باز) رسم مي كنيم سپس با كليك بر روي extruded surface يا (insert / surface / extrude) و تعيين مقدار ارتفاع extrude و همچنين تعيين نوع extrude ( به دستور  extrude مراجعه شود ) surface ايجاد مي گردد.

 Revolved surface –

Lofted surface –

Swept surface –

 دستورات فوق كاملاً شبيه حالت base مي باشند ( براي آگاهي بيشتر به help نرم افزار بخش  surface feature مراجعه شود)

radiate surface –  

اين دستور يك سطح را گسترش مي دهد.

براي ايجاد گسترش در surface پس از انتخاب دستور فوق از منوي (insert / surface / rodiate) insert plane مرجع يا وجه مورد نظر را انتخاب كرده سپس در قسمت radiote distance عرشي را كه مي خواهيم صفحه گسترش كند را انتخاب مي كنيم، بعد از آن در قسمت edges to radiate  كليك كرده و خط يا لبه اي را كه مي خواهيم سطح نسبت به آن گسترش پيدا كند را انتخاب مي كنيم.

تذكر: با انتخاب گزينه  propagate a long tangent faces  مي توانيم سطح را نسبت به تمام لبه هاي اطراف گسترش دهيم.

 

تذكر : براي ضخامت دادن به يك surface مي توان از thicken feature يا (insert / base / thicken ) استفاده كرد. توجه مي كنيد كه با اين عمل شما يك solid ايجاد مي كنيد.

Extend surface

اين دستور به يك surface در جهت لبه انتخابي امتداد مي دهد.

براي امتداد دادن به يك surface  ابتدا دستور extend surface را از جعبه ابزار surface انتخاب مي كنيم  (insert / surface/ extend )

در مرحله بعد يك يا چند لبه را كه مي خواهيم در جهت آنها به surface امتداد دهيم را مشخص مي كنيم.

·        در قسمت  end condition به سه نوع مي توانيم رويه را امتداد دهيم.

1 -  - distance مقدار فاصله اي كه مي خواهيم به رويه امتداد دهيم را مشخص مي كنيم.

2 - - up to point يك نقطه را مشخص مي كنيم، surface تا اين نقطه امتداد پيدا مي كند.

3 - - up to surface صفحه را كه مي خواهيم surface تا آن صفحه امتداد يابد را انتخاب مي كنيم.

در بخش extinsion type از اين دستور نيز مي توان حالتهاي مختلف extend را انتخاب كنيم.

1 -  - same surface رويه را در امتداد شكل هندسي آن امتداد مي دهد.

2 – linear : رويه را در امتداد لبه انتخابي بصورت خطي امتداد مي دهد.

Knit surface :

اين دستور دو يا چند surface را يك تكه ( يكي ) مي كند.

نكته: در صورتي مي توان surface ها را fillet زد كه آنها را knit كرده باشيم.

trim surface :

دستور فوق مانند دستور trim دو بخش دو بعدي مي باشد.

براي اينكه يك surface را trim كنيم، ابتدا در surface را كه با هم اشتراك دارند را انتخاب مي كنيم. با انتخاب دستور timmed surface  از جعبه ابزار surface (insert / surface/ trim ) در بخش trim type گزينه trim tool را انتخاب مي كنيم.

سپس در قسمت section ( در بخش trimming surface ، رويه اي را كه مي خواهيم نسبت به آن trim شود را مشخص مي كنيم ( همانند شكل) و در بخش piece to keep رويه اي را كه مي خواهيم trim شود انتخاب مي كنيم.

Pattern :

Pattern تكرار يك  ( solid , feature) انتخابي در جهت هاي مختلف مي باشد.

Pattern مي تواند به شكلهاي مختلفي ايجاد شود:

Linear pattern

در اين حالت feature انتخابي را در يك يا دو مسير خطي pattern مي كند.

براي ايجاد lineare pattern ابتدا يك base part ( اصلي) ايجاد مي كنيم و بر روي آن يك يا چند سوراخ ، cut و يا boss feature را كه مي خواهيم تكرار شود را رسم مي كنيم. سپس از آن دستور فوق را از جعبه ابزار feature يا از insert / pattern / linear pattern انتخاب مي كنيم.

سپس در قسمت direction 1 ابتدا جهت مورد نظر براي pattern  ( كه مي تواند يك لبه با يك خط باشد) را مشخص مي كنيم در مرحله بعد فاصله بين pattern ها و در آخر در قسمت number of instance تعداد تكرارها را مشخص مي كنيم.

توجه: در قسمت direction 2  از اين دستور مي توان يك جهت ديگر نيز براي pattern مشخص كرد تا تكرارها در دو جهت انجام شود.

نكته 1 : در قسمت instances to skip از دستور linear pattern اين قابليت براي كاربر فراهم گشته تا هر كدام از pattern هايي كه ايجاد شده را بتواند حذف كند.

براي اين كار كافي است با فعال كردن اين قسمت بر روي pattern هايي كه مي خواهيم حذف شود كليك كنيم.

 

نكته 2 : در قسمت option دو گزينه وجود دارد كه براي حالتهاي خاصي از pattern تعبيه شده است

geometry pattern :

با انتخاب گزينه
برچسب: ،

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۵:۵۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :