دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود پايان نامه با موضوع ساختار سازمان

پايان نامه رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي براساس ديدگاه مبتني بر منابع    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه رابطه بين ساختار سازماني و ميزان آمادگي دبيران  

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي عنوان: «بررسي رابطه بين ساختار سازماني و ميزان آمادگي دبيران  براي پذيرش تغيير در دبيرستانهاي شهرستان چهار دانگه»   تابستان 93    براي رعايت […]

پايان نامه رابطه عوامل شناختي توانمندسازي با ساختار سازماني در بين مديران آموزش و پرورش منطقه كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA) مديريت دولتي گرايش مديريت تشكيلات و روشها عنوان: رابطه عوامل شناختي توانمندسازي با ساختار سازماني در بين مديران آموزش و پرورش منطقه كاشان استاد مشاور: دكتر حميد رضا بهرامي نيمسال اول […]

پايان نامه رابطه بين ساختار سازماني و سرمايه اجتماعي در كاركنان بانك صادرات قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ) (M.A گرايش منابع انساني  عنوان : رابطه بين ساختار سازماني و سرمايه اجتماعي در كاركنان بانك صادرات قم  تابستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي رابطه بين سيستم هاي اطلاعات مديريت و ساختار سازماني در سازمانهاي دولتي و نهادهاي منتخب شهر قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي “M.A“ گرايش سيستم هاي اطلاعاتي  عنوان تحقيق: بررسي رابطه بين سيستم هاي اطلاعات مديريت و ساختار سازماني در سازمانهاي دولتي و نهادهاي منتخب شهر قم زمستان 93 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه بين ابعاد ساختار سازماني با وضعيت مديريت دانش در سازمانهاي دولتي شهر بندر عباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي     واحد علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد  رشته : مديريت اجراي گرايش : مديريت استراتژيك موضوع : بررسي رابطه بين ابعاد ساختار سازماني با وضعيت مديريت دانش در سازمانهاي دولتي شهر بندر عباس استاد مشاور: دكتر رضا احمدي  سال تحصيلي […]

پايان نامه رابطه  بين ساختار سازماني و عملكرد سازماني با ميانجي­گري نوآوري خدمات در بانك­ها و موسسات مالي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري، گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد ((M.A.))  رشته مديريت دولتي، گرايش نيروي انساني   عنوان رابطه 

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ب

ن ساختار سازماني و عملكرد سازماني با ميانجي­گري نوآوري خدمات در بانك­ها و موسسات مالي استان […]

پايان نامه رابطه  بين ساختار سازماني و عملكرد سازماني با ميانجي­گري نوآوري خدمات در بانك­ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري، گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد ((M.A.))  رشته مديريت دولتي، گرايش نيروي انساني عنوان رابطه  بين ساختار سازماني و عملكرد سازماني با ميانجي­گري نوآوري خدمات در بانك­ها و موسسات مالي استان گيلان  […]

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه ساختار سازماني بر كارآفريني در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته : مديريت گرايش :بازرگاني عنوان : بررسي رابطه ساختار سازماني بر كارآفريني در ادارات شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پايان نامه بررسي تاثير ساختار سازماني بر استقرار مديريت دانش در سازمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت  

دانلود پايان نامه ارشد:ارائه مدلي جهت مهندسي مجدّد ساختار سازماني شركت گاز گيلان به منظور توسعه فناوري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :تحول عنوان : ارائه مدلي جهت مهندسي مجدّد ساختار سازماني شركت گاز گيلان به منظور توسعه فناوري

دانلود پايان نامه ارشد: تأثير ابعاد ساختار سازماني بر اجراي مديريت كيفيت جامع در اداره كل امور مالياتي استان همدان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عنوان : تأثير  ابعاد ساختار سازماني بر اجراي مديريت كيفيت جامع در اداره كل امور مالياتي استان همدان

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير ساختار سازماني بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد‌ايلام)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : بازاريابي عنوان : بررسي تاثير ساختار سازماني بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد‌ايلام)

دانلود پايان نامه : بررسي تاثير تمركز و رسميت ساختار سازماني در تامين بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش :بازاريابي بين الملل عنوان : بررسي  تاثير تمركز و رسميت  ساختار سازماني در تامين  بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

دانلود پايان نامه ارشد:رابطه ي بين نوع ساختار سازماني با سازگاري دانشجويان دانشكده هاي مهندسي دانشگاه شيراز

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني با سازگاري دانشجويان دانشكده هاي مهندسي دانشگاه شيراز بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل دانشجويان كارشناسي رشته هاي مختلف دانشكده هاي مهندسي دانشگاه شيراز بود كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي 210 نفر انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده جهت گردآوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه نوع ساختار سازماني (ترك زاده و محترم، 1390) و پرسشنامه ي سازگاري (بيكر و سيرك، 1986) بود كه پس از محاسبه روايي و پايايي، بين افراد نمونه توزيع و با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و روش هاي استنباطي آزمون تي وابسته، آزمون تي تك نمونه اي، ماتريس ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و با به كارگيري از نرم افزارهايSPSS16 و LISREL8.54 مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج تحليل آماري نشان داد كه: ١- ساختار غالب در دانشكده هاي مهندسي، ساختار بازدارنده است 2- سازگاري تحصيلي دانشجويان در حد كفايت قابل قبول و سازگاري اجتماعي، عاطفي و تعهد دانشجويان بالاتر از حد كفايت قابل قبول مي باشد، اما سازگاري دانشجويان در همه ي ابعاد، پايين تر از حد مطلوب مي باشد. 3- بين انواع ساختار سازماني و انواع سازگاري دانشجويان دانشكده هاي مهندسي دانشگاه شيراز رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد، 4- انواع ساختارهاي سازماني، اعم از ساختار تواناساز و بازدارنده، پيش بيني كننده ي مثبت و معنادار سازگاري دانشجويان مهندسي مي باشند.

كلمات كليدي: دانشجو، ساختار سازماني، سازگاري، تحصيلي، اجتماعي، عاطفي، تعهد

پايان نامه : بررسي رابطه ­ي نوع ساختار سازماني دانشگاه و سرمايه­ي اجتماعي بخش­ها با رضايت تحصيلي دانشجويان دانشگاه شيراز ـ مدل معادله ساختاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي عنوان : بررسي رابطه ­ي نوع ساختار سازماني دانشگاه و سرمايه­ي اجتماعي بخش­ها با رضايت تحصيلي دانشجويان دانشگاه شيراز ـ مدل معادله ساختاري

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  گرايش : بازرگاني بين الملل عنوان :   بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي 

پايان نامه ارشد رشته مديريت آموزشي : بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني و عدالت سازماني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت  گرايش : آموزشي عنوان :   بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني و عدالت سازماني

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت آموزشي : بررسي رابطه­ بين نوع ساختار سازماني و منابع قدرت مديران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت  گرايش : آموزشي عنوان :   بررسي رابطه­  بين نوع ساختار سازماني و منابع قدرت مديران

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تأثيرساختار سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان شعب بانك ملي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  گرايش : منابع انساني عنوان :  بررسي تأثيرساختار سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان شعب بانك ملي

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي رابطه ساختار سازماني وسلامت نظام اداري اداره هاي دولتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : :سيستم هاي اطلاعات مديريت عنوان :   بررسي رابطه  ساختار سازماني وسلامت نظام اداري اداره هاي دولتي

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه­ ي ساختار سازماني با خلاقيت مديران بيمه ايران تهران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه با عنوان : بررسي رابطه­ي ساختار سازماني با خلاقيت مديران بيمه ايران تهران

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي : پيش‌بيني توانمندسازي براساس ساختار سازماني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  گرايش صنعتي و سازماني با عنوان : پيش‌بيني توانمندسازي براساس ساختار سازماني در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

پايان نامه ارتباط بين فرهنگ سازماني و ابعاد ساختاري سازمان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت ، گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” گرايش : تشكيلات وروشها   عنوان : مطالعه ارتباط بين فرهنگ سازماني و ابعاد ساختاري سازمان “مورد مطالعه: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران” […]

پايان نامه تاثيرابعاد ساختاري سازمان بر رضايت شغلي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها   عنوان: تاثيرابعاد ساختاري سازمان بر رضايت شغلي كاركنان مورد مطالعه: (دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فكري(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فكري بر عملكرد سازماني شعب بانك ملت استان تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت عنوان :بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فكري(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فكري بر عملكرد سازماني شعب بانك ملت استان تهران   

دانلود پايان نامه كارشناسي:بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فكري(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فكري بر عملكرد سازماني بانك رفاه كارگران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته : مديريت عنوان : بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فكري(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فكري بر عملكرد سازماني بانك رفاه كارگران

دانلود پايان نامه ارشد: تاثير ابعاد ساختاري سازمان مورد بررسي بر هوشمندي رقابتي

عنوان : تاثير ابعاد ساختاري سازمان مورد بررسي بر هوشمندي رقابتي

پايان نامه ارشد رشته صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري: ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملكرد HSE پيمانكاران در پروژه‌هاي عمراني (با مطالعه موردي پيمانكاران سازمان مهندسي و عمران شهر تهران)

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان­نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، گرايش مديريت ورزشي : ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين ساختاري سازمان و كيفيت اطلاعات مالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي با عنوان : بررسي رابطه بين ساختاري سازمان و كيفيت اطلاعات مالي در شركت سهامي بيمه 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۵۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره بهبود نگرش ها

پايان نامه ارشد روانشناسي: بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي تاثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش آموزان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع هوش عاطفي

      روانشناسان انواع هوش رادر۳گروه اصلي دسته­بندي كرده­اند :۱)هوش انتزاعي : به معناي توانايي ادراك وبكارگيري ماهرانه ازنمادهاي رياضي وكلامي مي­باشد.۲ ) هوش­عيني : به معناي توانايي ادراك برخوردماهرانه باموضوعات مي­باشد.۳) هوش­اجتماعي : به معناي توانايي ادراك ديگران است. (جانسون وايندويك،۱۹۹۹، ص ۴۸ ،به نقل ازخان محمدي) ريشه هوش عاطفي ازمفهوم هوش اجتماعي كه اولين […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان

در گذشته نه چندان دور، سرعت تغييرات در زندگي و مديريت ها كند وساده بوده است. مشكلات و مسايل مربوط به مديريت وسازمان مسائلي نظير، چگونگي كنترل هزينه ها، بررسي چرايي توليد محصولات با كيفيت پايين، چگونگي حضور در بازارها و شكست در مقابل رقباي كاري پيش روي مديران سازمانها قرار گرفت. اما يكي از […]

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت كار آفريني گرايش سازماني عنوان: مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان ( هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري نقشه راه اصلاح نظام اداري) […]

پايان نامه قابليت فناوري اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوري در شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش بازاريابي عنوان قابليت هاي فناوري اطلاعات و اثرات آنها بر نوآوري در شركت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور   مرداد  1393 […]

پايان نامه شناسايي فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (M.A.) گرايش استراتژيك   موضوع: شناسايي مهم‌ترين فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري و تأثير آن بر انگيزش كاركنان     سال تحصيلي 1394 – 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي   عنوان : شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري  (مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران)   زمستان 93            براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تأثير مؤلفه هاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان پايان‌نامه: تأثير مؤلفه هاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشاختي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم بهمن ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تأثير آميخته ترفيع بر رفتارهاي پس از خريد مصرف كنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نراق دانشكده مديريت گرايش، مديريت بازرگاني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، «گرايش» مديريت بازرگاني «عنوان»: تأثير آميخته ترفيع بر رفتارهاي پس از خريد مصرف كنندگان محصولات غذايي شركت كاله.   بهار 1394   […]

پايان نامه تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاداسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تحول   عنوان: تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي با رويكرد مطالعه تطبيقي (مديران و كارمندان بخش بازرگاني كارخانه ايسكرا و سايپا كاشان)   […]

پايان نامه تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي(گرايش مالي) عنوان: تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌هاي دولتي (موردمطالعه:استان مركزي)   زمستان1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي)

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت « واحد رشت » دانشكده مديريت و حسابداري،گروه مديريت دولتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (MS.C) گرايش: مديريت منابع انساني عنوان: تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي) بر رضايت شغلي كاركنان در ادارات امور مالياتي استان گيلان زمستان 91    براي رعايت […]

پايان نامه تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني   عنوان: تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني در شركت متروي تهران     سال تحصيلي  93-92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A( مديريت بازرگاني   عنوان : تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك سرمايه شعبه كاشان با رويكرد معادلات ساختاري اسفند 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه بهبود عملكرد سازماني با ارزيابي شاخص سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مديريت دولتي   عنوان: بهبود عملكرد سازماني با استفاده از ارزيابي و بررسي شاخص سازماني كارت امتيازي و مدل تعالي سازمان (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)     […]

پايان نامه تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت عنوان : بررسي تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش     پائيز 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي در نمايندگي‌هاي بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه   بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان     نيمسال تحصيلي تابستان […]

پايان نامه رابطه بين سبك رهبري تحولي با رفتارهاي اخلاق كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) دانشكده مديريت – گروه مديريت دولتي گرايش تحول   عنوان: « بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولي با رفتارهاي اخلاق كاري كاركنان سازمان دريايي»   زمستان   1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير دوره‏ هاي آموزش ضمن خدمت در ارتقاء كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت، گروه مديريت دولتي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: مالي   عنوان : بررسي تأثير دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت در ارتقاء  و بهروري كاركنان شركت مهندسي مشاور تهران‏رايمند     پاييز 93    براي رعايت […]

پايان نامه بررسي تأثير ابعاد فرهنگي هافستد بر رفتار شهروندي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت عنوان: بررسي تأثير ابعاد فرهنگي هافستد بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي شركت انتقال گاز در شمال ايران «منطقه 9») دانشكده مديريت و حسابداري سال 91    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به […]

پايان نامه بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه آموزشي مديريت بازرگاني     پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گـرايش بيمه   عنــوان بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني برعملكرد مالي براساس مدل پورتر مورد مطالعه شعب بيمه ايران شهر اصفهان     خرداد […]

پايان نامه اندازه‌گيري شكاف وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي (تشكيلات و روش‌ها)   عنوان اندازه‌گيري شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني در روابط عمومي بهزيستي شهر تهران   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه ارزيابي و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني گروه مديريت   پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مالي   ارزيابي و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات بر اساس مدل  SERVQUAL در اداره برق شهرستان نطنز   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارزيابي اهداف و شيوه هاي پرورش مديران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   گرايش : منابع انساني   عنوان : ارزيابي اهداف و شيوه هاي پرورش مديران در دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي (مورد مطالعه: دانشگاه كاشان)   پاييز 1393 […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد   دانشكده ادبيات و علوم انساني – گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A رشته مديريت دولتي – گرايش تحول   عنوان : ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي براساس شاخص‌هاي عمومي برنامه‌هاي  تحول نظام اداري  (مورد مطالعه: ادارات كل استان آذربايجان‌غربي)   زمستان 1391      براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارتباط عملكرد روابط عمومي با نگرش هاي غيرتجاري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   گرايش: مالي   عنوان : « ارتباط بين عملكرد روابط عمومي با نگرش هاي غيرتجاري مشتريان شعب بانك پارسيان منطقه شمال تهران»   زمستان 1393   […]

پايان نامه مقايسه اثر روشهاي يادگيري مشاركتي و روش سخنراني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي پايان نامه   براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي     موضوع :   مقايسه اثر روشهاي  يادگيري مشاركتي ، يادگيري مشاركتي توام با آموزش اصول گفتگو، و روش سخنراني بر پيشرفت تحصيلي جغرافي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي . در سال […]

پايان نامه طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي(M.A)   عنوان: طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي و نقش آن بر عملكرد رواني- حركتي  فراگيران   زمستان 93    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ هاي توسعۀ آموزش كارآفريني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي رساله دكتري (PhD) رشته مديريت آموزشي     عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر برنامه­هاي توسعۀ آموزش كارآفريني در آموزش‌عالي ايران     تيرماه 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه تبيين مباني فلسفي آموزش جهاني و ميزان توجه به  آن

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته: علوم تربيتي گرايش : 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۱۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع دلبستگي مادران

اضطراب با كودكان  عادي سنين […]

پايان نامه ارشد: پيشبيني سلامت روان و تابآوري فرزندان بر اساس رضايت زناشويي و سبك‌هاي دلبستگي مادران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : پيش‌بيني سلامت روان و تاب‌آوري فرزندان بر اساس رضايت زناشويي و سبك‌هاي دلبستگي مادران

پايان نامه سبك دلبستگي و دشواري در كنترل هيجاني نوجوانان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تهران) دانشكده علوم انساني و علوم اجتماعي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ، رشته روانشناسي عمومي   عنوان:   مقايسه سبك هاي دلبستگي و دشواري در كنترل هيجاني نوجوانان دختر و پسرساكن مراكز بهزيستي و […]

پايان نامه  مقايسه اضطراب، سبك­هاي والدگري، كمال­گرايي و خودكارآمدي والديني  مادران كودكان مبتلا به اختلالات اضطرابي و افراد بهنجار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان‌نامه براي دريافت دانشنامه دوره كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان:  مقايسه اضطراب، سبك­هاي والدگري، كمال­گرايي و خودكارآمدي والديني  مادران كودكان مبتلا به اختلالات اضطرابي و افراد بهنجار استاد مشاور: دكتر محمد رضا شعيري دكتر فاطمه محرري زمستان 1392 براي رعايت […]

پايان نامه ارتباط كيفيت دلبستگي با رفتارهاي خرابكارانه بر مبناي نظريۀ بيگانگي رواني ملوين سيمن در دانش­ آموزان دبيرستاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي روانشناسي تربيتي پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشتۀ روانشناسي تربيتي عنوان ارتباط كيفيت دلبستگي با رفتارهاي خرابكارانه بر مبناي نظريۀ بيگانگي رواني ملوين سيمن در دانش­آموزان دبيرستاني استاد مشاور جناب آقاي دكتر غلامرضا صرامي تير ۱۳۹3 براي […]

پايان نامه پيش­بيني مشكلات رفتاري­ـ ­عاطفي در كودكان كم­توان ذهني بر اساس همدلي مادران­شان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه شيراز دانشكده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي پيش­بيني مشكلات رفتاري­ـ ­عاطفي در كودكان كم­توان ذهني بر اساس همدلي مادران­شان شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد (M.A) رشته و گرايش رشته روانشناسي- عمومي عنوان: پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه بررسي اثربخشي تئاتردرماني مبتني بر دلبستگي بر تغيير سبك دلبستگي، بهبود رفتار مادرگري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گروه روانشناسي باليني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ي روانشناسي باليني گرايش كودك و نوجوان با عنوان: بررسي اثربخشي تئاتردرماني مبتني بر دلبستگي بر تغيير سبك دلبستگي، ب

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

هبود رفتار مادرگري و مهارت هاي اجتماعي نوجوانان دلبسته ي ناايمن زمستان 93 براي ر

عايت […]

پايان نامه بررسي سبك هاي دلبستگي و اختلالات رفتاري كودكان اوتيسم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي سبك هاي دلبستگي و اختلالات رفتاري كودكان اوتيسم براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه ارشد : بررسي اثربخشي هنردرماني‌خلاق بر دلبستگي ناايمن دوسوگرا كودكان پيش‌دبستاني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي

دانلود پايان نامه ارشد : تعيين رابطه‌ي بين سبك هاي دلبستگي و مكانيسم‌هاي دفاعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي عنوان : تعيين رابطه‌ي  بين سبك هاي دلبستگي و مكانيسم‌هاي دفاعي

دانلود پايان نامه : تأثير انجام ماساژ نوزاد بر ميزان دلبستگي پدر با نوزاد – يك كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان :  تأثير انجام ماساژ نوزاد بر ميزان دلبستگي پدر با نوزاد – يك كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي

دانلود پايان نامه كارشناسي:بررسي رابطه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي در زوجين داراي فرزند و بدون فرزند شهر شاهرود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته : راهنمايي و مشاوره عنوان : بررسي رابطه بين سبك دلبستگي و رضايت زناشويي در زوجين داراي فرزند و بدون فرزند شهر شاهرود 

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي مقايسه اي سبك هاي دلبستگي و تمايل به طلاق با كنترل سر سختي روان‌شناختي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :مشاوره خانواده  عنوان : بررسي مقايسه اي سبك هاي دلبستگي و تمايل به طلاق با كنترل سر سختي روان‌شناختي

دانلود پايان نامه :مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران كودكان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندركنگ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :باليني عنوان : مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران كودكان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندركنگ

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:مقايسه سلامت روان و سازگاري زناشويي مادران كودكان اتيسم و مادران كودكان عادي 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : باليني عنوان : مقايسه سلامت روان و سازگاري زناشويي مادران كودكان اتيسم و مادران كودكان عادي 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

دانلود پايان نامه:تبيين نقش واسطه اي مهارت هاي مقابله اي در ارتباط بين سبك هاي دلبستگي و تاب آوري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :عمومي عنوان : تبيين نقش واسطه اي مهارت هاي مقابله اي در ارتباط بين سبك هاي دلبستگي و تاب آوري

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:بررسي اثر آموزش زندگي خانوادگي ( F.L.E ) در تغيير سبك فرزندپروري مادران داراي پسر نوجوان

نوجواناني كه با يك سبك صحيح فرزندپروري تربيت مي شوند داراي زندگي و حالات رواني بهتري مي باشند . بدين منظور پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر آموزش زندگي خانوادگي ( F.L.E ) بر تغيير سبك فرزند پروري مادران داراي پسر نوجواني كه در دبيرستان شهيد دكتر بهشتي ناحيه 2 شهرستان رشت مشغول تحصيل هستند ، صورت گرفته است . نمونه اين پژوهش به تعداد 80 نفر ( 40 نفر گروه آزمايش و 40 نفر گروه كنترل ) به صورت تصادفي از بين مادران 258 دانش آموز سال اول اين دبيرستان انتخاب شده اند و در دو گروه آزمايشي و كنترل قرار گرفتند . كليه مادران قبل و بعد از اجراي متغير مستقل ( آموزش زندگي خانوادگي F.L.E ) براي گروه آزمايش پرسشنامه سبك هاي فرزندپروري بامريند را تكميل كردند . براي تجزيه و تحليل داده ها ، از روش آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار) و آمار استنباطي تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شده است . نتايج پژوهش نشان داده است كه آموزش زندگي خانوادگي ( F.L.E ) در تغيير سبك فرزندپروري مادران داراي پسر نوجوان مؤثر بوده و سبب افزايش استفاده از سبك فرزندپروري مقتدارانه و كاهش استفاده از دو سبك مستبدانه و سهل گيرانه در مادران گروه آزمايش نسبت به مادران گروه گواه شده است .

كليد واژه ها: آموزش زندگي خانوادگي ( F.L.E ) ، سبك فرزندپروري ، مادران ، نوجوانان .

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي عنوان : بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر قزوين

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر قزوين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي گرايش : عمومي عنوان : بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر قزوين

دانلود پايان نامه ارشد: رابطه سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت با كفايت اجتماعي دانش آموزان دبيرستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : تربيتي عنوان : رابطه سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت با كفايت اجتماعي دانش آموزان دبيرستان

پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي: مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سبك هاي دلبستگي، ابراز وجود و منبع كنترل در دختران فراري و عادي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سبك هاي دلبستگي، ابراز وجود و منبع كنترل در دختران فراري و عادي دانشگاه محقق اردبيلي دانشكده­ ي علوم تربيتي و روانشناسي پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته­ روانشناسي گرايش عمومي عنوان: مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي […]

ليست همه پايان نامه ها درباره اضطراب

FDZSa~1`اضطراب يك احساس منتشر بسيار ناخوشايند واغلب مبهم ودلواپسي است كه با يك يا چند تا از احساسهاي جسمي همراه مي گردد مثل احساس خالي شدن سردل ، تنگي قفسه سينه ، طپش قلب ، تعريق ، سردرد يا ميل جبري ناگهاني براي دفع ادرار ، بيقراري وميل براي حركت نيز از علائم شايع است […]

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارتهاي معنوي بر ويژگي هاي استرس زاي مادر- كودك  در پرستاران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي  گروه روانشناسي باليني پايان نامه كارشناسي ارشد  رشته روانشناسي باليني عنوان : اثربخشي آموزش مهارتهاي معنوي بر ويژگي هاي استرس زاي مادر- كودك  در پرستاران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

دانلود همه پايان نامه ها درباره هوش هيجاني

ماهيت هوشبيش¬ از صد سال بهره هوشي يا هوشبهر به عنوان معياري براي سنجش هوش فردي محسوب مي شد. در واقع آزمون بهره¬ هوشي¬ تنها شاخص نشان دهنده¬ توانايي يادگيري شخص بود. اما در سالهاي اخير اين موضوع¬ در محافل علمي مورد بحث و چالش قرار گرفت (آقايار،۱۳۸۹). مطالعه تفاوتهاي فردي با بررسي و سنجش […]

پايان نامه ويژگيهاي شخصيت والدين و اختلالات رفتاري كودكان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه جهت اخذ درجۀ كارشناسي ارشد رشته رواشناسيM.A)) گرايش عمومي عنوان: بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيت والدين و اختلالات رفتاري كودكان دبستاني شهر رودخانه در سال 1392 سال 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي ( M.A )  عنوان: پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پايه اول متوسطه شهر مهريز […]

پايان نامه بررسي ميزان اثربخشي هيپنوتراپي بردردزايمان واضطراب دوران بارداري در مراجعين به بيمارستان صارم سال 93-92

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم وتحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشدرشته روانشناسي (M.A) گرايش عمومي عنوان: بررسي ميزان اثربخشي هيپنوتراپي بردردزايمان واضطراب دوران بارداري در مراجعين به بيمارستان صارم سال 93-92 استادمشاور: دكترمهوش آگاه دانشجو:سميراكشاورزكردمحله بهار 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تدوين و استانداردسازي بسته آموزش بومي مهارت‌هاي ارتباطي والد-كودك بر مبناي آسيب‌شناسي تعاملي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه اصفهان دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي گروه مشاوره  پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد رشته مشاوره گرايش خانواده  تدوين و استانداردسازي بسته آموزش بومي مهارت‌هاي ارتباطي والد-كودك بر مبناي آسيب‌شناسي تعاملي در كودكان پيش‌دبستاني شهر يزد   استاد مشاور: دكتر عذرا اعتمادي مهرماه1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر تعامل والد-كودك و بازي‌درماني كودك محور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي باليني مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر تعامل والد-كودك و بازي‌درماني كودك محور در علائم اختلالات اضطرابي و افسردگي كودكان ‌دبستاني و خودكارآمدي والدين تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر استرس و راهبردهاي مقابله اي در افراد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده ي تحصيلات تكميلي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشدرشته روان شناسي گرايش عمومي عنوان: اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر استرس و راهبردهاي مقابله اي در افراد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي […]

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي رابطه اختلالات رفتاري كودكان با بهداشت رواني والدين

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه اختلالات رفتاري كودكان با بهداشت رواني والدين

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي نقش پيش بيني كنندگي سبك هاي تفكر و نگرش­هاي ناكارآمد فرزند پروري والدين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  گرايش : باليني عنوان : بررسي نقش پيش بيني كنندگي سبك هاي تفكر و نگرش­هاي ناكارآمد فرزند پروري 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۱۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع چند رسانه ايِ

پايان نامه اثر آموزش چندرسانه اي و سنتي بر يادگيري مهارت دريبل بسكتبال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه اراك دانشكده ادبيات وعلوم انساني كارشناسي ارشد تربيت بدني (گرايش رفتار حركتي) عنوان پايان نامه اثر آموزش چندرسانه اي و سنتي بر يادگيري مهارت دريبل بسكتبال(مطالعه موردي) استاد مشاور: دكتر عليرضا بهرامي زمستان  1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مطالعه‌ي تحول در پاي‌بندي ديني دانش‌جويان دانش‌گاه خوارزمي بر اساس تحليل روايت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانش‌گاه خوارزمي دانش‌كده‌ي ادبيات و علوم انساني  پايان‌نامه جهت اخذ درجه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي پژوهش علوم اجتماعي  عنوان مطالعه‌ي تحول در پاي‌بندي ديني دانش‌جويان دانش‌گاه خوارزمي بر اساس تحليل روايت استاد مشاور: دكتر حسن محدثي  شهريور   1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه طراحي چندرسانه‌اي صميميت در خانواده و بررسي اثربخشي آن بر ميزان نشاط شادكامي معلمان زن دوره ابتدايي ناحيه دو يزد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه:تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي عنوان : تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر

پايان نامه ارشد: مطالعه‌ تحول در پاي‌بندي ديني دانشجويان دانشگاه خوارزمي بر اساس تحليل روايت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : پژوهش علوم اجتماعي عنوان : مطالعه‌ تحول در پاي‌بندي ديني دانشجويان دانشگاه خوارزمي بر اساس تحليل روايت

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان تهران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  گرايش : علوم ارتباطات اجتماعي عنوان : بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان تهران

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر سرمايه اجتماعي خانواده هاي ساكن شهر بندرعباس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي(M.A) عنوان : بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر سرمايه اجتماعي خانواده هاي ساكن شهر بندرعباس

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني : بررسي ا

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در

شركت نادري لاهيجان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بين الملل با عنوان : بررسي اثربخشي رسانه هاي تبليغاتي بر اساس مدل آيدا در شركت نادري لاهيجان

عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كه به زودي درسايت درج خواهند شد-قسمت ۵

اينها ليست عناوين پايان نامه هايي است كه در حال انتشار آنها بر روي سايت هستيم.(همگي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد) البته شايد وقتي شما اين صفحه را مي خوانيد پايان نامه مورد نظر شما در سايت درج شده باشد . براي پيدا كردن پايان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوي سايت كه در […]

پايان نامه طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي(M.A)   عنوان: طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي و نقش آن بر عملكرد رواني- حركتي  فراگيران   زمستان 93    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه آموزش‌هاي مهارت زندگي بر كاهش گرايش به مواد مخدر

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار     دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي     عنوان: بررسي تأثير آموزش‌هاي مهارت زندگي بر كاهش گرايش به مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر دبيرستان‌هاي شهرستان پاكدشت     سال تحصيلي: 1388-89    براي […]

پايان نامه بررسي ميزان استفاده متخصصان مراكز تحقيق و توسعه صنعت خودروي ايران از كتابخانه‌هاي وابسته

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني بررسي ميزان استفاده متخصصان مراكز تحقيق و توسعه صنعت خودروي ايران از كتابخانه‌هاي وابسته استاد مشاور دكتر محمد حسن‌زاده بهمن 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي انواع اخلاق در كتابهاي اجتماعي پايه هاي پنجم و ششم ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي علوم تربيتي  پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي عنوان: بررسي انواع اخلاق در كتابهاي اجتماعي پايه هاي پنجم و ششم ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392  9 مهر […]

پايان نامه ارتباط سبك رهبري مديران ورزشي اداره ورزش و جوانان استان گلستان با ميزان استفاده آن ها ازفناوري اطلاعات براساس تحليل (SWOT)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش: مديريت ورزشي عنوان: ارتباط سبك رهبري مديران ورزشي اداره ورزش و جوانان استان گلستان با ميزان استفاده آن ها ازفناوري اطلاعات براساس تحليل (SWOT) […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي چگونگي تامين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران و انگلستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني مطالعه تطبيقي چگونگي تامين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران و انگلستان سال 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه بررسي تاثير شاخص هاي سبك زندگي بر قصد خريد پوشاك در شهر تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي بين الملل عنوان پايان نامه: بررسي تاثير شاخص هاي سبك زندگي بر قصد خريد پوشاك در شهر تهران زمستان 91 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي فرهنگ­سازي و آگاه­سازي خانواده­ها با روش­هاي نوين سبك زندگي اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسيفرهنگ­سازي و آگاه­سازي خانواده­ها با روش­هاي نوين سبك زندگي اسلامي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه تدوين الگوي ارتباط دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي و بخش خدمات صنعت ورزش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي   رساله جهت اخذ درجه دكتري (گرايش مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني) عنوان تدوين الگوي ارتباط دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي و بخش خدمات صنعت ورزش مهرماه  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه نقش امر به معروف و نهي از منكر در امنيت ملي از منظر فقه سياسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه الهيات پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. » گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: نقش امر به معروف و نهي از منكر در امنيت ملي از منظر فقه سياسي استاد مشاور: دكتر […]

پايان نامه بدعت ازمنظر فقه اماميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه الهيات پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.A» گرايش:فقه ومباني حقوق اسلامي  عنوان: بدعت ازمنظر فقه اماميه  استادمشاور: دكترعلي پورجواهري تابستان 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه  بررسي كيفي تمايلات مهاجرتي جوانان روستايي شهرستان سراب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده  اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم اجتماعي   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعي  عنوان:  بررسي كيفي تمايلات مهاجرتي جوانان روستايي شهرستان سراب   استاد مشاور: دكتر سليمان پاك سرشت  31 تير1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه پرخاشگري كودكان و نوجوانان و پيامدهاي جرم شناختي آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان: پرخاشگري كودكان و نوجوانان و پيامدهاي جرم شناختي آن براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل سوء استفاده از دفترچه هاي بيمه درمان و راهكارهاي پيشكيري از آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  گرايش : مديريت بيمه عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل سوء استفاده از دفترچه هاي بيمه درمان و راهكارهاي پيشكيري از آن ( مورد مطالعه استان قم) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات نانو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور    پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي  عنوان: رتبه بندي عوامل موثر آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات نانو (مطالعه­­ي موردي: مصرف كنندگان منسوجات با الياف نانويي) استاد  مشاور: دكتر احمد زنده دل بهمن ماه 1391 براي […]

پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي زنجيره تامين و عملكرد شركت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي (M.A) عنوان بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي زنجيره تامين و عملكرد شركت(مطالعه موردي: مقايسه بين صنايع سيمان غرب و سيمان سامان) دي93   براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه بين سرمايه فرهنگي خانواده و هويت نقش جنسيتي با نگرش به آموزش عالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد “MA” رشته جامعه شناسي عنوان: رابطه بين سرمايه فرهنگي خانواده و هويت نقش جنسيتي با نگرش به آموزش عالي (مطالعه موردي : دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر يزد) استاد مشاور: دكتر عبدالرضا باقري بنجار زمستان […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر انواع خشونت در ميان تماشاگران مسابقات فوتبال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : جامعه شناسي  عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر انواع خشونت در ميان تماشاگران مسابقات فوتبال استاد مشاور : دكتر ابوالفضل  ذوالفقاري  زمستان 91 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه  بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب روانشناسي سال سوم متوسطه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي  بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب روانشناسي سال سوم متوسطه با نيازهاي مادي و معنوي دانش آموزان شهرستان شهركرد در سال1391 استاد مشاور : دكتر مسعود فضليت […]

پايان نامه بررسي تأثير بهره‌گيري از شبكه‌هاي اجتماعي علمي و پژوهشي مجازي بر عملكرد اعضاي هيأت علمي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌ نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت MBA- گرايش استراتراتژي بررسي تأثير بهره‌گيري از شبكه‌هاي اجتماعي علمي و پژوهشي مجازي بر عملكرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌هاي دولتي و  غير دولتي شهر تهران  (مطالعه موردي دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ) […]

پايان نامه نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

پايان نامه بررسي دلايل عدم گرايش عمومي به شبكه هاي اجتماعي بومي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان: بررسي دلايل عدم گرايش عمومي به شبكه هاي اجتماعي بومي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به […]

پايان نامه «بررسي تفكيك قوا، بين رياست جمهوري وكنگره درايالات متحده آمريكا»

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۱۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره شهرك صنعتي

و استاد راهنما […]

پايان نامه رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل گر فرايند مديريت دانش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري  گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت دولتي          گرايش :منابع انساني   عنوان: رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل […]

پايان نامه تاثير ميزان كاربرد فناوري اطلاعات در موفقيت بازاريابي صنايع كوچك و چالشهاي آن مورد مطالعه:شهرك صنعتي شهرستان  دورود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد كرمانشاه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي   عنوان: تاثير ميزان كاربرد فناوري اطلاعات در موفقيت بازاريابي صنايع كوچك و چالشهاي آن مورد مطالعه:شهرك صنعتي شهرستان  دورود   1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري  گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت دولتي          گرايش :منابع انساني عنوان: رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل گر […]

پايان نامه ارشد : بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني در شركت هاي شهرك صنعتي

 دانلود متن كامل پايان نامه  بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني در شركت هاي شهرك صنعتي

پايان نامه تكنولوژي معماري:طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه ارشد: طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش : تكنولوژي معماري عنوان : طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

پايان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل گر فرايند مديريت دانش

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : منابع انساني عنوان : رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل گر فرايند مديريت دانش

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

انلود پايان نامه ارشد:بررسي رابطه آميخته بازاريابي كارآفرينانه و كارآفريني سازماني در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شهرك صنعتي فرامان كرمانشاه)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازاريابي عنوان : بررسي رابطه آميخته بازاريابي كارآفرينانه و كارآفريني سازماني در شركت هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شهرك صنعتي فرامان كرمانشاه)

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي منشا نيترات و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرك صنعتي بزرگ شيراز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زمين شناسي گرايش : زيست محيطي  عنوان :  بررسي منشا نيترات  و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرك صنعتي بزرگ شيراز

دانلود پايان نامه ارشد :تدوين استراتژي هاي قابل اجرا براي شهرك صنعتي فيروزكوه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان : تدوين استراتژي هاي قابل اجرا براي شهرك صنعتي فيروزكوه  به همراه پروپوزال (در فايل جداگانه) – مقاله بيس هاي پروپوزال – پرسشنامه و داده هاي پرسشنامه و…

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرك صنعتي شهر خلخال در سال 1392

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  گرايش : پژوهش علوم اجتماعي عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرك صنعتي شهر خلخال در سال 1392

پايان نامه رابطه بين الگو هاي كسب وكار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد                                                                          رشته: مديريت بازرگاني گرايش: داخلي عنوان: رابطه بين الگو هاي كسب وكار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان   شهريور 93 براي رعايت […]

پايان نامه رابطه بين الگو هاي كسب وكار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد     رشته: مديريت بازرگاني گرايش: داخلي عنوان: رابطه بين الگو هاي كسب وكار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان   شهريور 93 براي […]

پايان نامه ارشد:بررسي ميزان بازارگرايي در شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي اردبيل و رابطه آن با عملكرد سازماني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت اجرايي گرايش : بازاريابي و صادرات عنوان : بررسي ميزان بازارگرايي در شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي اردبيل و رابطه آن با عملكرد سازماني

پايان نامه ارشد:بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط شهرك­هاي صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :تحول عنوان : بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط شهرك­هاي صنعتي شرق استان مازندران

دانلود پايان نامه ارشد: ارزشيابي زيست محيطي مكان شهرك‌هاي صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي منابع طبيعي گرايش : آلودگي هاي محيط زيست عنوان : ارزشيابي زيست ­محيطي مكان شهرك‌هاي صنعتي

دانلود پايان نامه ارشد:امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :سازمان مديريت صنعتي عنوان : امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل

پايان نامه رابطه بين الگوهاي كسب و كار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : داخلي عنوان :رابطه بين الگوهاي كسب و كار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان

پايان نامه ارشد: «بررسي عوامل موثر بر گرايش صادراتي شركت هاي توليد كننده در شهرك هاي صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني   عنوان : «بررسي عوامل موثر بر گرايش صادراتي شركت هاي توليد كننده در شهرك هاي صنعتي استان گيلان»

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير آموزشهاي سازماني بر بهره وري كاركنان شاغل در شهرك هاي صنعتي استان خوزستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : توليد عنوان : تاثير آموزشهاي سازماني بر بهره وري كاركنان شاغل در شهرك هاي صنعتي استان خوزستان

دانلود پايان نامه ارشد : ارزشيابي زيست ­محيطي مكان شهرك‌هاي صنعتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته محيط زيست  گرايش :  آلودگيهاي محيط زيست عنوان :  ارزشيابي زيست ­محيطي مكان شهرك‌هاي صنعتي

پايان نامه رشته مديريت : رتبه بندي شيوه هاي كسب اطلاعات بازاريابي بر اساس عملكرد با استفاده از تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي  گرايش : توليد و عمليات عنوان :   رتبه بندي شيوه هاي كسب اطلاعات بازاريابي  بر اساس عملكرد با استفاده از تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي بندرعباس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش : استراتژيك عنوان : بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر مسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي بندرعباس

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها وشبكه هاي عصبي مصنوعي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم­ هاي اقتصادي-اجتماعي موضوع: ارزيابي عملكرد شهرك­ هاي صنعتي استان مازندران با استفاده از تحليل پوششي داده ها وشبكه ­هاي عصبي مصنوعي اساتيد راهنما: دكتر جواد رضائيان دكتر بابك […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد   عنوان پايان نامه: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي با روش مدل سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه اي مطالعه موردي (خوشه هاي صنعتي استان فارس )     تابستان 93 […]

پايان نامه اثربخشي مشاوره گروهي تنظيم هيجاني و كارآفريني بر توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شهركرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته مشاوره شغلي عنوان: اثربخشي مشاوره گروهي تنظيم هيجاني و كارآفريني بر توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شهركرد تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه ارزيابي كارايي سيستم هاي اطلاعات در بيمارستان هاي دولتي شهركرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشـگاه  آزاد اسـلامي كرمانشاه واحـد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني، گروه مديريت اجرايي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي (M.B.A) عنوان: ارزيابي كارايي سيستم هاي اطلاعات در بيمارستان هاي دولتي شهركرمانشاه استاد مشاور: دكتر جواد مهرابي زمستان 1392 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي بر عملكرد سازماني درشركتهاي صنعتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه   دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در مديريت بازرگاني گرايش:   مديريت اجرايي   عنوان  بررسي رابطه بين كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي بر عملكرد سازماني درشركتهاي صنعتي شهرستان كرمانشاه شهريور   1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارشد:شناسايي وطبقه بندي مواد زائد جامد و مايع صنعتي در صنايع فلزي و شيميايي به روش UNEP و RCRA

 دانلود متن كامل پايان نامه شناسايي وطبقه بندي مواد زائد جامد و مايع صنعتي در صنايع فلزي و شيميايي به روش UNEP  و RCRA (مطالعه موردي :شهرك صنعتي منتظريه اصفهان)

دانلود پايان نامه : تأثيرگسترش پياده ‏راه ها در تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: خيابان مدرس شهركرمانشاه)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جغرافيا عنوان : تأثيرگسترش پياده‏راه ها در تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: خيابان مدرس شهركرمانشاه)

دانلود پايان نامه ارشد:طراحي و مكان يابي كارگاههاي صنعتي(خدمات خودرويي مزاحم ) در شهرستان بابل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته معماي عنوان : طراحي و مكان يابي كارگاههاي صنعتي(خدمات خودرويي مزاحم ) در شهرستان بابل

دانلود پايان نامه ارشد: مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران گرايش : زلزله عنوان : مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد پايان نامه  كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران گرايش زلزله عنوان : مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۴۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره تصوير ذهني از برند

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تأثير رضايت مشتري، اعتماد، ارزش ويژه و تصوير ذهني برند بر وفاداري به برند

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي تأثير رضايت مشتري، اعتماد، ارزش ويژه و تصوير ذهني برند بر وفاداري به برند

پايان نامه شناسايي ورتبه بندي ميزان تاثيرگذاري اجزاي برند

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (A.M) دررشته مديريت بازرگاني عنوان : شناسايي ورتبه بندي ميزان تاثيرگذاري اجزاي برند    برتصوير ذهني خريداران محصولات صنايع دستي شهرساوه براساس مدل تاپسيس         تابستان1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير برند بر تصميم گيري و رفتار خريد مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق     عنوان: بررسي تاثير برند بر تصميم گيري و رفتار خريد مشتريان در بانك تجارت شهرستان بويراحمد براساس مدل CBBE   تابستان1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه نگاشت شبكه تداعي­هاي برند نزد مصرف‌كنندگان با استفاده از نقشه مفهومي برند (BCM)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه الزهرا دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان نگاشت شبكه تداعي­هاي برند نزد مصرف‌كنندگان با استفاده از نقشه مفهومي برند (BCM) مورد مطالعاتي: ايرانسل و همراه اول استاد مشاور دكتر محمدصالح تركستاني اسفند 93 […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشي پوشاك ايراني از ديدگاه مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل)   عنوان: بررسي عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشي پوشاك ايراني از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه: خرده فروشي هاي پوشاك شهر تهران)   زمستان […]

پايان نامه بررسي تاثير محرك­هاي ارزش ويژه برند برطنين برند: مورد مطالعه دانشگاه­هاي منتخب در شهر تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد بررسي تاثير محرك­هاي ارزش ويژه برند برطنين برند: مورد مطالعه دانشگاه­هاي منتخب در شهر تهران پايان نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل  بهمن ماه 139 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي تأثير شخصيت برند بر ترجيح خريد مصرف كننده نوگرا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بررسي تأثير شخصيت برند بر ترجيح خريد مصرف كننده نوگرا (مطالعه موردي: گوشي تلفن همراه) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه بررسي تاثير تبليغات برند گوشي سامسونگ بر قصد خريد مشتريان آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت                              

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

                   دانشگاه آزاد اسلامي                                                واحد يزد   پايان نامه ك

ارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش: بازاريابي   عنوان: بررسي تاثير تبليغات برند گوشي سامسونگ بر قصد خريد مشتريان آن سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي اثرات گردشگري فيلم بر روي تصوير ادراك‌شده و انگيزه سفر گردشگران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده گردشگري پايان­نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي-بازاريابي عنوان: بررسي اثرات گردشگري فيلم بر روي تصوير ادراك‌شده و انگيزه سفر گردشگران مطالعه موردي: آذربايجان شرقي    خرداد 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزش عنوان: جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران   زمستان […]

پايان نامه بررسي تاثير عوامل محبوبيت برند بر وفاداري مشتري وتبليغات دهان به دهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس بين المللي ارس گروه مديريت پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريرت گرايش اجرايي عنوان بررسي تاثير عوامل محبوبيت برند بر وفاداري مشتري وتبليغات دهان به دهان شواهدي از برندهاي بيسكويت در ايران استاد مشاور دكتر ناصر صنوبر  بهمن  ماه 1393 براي رعايت […]

پايان نامه مطالعه و بررسي تاثير علاقه به برند، شخصيت و تصوير برند بر تبليغات دهان به دهان مطالعه موردي شركت اكو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي                واحد علوم و تحقيقات (يزد) پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي عنوان پژوهش: مطالعه و بررسي تاثير علاقه به برند، شخصيت و تصوير برند بر تبليغات دهان به دهان مطالعه موردي شركت اكو  سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تحليل رفتار خريد مشتري در شرايط بحران با تاكيد بر نقش ارزش ويژه برند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرّس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه دوره‌ي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- بازاريابي بين‌الملل تحليل رفتار خريد مشتري در شرايط بحران با تاكيد بر نقش ارزش ويژه برند: صنعت لبنيات-شير بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تاثيردانش ذهني محصول بر انتخاب محصول

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش: بين الملل عنوان: تاثيردانش ذهني محصول بر انتخاب محصول  (مورد مطالعه: دارندگان تلفن همراه شهر اراك) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تاثير ارزش ويژه برند بر بازاريابي بيمارستاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) مديريت بازرگاني-گرايش بين الملل عنوان تاثير ارزش ويژه برند بر بازاريابي بيمارستاني(مورد مطالعه : بيمارستان خصوصي پارسيان شهر تهران) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه  بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان با تاكيد بر تجربه برند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد  بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان با تاكيد بر تجربه برند پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني استاد مشاور : جناب آقاي دكتر اصغر مشبكي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي درك مشتري از رقابت و تاثير آن بر ارزيابي بسط برند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد گرايش بازاريابي بين‎الملل بررسي درك مشتري از رقابت و تاثير آن بر ارزيابي بسط برند (مورد مطالعه: فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند) استاد مشاور: دكتر اسدالله كردنائيج بهمن ماه 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارائه مدل عملكرد برند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده ادبيات و علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ي مديريت بازرگاني (بازاريابي) عنوان: ارائه مدل عملكرد برند (مورد مطالعه: مصرف‌كنندگان محصولات شركت كاله در بابل)  استاد مشاور: دكتر ياسان‌الله پوراشرف خرداد ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي مقايسه‎اي سبك هاي مقابله‌اي، خودكارآمدي،تصوير بدني و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه و جمعيت عادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي عنوان پايان نامه: بررسي مقايسه‎اي سبك هاي مقابله‌اي، خودكارآمدي،تصوير بدني و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه و جمعيت عادي  زمستان1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر رضايت­مندي و تعهد مشتري به برند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه     دانشكده تحصيلات تكميلي پايان‌نامه­ جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته‌ي مديريت بازرگاني گرايش داخلي (M.A) عنوان: بررسي عوامل مؤثر بر رضايت­مندي و تعهد مشتري به برند بر اساس نظريه هاتس يل دريم(مشتريان شركت‌هاي بيمه ايران استان كرمانشاه)  استاد مشاور: دكتر […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر تصوير برند بانك مسكن و ارائه راهبردها در جهت بهبود آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- داخلي ( M.A) عنوان : بررسي عوامل موثر بر تصوير برند بانك مسكن و ارائه راهبردها در جهت بهبود آن در شهر كرمانشاه تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر بهبود تصوير برند بانك سينا در ميان مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش تحول (M.A) موضوع: بررسي عوامل موثر بر بهبود تصوير برند بانك سينا در ميان مشتريان  (مطالعه موردي: شعب شهر كرمانشاه) آذر94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي رابطه بين ارزش ويژه برند ، وفاداري به برند و رضايت مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت                              دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني      گرايش: بازرگاني بين الملل عنوان: بررسي رابطه بين ارزش ويژه برند ، وفاداري به برند و رضايت مشتريان (مطالعه موردي: رستورانهاي شهر رشت) استاد […]

پايان نامه بررسي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي مصرف‌كننده بر شخصيت برند و وفاداري به برند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته: مديريت بازرگاني گرايش: بيمه عنوان: بررسي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي مصرف‌كننده بر شخصيت برند و وفاداري به برند مطالعه موردي:شركت‌هاي بيمه استان گيلان استاد راهنما: دكتر […]

پايان نامه تاثير كشور سازنده و تصوير برند بر قصد خريد مشتريان ايراني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشكده ارشاد دماوند پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني بين الملل)  تاثير كشور سازنده و تصوير برند بر قصد خريد مشتريان ايراني (مورد مطالعه: لوازم خانگي خارجي) استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمدرضا كريمي علويجه شهريور 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در شركت هاي دانش بنيان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اقتصادي و اداري پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل) موضوع: عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در شركت هاي دانش بنيان استاد مشاور: دكتر ابوالحسن حسيني آذر 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه طراحي مدل عوامل مؤثر بر شكل‌گيري برند با رويكرد پويايي سيستم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني گروه مديريت   عنوان طراحي مدل عوامل مؤثر بر شكل‌گيري برند با رويكرد پويايي سيستم(مورد مطالعه:صنايع غذايي زرين غزال)           استاد مشاور دكتر ميثم شفيعي رودپشتي   بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه شناسايي عوامل مؤثّر بر قصد خريد كالاهاي تقلبي از برندهاي معتبر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نام دانشكده: دانشگاه ارشاد دماوند  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل) موضوع : شناسايي عوامل مؤثّر بر قصد خريد كالاهاي تقلبي از برندهاي معتبر استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمّدرضا كريمي علويجه ارديبهشت ماه 1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي مكانيزمهاي مختلف مشتريان در مواجه با نارسايي خدمات و تاثير شهرت برند بر آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت موسسه آموزش عالي نيما پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان بررسي مكانيزمهاي مختلف مشتريان در مواجه با نارسايي خدمات و تاثير شهرت برند بر آن شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تبيين رابطه بين ارزش ويژه برند و اطلاعات بازار بر اساس يك مدل علّي در بازار لوازم خانگي استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني ، گرايش داخلي                                                                                                                               عنوان : تبيين رابطه بين ارزش ويژه برند و اطلاعات بازار بر اساس يك مدل علّي در بازار لوازم خانگي استان […]

پايان نامه تبيين رابطه بين ارزش ويژه برند و اطلاعات بازار بر اساس يك مدل علّي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني ، گرايش داخلي عنوان : تبيين رابطه بين ارزش ويژه برند و اطلاعات بازار بر اساس يك مدل علّي در بازار لوازم خانگي استان گيلان تابستان 94 […]

پايان نامه ارشد :تعيين رابطه­ ي بين ويژگي­هاي شخصيت و سلامت روان با تصوير تن دانشجويان دختر


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۴۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره درآمد برنامه

اقشار كم‌درآمد درايران(مقايسه تطبيقي برنامه‌هاي توسعه […]

پايان نامه طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  ( M.A )   گرايش: داخلي     عنوان طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي توسعه صنعت توريسم استان كرمانشاه     شهريور 1393 […]

پايان نامه شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت بازرگاني عنوان :    شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه و تعيين  شاخص هاي آن (مورد مطالعه: ستاد مركزي بانك رفاه)   زمستان […]

پايان نامه زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد و بهره وري در شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ هاي توسعۀ آموزش كارآفريني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي رساله دكتري (PhD) رشته مديريت آموزشي     عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر برنامه­هاي توسعۀ آموزش كارآفريني در آموزش‌عالي ايران     تيرماه 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه تاثير عدم اجماع پارادايمي در برنامه توسعه بر توسعه اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم انساني ، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد (MA) رشته جامعه شناسي عنوان بررسي تاثير عدم اجماع پارادايمي در برنامه هاي توسعه بر توسعه اجتماعي در ايران (مورد پژوهي برنامه هاي سوم و […]

پايان نامه بررسي راه كارهاي عملي تحقق نظام برنامه درسي غير متمركز در آموزش عالي ايران از منظر اساتيد و مديران آموزشي دانشگاه كردستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي راه كارهاي عملي تحقق نظام برنامه درسي غير متمركز در آموزش عالي ايران از منظر اساتيد و مديران آموزشي دانشگاه كردستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه آسيب‌شناسي برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌المللي بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش : جزاوجرم شناسي موضوع : آسيب‌شناسي برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي (فارسي زبان)وروش‌هاي مقابله با جرايم ارتكابي آن استاد مشاور:  دكترجان‌آقايي سيابيل        سال تحصيلي :1393-1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشكده گردشگري گروه جهانگردي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت جهانگردي (برنامه ريزي و توسعه جهانگردي ) تحت عنوان: ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان جيرفت) استاد مشاور : آقاي علي اصغر شالبافيان براي […]

پايان نامه   تاثيربرنامه هاي بازاريابي اجتماعي سازمان هلال احمر  بر نگرش مردم  به تصوير ذهني  اين سازمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني موضوع :   تاثيربرنامه هاي بازاريابي اجتماعي سازمان هلال احمر  بر نگرش مردم  به تصوير ذهني  اين سازمان پاييز    1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه بررسي تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهاي مالياتي دولت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي (M.A) گرايش: مالي  عنوان: بررسي تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهاي مالياتي دولت (مطالعه موردي: استان يزد)  استاد مشاور: دكتر سعيد اسلامي  سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه  بررسي تاثير توجهات سمعي و بصري محيط فروشگاه بر خريد برنامه ريزي نشده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل  بررسي تاثير توجهات سمعي و بصري محيط فروشگاه بر خريد برنامه ريزي نشده استاد مشاور: دكترسيد حميد خداد حسيني بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه  بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر افزايش درآمد شركت پست جمهوري اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم  و تحقيقات كهگيلويه وبويراحمد دانشكده علوم انساني، گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه در رشته مديريت بازرگاني گرايش :مالي عنوان:  بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر افزايش درآمد شركت پست جمهوري اسلامي استاد مشاور : سيد نجم الدين موسوي تابستان 1392 […]

پايان نامه تحليل محتواي ماهيت و پيامد كار در نهج ­البلاغه امام علي(ع) به منظور ارائه پيشنهادهايي در طراحي اهداف برنامه درسي دوره متوسطه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني ­­ پايان نامه جهت دريافت درجه‌كارشناسي ارشد  ‘M.A’ گرايش برنامه ريزي درسي عنوان: تحليل محتواي ماهيت و پيامد كار در نهج­البلاغه امام علي(ع) به منظور ارائه پيشنهادهايي در طراحي اهداف برنامه درسي دوره متوسطه اساتيد مشاور: دكتر محمدحسن ميرزامحمدي دكتر […]

پايان نامه بررسي تأثير برنامه درسي كارآفريني در تعامل با خودكارآمدي بر ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه تبريز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده ي  علوم تربيتي و روانشناسي                                                                پايان نامه جهت اخد درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي – گرايش برنامه ريزي درسي عنوان: بررسي تأثير برنامه درسي كارآفريني در تعامل با خودكارآمدي بر ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه تبريز استاد مشاور: جناب آقاي دكتر رحيم […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مصرف انرژي برق، اشتغال و درآمد واقعي در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  گروه  علوم اقتصادي                                                             پايان نامه­ تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رششته اقتصاد گرايش علوم اقتصادي […]

پايان نامه بررسي تأثير درآمدهاي توريسم بر رشد اقتصادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد   گروه اقتصاد عنوان پايان نامه: بررسي تأثير درآمدهاي توريسم بر رشد اقتصادي (بررسي مقايسه اي بين گروهي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منتخب) ارائه شده جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد گرايش محض استاد مشاور: دكتر حسن تحصيلي زمستان ۹۳ […]

پايان نامه بررسي تأثيرجهش پولي نرخ ارز بر ضريب جيني در هر دهك درآمدي در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد بخش اقتصاد          پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته اقتصادگرايش علوم اقتصادي بررسي تأثيرجهش پولي نرخ ارز بر ضريب جيني در هر دهك درآمدي در ايران استاد مشاور : دكتر شهرام گلستاني شهريور ماه  1392 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي اثر تغييرات قيمت برق بر رفاه خانوارهاي شهري در دهك‌هاي مختلف درآمدي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد بخش اقتصاد پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي گرايش علوم اقتصادي بررسي اثر تغييرات قيمت برق بر رفاه خانوارهاي شهري در دهك‌هاي مختلف درآمدي استاد مشاور : دكتر مهدي نجاتي دي ماه ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه مدل سازي دومرحله اي با الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله برنامه¬ريزي دروس دانشگاهي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني   گروه مديريت  عنوان: مدل­سازي دومرحله­اي با الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله برنامه­ريزي دروس دانشگاهي(مورد مطالعه: دانشكده علوم انساني دانشگاه علم و هنر يزد) استاد مشاور: دكتر عليرضا ناصر صدرآبادي مهرماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري در استان گلستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني گروه علوم جهانگردي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش بازاريابي عنوان پايان نامه برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري در استان گلستان استاد مشاور جواد آرتين تابستان93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي، تحليل و كشف چارچوب هاي برنامه ريزي براي جهان در سازمان ملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان پايان نامه : بررسي، تحليل و كشف چارچوب هاي برنامه ريزي براي جهان در سازمان ملل استاد مشاور : دكتر محمد حسن ميرزا محمدي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته MBA گرايش عمومي بهمن 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنايع

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم                     دانشكده تحصيلات تكميلي گروه علوم انساني پايان­نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي   عنوان: مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت استفاده […]

پايان نامه مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم دانشكده تحصيلات تكميلي گروه علوم انساني پايان­نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي عنوان: مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنايع تابستان […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني عنوان: ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت  ازديدگاه موديان – مطالعه موردي شهرستان […]

پايان نامه مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي (ورزشهاي آبي و  طراحي سايت پلان گردشگري)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه تحليل و برنامه ريزي گردشگري فرهنگي در شهرستان فومن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه تاثير برنامه ريزي چندبعدي بر رشد زبان گفتاري كودكان دوره آمادگي 6-5 ساله شهر تهران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه بررسي درآمدها و مخارج دولت در ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم پايان نامه براي دريافت درجه كار شناسي ارشد “MA ” رشته  : حقوق گرايش: عمومي عنوان: بررسي درآمدها و مخارج دولت در ايران پاييز1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه ارشد حقوق :تاثير برنامه اوقات فراغت در پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : تاثير برنامه اوقات فراغت در پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان

پايان نامه ارشد درباره:مديريت و برنامه ريزي توسعه منطقه يزد با تاكيد بر اقتصاد گردشگري مبتني بر صنايع دستي و معماري سنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا و برنامه ­ريزي توريسم عنوان : مديريت و برنامه ريزي توسعه منطقه يزد با تاكيد بر اقتصاد گردشگري مبتني بر صنايع دستي و معماري سنتي

دانلود پايان نامه:مديريت و برنامه ­ريزي توسعه منطقه يزد با تاكيد بر اقتصاد گردشگري مبتني بر صنايع دستي و معماري سنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :هنر عنوان : مديريت و برنامه ­ريزي توسعه منطقه يزد با تاكيد بر اقتصاد گردشگري مبتني بر صنايع دستي و معماري سنتي

دانلود پايان نامه:مديريت و برنامه­ ريزي توسعه منطقه يزد با تاكيد بر اقتصاد گردشگري مبتني بر صنايع دستي و معماري سنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا وبرنامه­ ريزي توريسم عنوان : مديريت و برنامه ­ريزي توسعه منطقه يزد با تاكيد بر اقتصاد گردشگري مبتني بر 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۳۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره شاخصي تركيبي

دانلود پايان نامه ارشد:ارائه شاخصي تركيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و بكارگيري آن در رتبه‌بندي كشورهاي اسلامي منتخب

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد عنوان:ارائه شاخصي تركيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و بكارگيري آن در رتبه‌بندي كشورهاي اسلامي منتخب

سمينار ارشد رشته برق مخابرات: بررسي مدولاسيون هاي CPM چند شاخصي و چند دامنه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي مدولاسيون هاي CPM چند شاخصي (multi-h) و چند دامنه اي (multi-amplitude) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه پيش بيني ظرفيت هوازي و بي هوازي ورزشكاران نخبه با استفاده از تغييرات لاكتات در مرحله بافرينگ ايزوكاپنيا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه فيزيولوژي ورزشي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشدگرايشفيزيولوژي ورزشي پيش بيني ظرفيت هوازي و بي هوازي ورزشكاران نخبه با استفاده از تغييرات لاكتات در مرحله بافرينگ ايزوكاپنيا شهريور 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه هاي ارشد فقه و الهيات

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته فقه و الهيات سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد پايان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته اقتصاد

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه:بررسي ويژگي هاي مشاغل غيررسمي شهرستان زابل پايان نامه ارشد رشته اقتصاد: يك مدل سيستمي ديناميكي براي برنامه ريزي شهري دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد : تأثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد : جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران […]

پايان نامه ارائه مدلي براي اندازه گيري اعتماد و بررسي تاثير آن

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                             دانشگاه آزاد اسلامي              واحد علوم و تحقيقات البرز دانشكده مديريت و حسابداري ٬ گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي   “M.A” عنوان : ارائه مدلي براي اندازه گيري اعتماد و بررسي تاثير آن بر كارايي سازمان زمستان 1391 […]

پايان نامه پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ،

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه

در دانش آموزان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي ( M.A )  عنوان: پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پايه اول متوسطه شهر مهريز […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت گرايش بازاريابي   بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان  استاد مشاور: دكتر سعيد فتحي مهر 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزش عنوان: جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران   زمستان […]

پايان نامه تاثير هشت هفته تمرينات دايره اي بر مقاديرAGRP مردان جودوكار تمرين كرده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي پايان­نامه جهت دريافت درجه  كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي-گرايش فيزيولوژي ورزشي   تاثير هشت هفته تمرينات دايره اي بر مقاديرAGRP مردان جودوكار تمرين كرده     زمستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه آمادگي رواني و استعداديابي بازيكنان نوجوان جودو و واليبال استان همدان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش عمومي   عنوان:   آمادگي رواني و استعداديابي بازيكنان نوجوان جودو و واليبال استان همدان     […]

پايان نامه  مكانيسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد    دانشكده  : .مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: علوم اقتصادي  مكانيسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز (مطالعه موردي ايران) استاد مشاور: دكتر لطفعلي عاقلي كهنه شهري بهمن ماه ۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تحليل تجربي رابطه بين كاهش نا­برابري آموزشي و بهره­وري­كل عوامل توليد در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه اقتصاد پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد گرايش توسعه اقتصادي و برنامه­ريزي   تحليل تجربي رابطه بين كاهش نا­برابري آموزشي و بهره­وري­كل عوامل توليد در ايران     استاد مشاور دكتر رضا رنج­پور   مرداد ماه۱۳۹۳ […]

پايان نامه بررسي تأثير استقلال بانك مركزي بر تورم و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي بررسي تأثير استقلال بانك مركزي بر تورم و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب محمد حسني استاد مشاور: دكتر كاظم ياوري بهمن ۱۳۹۰ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه رابطه بين مديريت دانش وارتباطات سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گروه مديريت  رابطه بين مديريت دانش وارتباطات سازماني مطالعه موردي (بانك مسكن استان ايلام پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تكميلي به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني استاد مشاور دكتراسفنديارمحمدي  آذر1391 براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير انواع هوش مديران بر توانمندسازي كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)  رشته: مديريت دولتي  عنوان : تأثير انواع هوش مديران بر توانمندسازي كاركنان در شركت خطوط لوله و مخابرات ناحيه جنوب شرقي  زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه شناسايي و اعتبار­سنجي معيارها و شاخص­هاي ارزيابي كيفيت و نفوذ مقاله­هاي علمي در حوزه دانش هسته­اي در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده علوم انساني گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A)  علم‌سنجي عنوان: شناسايي و اعتبار­سنجي معيارها و شاخص­هاي ارزيابي كيفيت و نفوذ مقاله­هاي علمي در حوزه دانش هسته­اي در ايران استاد مشاور: دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي زمستان  1392 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي نگرش معلمان و والدين نسبت به ارزشيابي توصيفي در پايه چهارم ابتدايي در شهرستان قدس- تهران در سال تحصيلي 92-91

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي عنوان پايان نامه: بررسي نگرش معلمان و والدين نسبت به ارزشيابي توصيفي در پايه چهارم ابتدايي در شهرستان قدس- تهران در سال تحصيلي 92-91 استاد مشاور: دكتر اكبر […]

پايان نامه بررسي تاثير اعتبارات خرد شعب بانك ملت بر ميزان اشتغال زايي در استان سيستان و بلوچستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان عنوان بررسي تاثير اعتبارات خرد شعب بانك ملت بر ميزان اشتغال زايي در استان سيستان و بلوچستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه  بررسي ورودي­ها و خروجي­هاي موثر بر قابليت بازاريابي الكترونيكي در شركت­هاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت                          دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه                              دانشكده تحصيلات تك                               گروه مديريت بازرگاني (M.A.) پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ” گرايش بازاريابي”  عنوان:  بررسي ورودي­ها و خروجي­هاي موثر بر قابليت بازاريابي الكترونيكي در شركت­هاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاه  شهريور 94 براي رعايت […]

پايان نامه تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان: تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه بررسي مباني، ماهيت و ساختارحقوقي صندوق هاي سرمايه گذاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و علوم سياسي رساله جهت اخذ درجه دكتري رشته فقه و حقوق خصوصي عنوان بررسي مباني، ماهيت و ساختارحقوقي صندوق هاي سرمايه گذاري آذر 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته برق

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته برق سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار […]

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه رابطه بين شاخص‎هاي اندازه‎گيري نقدشوندگي با بازده سهام شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس‎ اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : مالي

پايان نامه تكنولوژي معماري:طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران – سازه‌هاي هيدروليكي-ارزيابي عملكرد مدل‌هاي هوشمند نروفازي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني و شبيه‌سازي پارامتر كيفيTDS رودخانه‌ها

دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه دكتري: شيمي و خاستگاه گارنت در گرانيتوييدها و سنگ‌هاي دگرگوني‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو

رساله دكتري رشته زمين ­شناسي (Ph.D.)   گرايش :پترولوژي عنوان : شيمي و خاستگاه گارنت در گرانيتوييدها و سنگ‌هاي دگرگوني‌ جنوب مشهد خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي و تحليل نشانه‌هاي بومي در آثار هنرمندان جريان سقاخانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر گرايش :نقاشي عنوان :  بررسي و تحليل نشانه‌هاي بومي در آثار هنرمندان جريان سقاخانه

پايان نامه ارشد: پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني عنوان : پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

دانلود پايان نامه ارشد رشته علوم اجتماعي : بررسي ميزان گرايش به فرهنگ سياسي دموكراتيك دربين طبقه متوسط جديد و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبيران دبيرستانهاي شهر همدان )

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : بررسي ميزان گرايش به فرهنگ سياسي دموكراتيك  دربين طبقه متوسط جديد و عوامل موثر بر آن  (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبيران دبيرستانهاي شهر همدان )

دانلود پايان نامه:تأثير سه روش خشك كردن خورشيدي، هواي خشك و آفتابي (سنتي) بر كميت و كيفيت ليمو ترش

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم جانوري گرايش :تكويني عنوان : تأثير سه روش خشك كردن خورشيدي، هواي خشك و آفتابي (سنتي)  بر كميت و كيفيت ليمو ترش

پايان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد مدل‌هاي هوشمند نروفازي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني و شبيه‌سازي پارامتر كيفي TDS رودخانه‌ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : سازه هاي هيدروليكي عنوان : ارزيابي عملكرد مدل‌هاي هوشمند نروفازي و شبكه‌هاي عصبي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۳۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره ثبت شركتها

پايان نامه تحليل تحولات تقنيني در زمينه تشكيل شركتهاي سهامي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق خصوصي عنوان : تحليل تحولات تقنيني در زمينه تشكيل و انحلال شركتهاي سهامي پاييز1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت اجرايي گرايش مالي  عنوان پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه پيش بيني عملكرد كسب و كار شركتها و موسسات ورزشي استان فارس از طريق مولفه هاي بازارگرايي و نوآوري

ر متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه تربيت بدني و مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش: مديريت ورزشي  عنوان: پيش بيني عملكرد كسب و كار شركتها و موسسات ورزشي استان فارس از طريق مولفه هاي بازارگرايي و نوآوري استاد […]

پايان نامه تاثير هوش رقابتي و مديريت دانش بر عملكرد شركتهاي كوچك و متوسط با تاثير تعديل كنندگي نوآوري و يادگيري سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته MBA گرايش استراتژي عنوان تاثير هوش رقابتي و مديريت دانش بر عملكرد شركتهاي كوچك و متوسط با تاثير تعديل كنندگي نوآوري و يادگيري سازماني استاد مشاور دكتر اژدر كرمي […]

پايان نامه تاثير فن آوري اطلاعات روي يادگيري سازماني شركتهاي متوسط و كوچك شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشكده مديريت و اقتصاد گروه مديريت و اقتصاد   پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي – مديريت تحول عنوان تاثير فن آوري اطلاعات روي يادگيري سازماني شركتهاي متوسط و كوچك شهر كرمان استاد مشاور: سركار خانم دكتر سليماني تابستان1391 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي وضعيت بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  سودآوري شركتها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد  رشته : مديريت اجرايي گرايش : مديريت استراتژيك موضوع : بررسي وضعيت بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  سودآوري شركتها استاد مشاور: دكتر علي تيزرو سال تحصيلي 1389-1391 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه ميان كارآفريني، قابليت بازاريابي، قابليت نواوري و مزيت رقابتي پايدار در شركتهاي شهرك صنعتي كاوه

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني بين الملل  عنوان : بررسي رابطه ميان كارآفريني، قابليت بازاريابي، قابليت نواوري و مزيت رقابتي پايدار در شركتهاي شهرك صنعتي كاوه  تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي كارايي نسبي ادارات ثبت احوال استان مركزي و اصفهان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاDEA

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش  مديريت بازرگاني – بازاريابي عنوان: ارزيابي و رتبه بندي كارايي نسبي ادارات ثبت احوال استان مركزي و اصفهان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاDEA استاد مشاور: جناب آقاي محمد اسماعيلي […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان نيمسال تحصيلي تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي بر عملكرد سازماني درشركتهاي صنعتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه   دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در مديريت بازرگاني گرايش:   مديريت اجرايي   عنوان  بررسي رابطه بين كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي بر عملكرد سازماني درشركتهاي صنعتي شهرستان كرمانشاه شهريور   1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم پايان نامه براي در يافت در جه كار شناسي ارشد “MA “ رشته  :مديريت صنعتي گرايش: مالي عنوان: بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كريم […]

پايان نامه بررسي عملكرد شركتهاي بورسي قبل و بعد از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت مؤسسه آموزش عالي ارشاد دماوند(غيرانتفاعي)   پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش مالي عنوان: بررسي عملكرد شركتهاي بورسي قبل و بعد از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها   استاد مشاور:               دكتر اصغري زاده شهريور ‌‌ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه حاكميت شركتي و رقابت بازار محصول با سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اقتصادي و اداري پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني‚ گرايش مالي   موضوع: بررسي رابطه حاكميت شركتي و رقابت بازار محصول با سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   استاد مشاور: دكتر شهاب الدين شمس   تابستان […]

پايان نامه رابطه بين الگو هاي كسب وكار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد     رشته: مديريت بازرگاني گرايش: داخلي عنوان: رابطه بين الگو هاي كسب وكار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان   شهريور 93 براي […]

پايان نامه تاثير ريسك و ارزش شركت بر ميزان افشاي اختياري  در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدبين الملل قشم پايان نامه براي در يافت در جه كار شناسي ارشد رشته  : مديريت مالي گرايش:مديريت مالي عنوان: تاثير ريسك و ارزش شركت بر ميزان افشاي اختياري  در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   شهريور1393   براي رعايت […]

پايان نامه تاثير ريسك و ارزش شركت بر ميزان افشاي اختياري  در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحدبين الملل قشم پايان نامه براي در يافت در جه كار شناسي ارشد رشته  : مديريت مالي گرايش:مديريت مالي عنوان: تاثير ريسك و ارزش شركت بر ميزان افشاي اختياري  در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   شهريور1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه  ماهيت حقوقي ، انتقال سهام شركتهاي تعاوني و آثار آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  پايان نامهموضوع :  ماهيت حقوقي ، انتقال سهام شركتهاي تعاوني و آثار آن كارشناسي  ارشد حقوق خصوصي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات گيلان  خرداد   1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده حقوق پايان‌نامه جهت اخذ در جه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل موضوع: مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران و حقوق بين‌الملل خصوصي 1394   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه ارشد : بررسي تاثير استراتژ هاي تقسيم سود سهام برروي ارزش بازار شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

 دانلود متن كامل پايان نامه  بررسي تاثير استراتژ هاي تقسيم سود سهام برروي ارزش بازار شركت در شركتهاي   پذيرفته شده در بورس

پايان نامه ارشد : بررسي رابطه ساختار مالكيت و هزينه نمايندگي در شركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه ساختار مالكيت و هزينه نمايندگي در شركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران

دانلود پايان نامه ارشد:تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : خصوصي عنوان : تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

دانلود پايان نامه :بررسي مسائل كيفيت توان، پيدا كردن يك مشخصه درست از پديده هاي كيفيت توان و ارائه راهكاري مناسب براي شركتها و كاربران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانلود پايان نامه ارشد: تاثير كارآفريني بر عملكرد شركتهاي صنايع غذايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي گرايش :نيروي انساني عنوان : تاثير كارآفريني بر عملكرد شركتهاي صنايع غذايي استان گيلان

دانلود پايان نامه ارشد :ارتباط بين كيفيت سودبابازده سهام در شركتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي ۱۳۸۶-۱۳۹۰)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت صنعتي گرايش : مالي عنوان : ارتباط بين كيفيت سودبابازده سهام در شركتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي ۱۳۸۶-۱۳۹۰)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :بيمه عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

پايان نامه ارشد: رابطه ابعاد ماهيت شغل بر ميزان خلاقيت كاركنان شركتهاي بيمه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش:بيمه عنوان : رابطه ابعاد ماهيت شغل بر ميزان خلاقيت كاركنان شركتهاي بيمه استان گيلان

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه ي بين استراتژيهاي ايجاد تمايز و رهبري هزينه بر ميزان فروش در شركتهاي صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت اجرايي  گرايش :استراتژيك عنوان : بررسي رابطه ي بين استراتژيهاي ايجاد تمايز و رهبري هزينه  بر ميزان فروش در شركتهاي صنعتي تهران

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين كيفيت اطلاعات مالي و مديريت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته در بورس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عنوان : بررسي رابطه بين كيفيت اطلاعات مالي و مديريت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران از سال هشتاد و هفت تا سال نود و يك(دوره پنج ساله)

پايان نامه ارشد : ارتباط بين كيفيت سودبابازده سهام در شركتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت صنعتي گرايش : مالي عنوان : ارتباط بين كيفيت سودبابازده سهام در شركتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي ۱۳۸۶-۱۳۹۰)

دانلود پايان نامه:بررسي اثر گذاري استراتژي عملكرد مديريتي بر مديريت ريسك در زمان بحران مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : مديريت بازرگاني-بيمه عنوان : بررسي اثر گذاري استراتژي عملكرد مديريتي بر مديريت ريسك در زمان بحران مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شركتها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد عنوان : بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شركتها

پايان نامه ارشد مديريت صنعتي: بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نقد شوندگي سهام شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش : توليد عنوان : بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نقد شوندگي سهام شركتهاي موجود در بورس 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۰۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره ادله الكترونيكي

پايان نامه استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي قابليت استناد به ادله الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي قابليت استناد به ادله الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران استاد راهنما: دكتر مظفر باشكوه

دانلود پايان نامه ارشد:استناد پذيري ادله ي كيفري الكترونيكي در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392

آيين دادرسي كيفري با پيدايش جرايم رايانه اي دچار چالش هاي شديد شده تا آنجا كه بسياري از قواعد كهن و مرسوم در برخي مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوي سنتي تاب رويارويي با برخي از اين چالش ها را ندارد.از آنجا كه عنصر مادي جرم رايانه اي از طريق وارد كردن ، محو، تغيير و …… بر روي داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سيستم هاي كامپيوتري تحقق مي يابد و ادله نيز از همين محيط بدست مي آيد.لذا، بر همين اساس ، بر اساس قوانين و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و نهايتاً آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ، بررسي شده كه ادله كيفري الكترونيكي چه ويژگي هايي داشته و با جمع شرايطي مانند صحت، اصالت، تماميت و اعتبار ، انواع ادله الكترونيكي از قبيل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوي قابليت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضايي و رسيدگي كننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار مي گيرد.

واژگان كليدي:جرايم رايانه اي، ادله ي الكترونيكي، استناد پذيري، اصالت سند، تماميت دليل، خدشه ناپذيري

دانلود پايان نامه با موضوع تجارت الكترونيكي

مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادراتبا توجه به اهميت تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاريابي اينترنتي را در امر صادرات مي توان به شرح زير بيان نمود: ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، […]

پايان نامه طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايش سازماني عنوان: طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده- مطالعه موردي شامپو بچه گلرنگ زمستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه بررسي ،اندازه گيري درجه بندي  عوامل موثربررضايت مشتري ازبانكداري الكترونيكي  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته مديريت دولتي  عنوان پايان نامه : بررسي ،اندازه گيري درجه بندي  عوامل موثربررضايت مشتري ازبانكداري الكترونيكي   (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت  درمنطقه دليجان ومحلات )   استاد مشاور: دكتراميرحمزه محرابي     پاييز92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مفهوم، جايگاه و اعتبار سند الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  پرديس بين‌الملل كرج  پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي عنوان مفهوم، جايگاه و اعتبار سند ا

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

كترونيكي استاد مشاور دكتر محمد جعفري مجد بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه  بررسي ورودي­ها و خروجي­هاي موثر بر قابليت بازاريابي الكترونيكي در شركت­هاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت                          دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه                              دانشكده تحصيلات تك                               گروه مديريت بازرگاني (M.A.) پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ” گرايش بازاريابي”  عنوان:  بررسي ورودي­ها و خروجي­هاي موثر بر قابليت بازاريابي الكترونيكي در شركت­هاي كوچك و متوسط شهر كرمانشاه  شهريور 94 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي نقش ريسك و كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در رضايت¬مندي مديران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش مالي عنوان : بررسي نقش ريسك و كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در رضايت­مندي مديران شركت­هاي صادراتي استان كرمانشاه (در حوزه ي B2B )  استاد مشاور دكتر فرشيد […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ايجاد تمايل به خريد الكترونيكي در فضاي مجازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي(M.A) عنوان: بررسي عوامل موثر بر ايجاد تمايل به خريد الكترونيكي در فضاي مجازي (مطالعه موردي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه) شهريور94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  (گرايش بازاريابي بين­الملل) موضوع : شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمد­رضا كريمي علويجه شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه نقش بازاريابي الكترونيكي در گسترش فرهنگ بيمه مطالعه موردي در دفاترنمايندگي بيمه  ايران در شهرستان رشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده  مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي  ارشد (M-A) رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه       عنوان : نقش بازاريابي الكترونيكي در گسترش فرهنگ بيمه مطالعه موردي در دفاترنمايندگي بيمه  ايران در شهرستان رشت   تابستان 1394 […]

پايان نامه نقش بازاريابي الكترونيكي در گسترش فرهنگ بيمه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشكده  مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي  ارشد (M-A) رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه عنوان : نقش بازاريابي الكترونيكي در گسترش فرهنگ بيمه مطالعه موردي در دفاترنمايندگي بيمه  ايران در شهرستان رشت تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي […]

پاين نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه پيام نور دانشكده حسابداري و مديريت   پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گروه علوم انساني   عنوان پايان نامه : تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)       بهمن1393     براي […]

پايان نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه پيام نور دانشكده حسابداري و مديريت پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گروه علوم انساني عنوان پايان نامه : تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور) بهمن1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي – ژرمني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش ثبت اسناد و املاك عنوان: مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي – ژرمني      بهار 1394 براي رعايت حريم […]

پايان نامه قراردادهاي الكترونيكي و نقش بيمه سايبر در توسعه آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد«A.M» عنوان قراردادهاي الكترونيكي و نقش بيمه سايبر در توسعه آن پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم عنوان: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A.”  عنوان: جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل آبان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

دانلود پايان نامه : مدل هوشمند براي پيش بيني ميزان موفقيت دانشجويان در يادگيري الكترونيكي

چكيده آموزش الكترونيكي در مؤسسه­هاي آموزش عالي به ويژه در حوزه آموزش مهندسي ايران در حال توسعه چشمگير است. پذيرش دانشجو براي تحصيل به روش الكترونيكي در ايران و جهان با چالشي مشترك و پديده­اي تحت عنوان افت تحصيلي مواجه بوده به گونه­اي كه آماري بين 20 تا 80 درصد براي افت تحصيلي گزارش شده […]

پايان نامه ارشد :بررسي نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومي و تضمين حقوق اشخاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : بررسي نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومي و تضمين حقوق اشخاص

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:مشروعيت تحصيل ادله

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : مشروعيت تحصيل ادله

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:انتقال اسناد تجاري الكترونيكي در حقوق ايران و قانون حاكم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : انتقال اسناد تجاري الكترونيكي در حقوق ايران و قانون حاكم

پايان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذيري ادله ديجيتالي در حقوق كيفري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم‌شناسي عنوان : استناد پذيري ادله ديجيتالي در حقوق كيفري

پايان نامه:بررسي تأثير اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (B2C) اعتماد واسطه در مقابل اعتماد فروشنده

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي تأثير اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (B2C) اعتماد واسطه  در مقابل اعتماد فروشنده

دانلود پايان نامه ارشد:نقد و بررسي ادله اثبات در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : نقد و بررسي ادله اثبات در حقوق كيفري ايران

پايان نامه ارشد : شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بازاريابي بين الملل عنوان : شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي

دانلود پايان نامه ارشد: شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت در كسب و كار الكترونيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عنوان : شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت در كسب و كار الكترونيكي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير تدوين و پياده سازي فرايند بكارگيري قبض انبار الكترونيكي قابل معامله و تضمين سپاري بمنظور معامله يا تامين مالي در ارتقا فعاليت (شاخص هاي عملياتي و مالي) شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي گرايش :سيستمهاي اطلاعاتي عنوان : بررسي تاثير تدوين و پياده سازي فرايند بكارگيري قبض انبار الكترونيكي قابل معامله و تضمين سپاري بمنظور معامله يا تامين مالي در ارتقا فعاليت (شاخص هاي عملياتي و مالي) شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران 

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه تطبيقي تعهدات متعاملين در بيع الكترونيكي و سنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :خصوصي عنوان : مطالعه تطبيقي تعهدات متعاملين در بيع الكترونيكي و سنتي

پايان نامه ارشد:مسئوليت كيفري ناشي از فعاليت­ رسانه­هاي الكترونيكي در حقوق ايران

چكيده

از جمله ابزارهايي كه فرايند تبادل اطلاعات را در اين عصر فن­آوري اطلاعات و ارتباطات هر روز تسريع مي­بخشند، رسانه­هاي الكترونيكي هستند كه در قالب تارنماها (سايت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاري­ها و تحت نظارت و راهبري يكي يا مجموعه­اي از افراد و يا سازمان­ها، به كاربران، خدمات اينترنتي ارائه مي­كنند.

از رهگذر فعاليت اين رسانه­ها و به تعبير بهتر، گردانندگان آنها ممكن است جرمي به وقوع بپيوندد. در اينجا بحث از چگونگي احراز مسووليت كيفري و تحميل آن بر متخلف (صاحب­امتياز، مديرمسوول، سردبير، نويسنده يا پرسنل اجرايي) از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي­گردد. اين امر دولت ها را به تصويب قوانين و مقرراتي در خصوص نحوه فعاليت و تعيين مسئوليت هاي اين رسانه­ها واداشته است بررسي مسووليت كيفري گردانندگان رسانه‌هاي الكترونيكي در كشورها سه گونه متفاوت را به‌طور كلي به ما نشان مي‌دهد. يكي مسووليت شخص واحد، ديگري مسووليت ترتيبي اشخاص و در پايان مسووليت همگاني، نكته مهمتر اينكه غالبا اين نظام‌هاي مسووليت كيفري بر اساس مولفه­هاي مسووليت كيفري اعتباري و نه واقعي تحكيم يافته‌اند كه از مسووليت نيابتي تا مسووليت اشخاص حقوقي را در برمي‌گيرد. قانون مطبوعات ايران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسووليت كيفري جمعي– و البته اعتباري – تبعيت كرده است. با اين همه درباره وبلاگ­ها و شبكه­هاي اجتماعي بايد از مقررات عام كيفري در اين باره بهره جست. درباره پاسخ­هاي نهادهاي مسئول به نقش دستگاه­هاي تقنيني، قضايي و اجرايي اشاره شده و بيان گرديده است كه برخي از پاسخ­ها با جرايم رسانه­اي سنخيت ندارند.

در پايان نتيجه‌گيري شده كه نظام مسووليت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترين نظام مسووليت كيفري رسانه‌هاي الكترونيكي خواهد بود و پيشنهاد تصويب قانون خاص و جامع در اين‌باره ارائه شده است.

كليد واژگان:

مسووليت كيفري، رسانه، رسانه الكترونيكي، مسووليت كيفري جمعي، مسووليت كيفري شخص‌واحد و پاسخ­هاي حاكميتي.

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه كاربرد خدمات الكترونيكي تلفن همراه باجذب مشتري


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۳:۲۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: