دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با سرمايه اجتماعي

 

 

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده:………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بيان مسئله……………………………………………………………………………………… 4

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق……………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………… 6

1-4-1 هدف كلي تحقيق…………………………………………………………………………….. 6

1-4-2 اهداف جزئي تحقيق………………………………………………………………………….. 6

مدل مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………….. 6

1-5 فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………. 7

1-5-2فرضيه اصلي………………………………………………………………………………….. 7

2-5-2فرضيه هاي فرعي…………………………………………………………………………….. 7

1-6 متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………….. 7

1-7قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-1 قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………. 8

1-7-2 قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………… 8

1-7-3 قلمرو مكاني تحقيق………………………………………………………………………….. 8

1-8 تعريف واژه ها و اصطلاحات مهم………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………. 11

2-2 تاريخچه ، مفاهيم و تعاريف رفتار شهروندي سازماني…………………………………………… 12

2-3 رفتار هاي درون نقشي  وفرا نقشي…………………………………………………………….. 17

2-4 ديد گاه هاي صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندي سازمان………………………………….. 18

2-4-1 ديد گاه كاتز وكاهن در رفتار شهروندي……………………………………………………… 18

2-4-2 ديدگاه اسميت در رفتار شهروندي سازماني…………………………………………………. 19

2-4-3 ديدگاه گراهام در رفتار شهروندي سازماني………………………………………………….. 19

2-4-4 ديدگاه اورگان در رفتار شهروندي…………………………………………………………… 20

2-4-5 ديدگاه پود ساكف در رفتار شهروندي……………………………………………………….. 22

2-5 پيامدها و نتايج رفتار شهروندي سازماني……………………………………………………….. 23

2-6 اثرات رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد وموفقيت سازمان ( اثر بخشي)………………………. 24

2-6-1 رشد وتقويت بهره وري همكاران…………………………………………………………….. 24

2-6-2 افزايش  بهره وري اداري……………………………………………………………………. 25

2-6-3 آزاد كردن منابع براي توليد بيشتر………………………………………………………….. 25

2-6-4 جلوگيري از تخصيص منابع كمياب به فعليت هاي حفظ ونگهداري…………………………. 25

2-6-5 هماهنگي بين اعضاي تيم وفعاليت هاي گروهي:…………………………………………… 25

2-6-6 توانايي جذب ونگهداري بهترين افراد از طريق محيط كاري جذاب:…………………………. 26

2-6-7  ثبات عملكرد سازماني……………………………………………………………………… 26

2-6-8 توانايي سازمان در انطباق با تغييرات محيطي……………………………………………….. 26

2-8  رفتار شهروندي اجباري……………………………………………………………………….. 27

2-8-1 نامشخص بودن حد فاصل بين ملزومات رسمي شغل و رفتارهاي خودجوش…………………. 27

2-8-2  افزايش فشارهاي بازار وسطوح بالاتري از رقابت…………………………………………….. 28

2-8-3  تعيين حد و مرز رفتار شهروندي سازماني به وسيله سرپرستان ومديران……………………. 28

2-9 عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني………………………………………………………… 29

2-9-1  ادراك نقش و رفتار شهروندي……………………………………………………………… 29

2-9-2 رضايت شغلي وتعهد سازماني……………………………………………………………….. 29

2-9-3 عدالت و رفتار شهروندي……………………………………………………………………. 30

2-9-4 تعهد سازماني و رفتار شهروندي…………………………………………………………….. 31

2-9-5 حمايت سازماني  و رفتار شهروندي سازماني………………………………………………… 32

2-9-6 فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي………………………………………………………….. 33

2-9-7  شخصيت و رفتار شهروندي سازماني……………………………………………………….. 34

2-10 مفاهيم مرتبط با رفتار شهروندي سازماني……………………………………………………. 35

2-10-1 اعتماد…………………………………………………………………………………….. 35

2-10-2  مشروعيت……………………………………………………………………………….. 35

2-10-3  تقابل…………………………………………………………………………………….. 36

2-10-4  عدالت سازماني…………………………………………………………………………… 36

2-11 سياستهاي تشويق رفتار شهروندي…………………………………………………………… 37

2-11-1 گزينش واستخدام………………………………………………………………………… 37

2-11-2  آموزش و توسعه…………………………………………………………………………. 38

2-11-4  ارزيابي عملكرد و جبران خدمات…………………………………………………………. 38

2-11-5 سيستم‌هاي غيررسمي……………………………………………………………………. 39

2-12 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………. 53

3-2  روش تحقيق………………………………………………………………………………….. 53

3-3  روش هاي گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………. 54

3-4  ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………….. 54

3-5  روايي پرسشنامه………………………………………………………………………………. 56

3-6  پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………. 56

3-7  جامعه آماري…………………………………………………………………………………. 57

3-8  تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري……………………………………………………….. 58

3-9  روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………. 58

3-9-1  همبستگي…………………………………………………………………………………. 59

3-9-2 آزمون همبستگي پيرسون………………………………………………………………….. 59

3-9-3 آزمون همبستگي اسپيرمن…………………………………………………………………. 59

3-9-4 آزمون كولموگوروف –اسميرنوف……………………………………………………………. 60

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه‏…………………………………………………………………………………………. 62

4-2  توصيف داده هاي جمعيت شناختي…………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسي وضعيت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………….. 63

4-2-2 بررسي وضعيت جنسي پاسخ دهندگان……………………………………………………… 64

4-2-3 بررسي وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان……………………………………………………. 65

4-2-4 بررسي پست سازماني پاسخ دهندگان……………………………………………………….. 66

4-2-5 بررسي سابقه كاري پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 67

4-3 بررسي نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق…………………………………………………….. 68

4-4 آزمون فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………… 68

4-4-1 آزمون فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………….. 69

4-4-2  آزمون فرضيه فرعي دوم…………………………………………………………………… 70

4-4-3  آزمون فرضيه فرعي سوم………………………………………………………………….. 71

4-4-4  آزمون فرضيه اصلي تحقيق………………………………………………………………… 72

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1  مقدمه………………………………………………………………………………………… 75

5-2-1  نتيجه فرضيه فرعي اول……………………………………………………………………. 76

5-2-2  نتيجه فرضيه فرعي دوم…………………………………………………………………… 77

5-2-3  نتيجه فرضيه فرعي سوم…………………………………………………………………… 77

5-2-4  نتيجه فرضيه سوم…………………………………………………………………………. 78

5-3  پيشنهاداتي در راستاي يافته هاي تحقيق……………………………………………………… 78

5-4  پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي……………………………………………………………. 81

5-5  موانع و محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………….. 81

پيوست ها…………………………………………………………………………………………… 82

منابع و ماخذ

منابع فارسي:……………………………………………………………………………………….. 99

منابع لاتين:………………………………………………………………………………………. 100

 

فهرست جداول

جدول 3-1: تركيب پرسشنامه تحقيق در بخش سوالات توصيفي…………………………………… 56

جدول 3-2: تركيب پرسشنامه تحقيق در بخش سوالاات پژوهشي………………………………….. 56

جدول 3-3: بررسي پايايي پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفاي كرونباخ…………………………………… 58

جدول4-1: وضعيت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 65

جدول4-2: وضعيت جنسي پاسخ دهندگان………………………………………………………… 66

جدول4-3: وضعيت تحصيلي پاسخ دهندگان………………………………………………………. 67

جدول4-4: پست سازماني پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

جدول4-5: سابقه كاري پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. 69

جدول 4-6: آزمون كولموگوروف – اسميرنوف……………………………………………………… 70

جدول 4-8: نتايج مربوط به فرضيه فرعي دوم……………………………………………………… 72

جدول 4-9: نتايج مربوط به فرضيه فرعي سوم…………………………………………………….. 73

جدول 4-10: نتايج مربوط به فرضيه اصلي تحقيق…………………………………………………. 74

جدول 5-1: خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيات تحقيق………………………………………… 77

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: مفاهيم مرتبط با رفتار شهروندي سازماني……………………………………………… 36

نمودار4-1: وضعيت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 65

نمودار4-2: وضعيت جنسي پاسخ دهندگان………………………………………………………… 66

نمودار4-3: وضعيت تحصيلي پاسخگويان…………………………………………………………… 67

نمودار 4-4: پست سازماني پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 68

نمودار 4-5: سابقه كاري پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 69

 

 

چكيده:

سرعت تغييرات در محيط هاي توليدي امروزه به گونه اي است كه مديران بايد ابزارهاي توانمندي را در اختيار داشته باشند تا بتوانند واكنش مناسب را نسبت به اين تغييرات داشته باشند. شبيه سازي يكي از شناخته شده ترين اين ابزارها است كه با بهره گرفتن از آن مديران مي توانند با ريسك كمتري اقدام به اتخاذ تصميم نمايند. در صورت در اختيار داشتن يك مدل شبيه سازي معتبر مديران مي توانند با كمترين هزينه اقدام به تجزيه و تحليل تاثيرات تغييرات بر روي سيستم تحت مديريت خود بنمايند. در اين ميان اطلاعات مربوط به هزينه ها تاثير به سزايي بر نوع واكنش مديران و تصميمات آنها مي گذارد. معمولا تمركز عمده مدلهاي شبيه سازي بر تجزيه و تحليل فرآيند توليد ، شناسايي قابليت هاي بهبود فرآيند و نظاير آن مي باشند. بديهي است كه اضافه نمودن اطلاعات مالي اين تغييرات به خروجي هاي شبيه سازي، مي تواند كمك شاياني به بهبود تصميمات اتخاذ شده توسط مديران بنمايد. در اين پژوهش سعي شده است تا با تركيب نمودن هزينه يابي بر مبناي فعاليت با شبيه سازي گسسته پيشامد ارزيابي دقيق تري از هزينه هاي سربار شركت تراكتور سازي كردستان بدست آيد. بدين منظور ابتدا يك مدل شبيه سازي از فرآيند توليد محصول در اين شركت ايجاد گرديده سپس با بهره گرفتن از هزينه يابي بر مبناي فعاليت سهم هر كدام از ايستگاه ها از هزينه سربار توليد مشخص گرديد. بدين معني كه با پايان يافتن اجراي مدل شبيه سازي، اطلاعات مورد نياز جهت انجام محاسبات هزينه يابي بر مبناي فعاليت به طور خودكار وارد صفحه اكسل شده و نرم افزار محاسبات را به صورت اتوماتيك انجام ميدهد. به اين ترتيب با اجراي مدل شبيه سازي، مديران علاوه بر اطلاعات معمول مدلهاي شبيه سازي مانند حجم توليد، ميزان خرابي هاي ماشين الات و زمان پردازش آنها، به اطلاعات مالي نظير سهم هر ايستگاه از سربار توليد و نيز نحوه مصرف منابع غير مستقيم در هر ايستگاه دسترسي خواهند داشت. از نتايج بدست آمده مي توان به عنوان اطلاعات مفيدي جهت بهبود فرآيند و نيز تجزيه وتحليل هاي مربوط به كاهش هزينه هاي توليدي استفاده نمود.

 

واژ ههاي كليدي : شبيه سازي گسسته پيشامد، هزينه يابي، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، خط مونتاژ

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

  

 

1-1 مقدمه

پيشرفت و تكامل بشري از جمله رشد سريع مديريت در جهان امروز اذهان اكثر مردم به ويژه انديشمندان را متوجه اهميت سازمان و عوامل مربوط به آن ساخته است. انسان امروزي در جامعه اي زندگي مي كند كه تحت سيطره سازمان ها است. آدمي در يك سازمان متولد مي شود و در سازمان هاي مختلف رشد مي كند، عضو سازمان مي شود و در نهايت در يك سازمان ديده از جهان مادي مي گشايد. بنابراين افراد بيشتر عمرشان را در سازمان يا در رابطه با سازمان ها سپري مي كنند و اي نمايانگر اهميت جايگاه سازمان در در دنياي كنوني است.

افراد هنگام ورود به سازمان ها، حامل فرهنگ ها، نگرش ها و رفتارهاي بر آمده از شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي محيط زندگي خود هستند كه به نوبه ي خود تاثيراتي را بر شرايط دروني سازمان و نهايتا عملكرد و كاركردهاي آن مي گذارند، اما با گذشت زمان و تحت تاثير عوامل سازماني، نمايشگر رفتارهايي نيز خواهند بود كه منشاء بروز آن ها علاوه بر خصوصيات فردي،مي تواند عواملي باشد كه بايد در سازمان ها جستجو كرد. اين رفتارها ممكن است رفتارهاي مثبت يا منفي باشند. آثار و پيامد هاي اين رفتارها به شكل موثري سازمان ها را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. مديراني كه مطالعه اين رفتارها را دربين اعضا و كاركنان سازمان ها خود در دستور كارشان قرار مي دهند، علاوه بر اينكه به مسئوليت اجتماعي خود عمل كرده اند، مي توانند اثرات مثبت اين رفتارها را در محيط كار تقويت و از آثار سوء رفتارهاي منفي بر عملكرد و اثر بخشي سازمان خود پيشگيري كنند.

امروزه كاركنان از منابع بسيار مهم سازمان محسوب گرديده و رفتار آن ها در سازمان بسيار با اهميت تلقي مي گردد. كاركنان خوب افرادي هستند كه به همكارانشان كمك و همياري مي كنند ، نظر و اعتقاداتشان را صادقانه و با حسن نيت بيان كرده و در فعاليت هاي سازمان مشاركت مي جويند، به عبارت ديگر آن ها اقدامات يا اعمالي را انجام مي دهند كه الزامي نبوده، اما براي همكاران ودر نهايت براي سازمان سود بخش هستند(شاطري، 1388، ص 12).

در ادبيات نوين مديريت از رفتار هاي خودجوش و آگاهانه افراد در سازمان تحت عنوان ” رفتار شهروندي سازماني ” ياد مي شوند و در دنياي پر رقابت كنوني، مديران سازمان ها در جستجوي شيوه هاي جديدي براي حداكثر كردن اين رفتارها هستند.

توجه به عامل منابع انساني به عنوان منبعي كه مي تواند ايجادكننده يك مزيت رقابتي در دنياي امروز باشد ذهن انديشمندان  رشته مديريت را بيش از پيش به خود معطوف ساخته است. بنابراين اهتمام در جهت ايجاد رضايتمندي نسبي در سطوح مختلف مديريت امري ضروري است. وجود پيچيدگي زياد،اين جزءسازماني را از ساير اجزاء متفاوت ساخته است. در عين حال اين امكان را به مديران داده است كه با بهره گرفتن از توانايي هاي بالقوه اين منبع، راه رسيدن به اهداف و تعالي سازمان را هموار نمايند.

در بحث بهره وري منابع انساني موضوع عملكرد و كارايي نيروي انساني از اهميت ويژه اي برخوردار است. از اين رو توجه اين نكته ضروريست كه عملكرد انسان، محصول متغير هاي متعهد و متنوعي است. در برخي مواقع كارايي متاثر از متغير هاي انساني همانند شخصيت ، ادراك،نگرش ها، انگيزش، گروه، تفاوت هاي فردي، هوش، استعداد، خافظه، رغبت و غيره است و گاهي متاثر از متغيرهايي كه ماهيت فيزيكي دارند. اين متغيرها را شرايط محيط كار مي گويند. در نظر گرفتن متغير هاي انساني و محيطي و درك تفاوت هاي امروزه مسير جديدي را فرا روي نظريه پردازان رشته مديريت قرار داده است كه امروزه با نام” كيفيت زندگي كار” خوانده مي شود) سرلك، 1387، ص1.

 

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با سرمايه اجتماعي

 

 

 

1-2 بيان مسئله

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

سازمان ها بدون تمايل داوطلبانه افراد به همكاري، قادر به توسعه اثر بخشي خرد جمعي خود نيستند. تفاوت همكاري داوطلبانه و اجباري از اهميت فراوان برخوردار است. در حالت اجباري شخص وظايف خود را در راستاي مقررات و قوانين و استاندارد هاي قابل قبول يك سازمان و صرفا در حد رعايت الزامات  انجام مي دهد. ولي در همكاري داوطلبانه مقوله وراي وظيفه مطرح است و افراد كوشش ها، انرژي و بصيرت خود را براي شكوفايي تواناييهاي خود به نفع سازمان ابراز مي كنند. در اين حالت افراد معمولا از منافع شخصي خود مي گذرند و مسئوليت پذيري در راستاي منافع ديگران را در اولويت قرار مي دهند. لذا يكي از چالش هاي مديريت راهبردي نحو جلب اين همكاري است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر عملكرد مالي

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

عنوان                                                                                                                                                      صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- بيان مسأله …………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف جزئي ………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………….. 5

1-4- سؤال‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 5

1-5- مراحل اجراي تحقيق …………………………………………………………………………………………… 6

فرضيه‌هاي اصلي………………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضيه فرعي……………………………………………………………………………………………………………. …..7

1-6 الگوي مفهومي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..7

1-7- متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- نوع و روش انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………… 9

1-9- قلمرو زماني، مكاني و موضوعي تحقيق ………………………………………………………………… 10

1-10- روش جمع‌آوري اطلاعات و ابزار تحقيق ……………………………………………………………. 10

1-11- ابزار تحليل داده ها و اطلاعات…………………..……………………………………………………………………10

1-12- تعريف اصطلاحات (واژه‌ها)………………………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم ادبيات تحقيق

2-1- تعريف رفتار شهروندي سازماني ………………………………………………………………………….. 14

2-2- سيرتكوين مفهوم رفتار شهروندي سازماني …………………………………………………………….. 15

2-3- ديدگاه‌هاي صاحب نظران پيرامون رفتار شهروندي سازماني……………………………………….. 17

2-3-1- ديدگاه اسميت در رفتار شهروندي سازماني………………………………………………………… 17

2-3-2- ديدگاه گراهام……………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-3- ديدگاه بورمن و موتوويدلو ديدگاه اسميت در رفتار شهروندي سازماني ………………….. 22

 2-3-4- ديدگاه كوپمن……………………………………………………………………………………………… 21

2-3-5- ديدگاه چستر بارنارد………………………………………………………………………………………. 24

2-3-6- ديدگاه كاتزوكاهن در رفتار شهروندي سازماني…………………………………………………… 26

2-2-7- ديدگاه اورگان………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-8- ديدگاه پودساكف………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-ابعاد رفتار شهروندي سازماني……………………………………………………………………………….. 33

2-5-عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي شهروندي سازماني…………………………………………………….. 38

2-6-پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني…………………………………………………………………………. 43

2-2-1- مفاهيم اثربخشي،كارآيي و عملكرد……………………………………………………………………. 48

2-8- اثربخشي سازماني و معيارهاي آن ………………………………………………………………………… 50

2-8-1- مدلهاي اثربخشي سازماني……………………………………………………………………………… 50

2-8-2- مبناي عملكرد سازمان ……………………………………………………………………………………. 56

2-8-3- مديريت مبني بر عملكرد ………………………………………………………………………………… 57

2-8-4- فوايد مديريت مبتني بر عملكرد ……………………………………………………………………….. 58

2-8-5-چگونگي استقرار برنامه مديريت مبتني بر عملكرد…………………………………………………. 59

2-8-6- سه كنش مديريت عملكرد ……………………………………………………………………………… 60

2-8-7-رفتار شهروندي سازماني و اثرات آن بر اثربخشي سازمان………………………………………. 60

2-8-8- مدل مدل‌هاي اثربخشي سازماني………………………………………………………………………. 64

2-8-9- رفتار شهروندي سازماني و كيفيت خدمات…………………………………………………………. 69

2-8-10- رفتار شهروندي سازماني و مشتريان سازمان……………………………………………………………….71

2-8-11-رفتار شهروندي سازماني و ارزيابي عملكرد……………………………………………………….. 73

2-8-12-ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………………………………. 73

2-8-13-انواع روش‌هاي ارزيابي………………………………………………………………………………….. 75

2-8-14-شاخص‌هاي ارزيابي………………………………………………………………………………………. 77

2-8-15-مشكلات ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………………. 78

2-8-16-تأثيرات ارزيابي عملكرد بر رفتار شهروندي سازماني…………………………………………… 81

2-8-17-دلايل تأثير رفتار شهروندي سازماني بر ارزيابي عملكرد……………………………………….. 83

2-8-18- تحقيقات داخلي و خارجي ……………………………………………………………………………. 86

2-2-1-بانك صادرات در يك نگاه………………………………………………………………………………………..88

2-2-2- چارت سازماني جامعه آماري موردپژوهش………………………………………………………………….90

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- روش تحقيق………………………………………………………………………………………….…….92

3-2- روش جمعآوري اطلاعات و مراحل آن.…………………………………………………………………………...92

3-2-1- مطالعه مقدماتي……………………………………………………………………………………………..93

3-2-2- استفاده از منابع كتابخانهاي و اسناد و مدارك……………………………………………………..93

3-3- جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………………………………….93

3-4- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..94

3-4-1- تهيه و تنظيم پرسشنامه………………………………………………………………………………………………94

3-5- بررسي پايائي و روايي آزمون ……………………………………………………………………………… 95

3-6- روش آمـاري…………………………………………………………………………………………………. ..96

3-6-1- ارائه جداول توزيع فراواني و ترسيم نمودار………………………………………………………96

3-6-2- آزمون ………………………………………………………………………………………t97

3-6-3- آناليز واريانس (آزمون F)..…………………………………………………………………………....97

3-6-4- آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………………..98

 

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 99

4-1- بررسي ويژگيهاي جامعه آماري مورد مطالعه……………………………………………………….. 106

4-2- بررسي و تجزيه و تحليل ميانگين و انحراف معيار نظرات جامعه آماري مورد مطالعه      .106

4-3- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق……………………………………………………………………109

4-3-1- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول………………………………………………………………..109

4-3-2- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم……………………………………………………………….111

4-3-3- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه سوم………………………………………………………………………112

4-3-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم…………………………………………………………..114

4-3-5- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي پنجم……………………………………………………….115

4-3-6- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي ششم……………………………………………………………..117

4-3-7- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي هفتم………………………………………………………………118

4-3-8- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه اصلي……………………………………………………………………..119

 

 4-4-تعيين اهميت و اولويت سؤالهاي پرسشنامه از نقطهنظر جامعه آماري مورد…………….     120

4-5-تعييناولويتفرضيههايفرعي تحقيق از ديدگاهجامعه آماري براساس آزمونفريدمن……….. 122

4-6- مقايسه ميانگين نظرات گروههاي جنسي نسبت به هر يك از فرضيههايتحقيق………………. 124

4-7- بررسي تأثير عوامل سن،ميزان تحصيلات، شغل و سابقه خدمت … ………………………….. 126

       4-7-1- بررسي تأثيرسن افراد بر پاسخ به فرضيههاي فرعي تحقيق براساس آزمونF………………126

    4-7-2- بررسي تأثير ميزان تحصيلات افراد بر پاسخ به فرضيههاي فرعي تحقيق براساس آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..129

    4-7-3- بررسي تأثير وضعيت شغلي افراد بر پاسخ به فرضيههاي فرعي تحقيق براساس آزمونF..131

4-7-4- بررسي تأثير سابقه خدمت افراد بر پاسخ به فرضيههاي تحقيق براساس آزمونF……134

 

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 137

5-1- نتيجهگيري ………………………………………………………………………………………………….. …137

5-1-1- نتايج حاصل از مطالعه و بررسي ويژگيهاي دموگرافيك اعضاء جامعه آماري………….. 138

5-1-2- نتايج حاصل از  بررسي و تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق…………………………………….139

5-1-3-محدوديت‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………145

5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 146

 

منابع و مآخذ

منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………. 150

منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………. 153

ضمائم

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 155

داده‌پردازي……………………………………………………………………………………………………………… 158

فهرست جداول

جدول 1-2:  مدلهاي اثربخشي سازماني………………………………………………………………………… 67

جدول 1-4  توزيع فراواني و فراواني درصد گروههاي جنسي………………………………………….. 99

جدول 2-4- توزيع فراواني و فراواني درصد گروههاي سني……………………………………………. 101

جدول 3-4- توزيع فراواني و فراواني درصد از نظر ميزان تحصيلات………………………………… 102

جدول 4-4- توزيع فراواني و فراواني درصد وضعيت شغلي افراد…………………………………….. 103

جدول 5-4- توزيع فراواني و فراواني درصد سابقه خدمت افراد………………………………………. 104

جدول 6-4 – ميانگين و انحراف معيار پاسخهاي ارائه شده به سؤالهاي پرسشنامه……………….. 106

جدول 7-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول بر اساس آزمون t (تك نمونه اي)      110

جدول 8-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم بر اساس آزمون t (تك نمونهاي)       111

جدول 9-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم براساس آزمون t (تك نمونهاي)        113

جدول 10-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم بر اساس آزمون t (تك نمونهاي)   114

جدول 11-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي پنجم بر اساس آزمون t (تك نمونهاي)    115

جدول 12-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي ششم بر اساس آزمون t (تك نمونه اي)   117

جدول 13-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي هفتم بر اساس آزمون t (تك نمونهاي)     118

جدول 14-4- بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه اصلي بر اساس آزمون t (تك نمونه اي)……….. 120

جدول 15-4- تعيين اهميت و اولويت سؤالهاي پرسشنامه بر اساس امتياز كسب شده………….. 120

جدول 16-4- تعيين اولويت فرضيههاي تحقيق بر اساس آزمون فريدمن…………………………….. 123

جدول 17-4- مقايسه ميانگين نظرات گروههاي جنسي نسبت به فرضيههاي تحقيق……………….. 124

جدول 18-4- بررسي تأثير سن افراد بر پاسخ به فرضيههاي فرعي تحقيق بر اساس آزمونF      127

جدول 19-4- مقايسه ميانگين نظرات اعضاء جامعه آماري با سنين مختلف  بر اساس آزمونF   128

جدول 20-4- بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر پاسخ به فرضيههاي فرعي تحقيق بر اساس آزمونF 129

جدول 21-4- مقايسه ميانگين نظرات اعضاء جامعه آماري با ميزان تحصيلات مختلف …………. 130

جدول 22-4- بررسي تأثير وضعيت شغلي افراد بر پاسخ به فرضيههاي فرعيتحقيق براساس آزمونF 131

جدول 23-4-  مقايسه ميانگين نظرات اعضاء جامعه آماري با مشاغل مختلف براساس آزمون … 132

جدول 24-4 : بررسي تأثير سابقه خدمت افراد بر پاسخ به فرضيههاي فرعيتحقيق براساس آزمونF 134

جدول 25-4 : مقايسه ميانگين نظرات جامعه آماري با سوابق خدمت مختلف براساس آزمون  LSD 135

 

 

فهرست شكل‌ها و نمودارها

شكل 1-1 : شماي الگوي مفهومي تحقيق ………………………………………………………………………… 8

شكل 1-2 : ارتباط بين ابعاد رفتار شهروندي سازماني با پيامدهاي آن در سازمان …………………… 47

شكل 3-2:چارت سازماني جامعه آماري موردنظرپژوهش ………………………………………………………..90

نمودار 1-4- توزيع فراواني درصد گروههاي جنسي ………………………………………………………. 100

نمودار 2-4- توزيع فراواني درصد گروههاي سني………………………………………………………….. 101

نمودار3-4-توزيع فراواني درصد ميزان تحصيلات افراد………………………………………………….. 103

نمودار 4-4- توزيع فراواني درصد افراد از نظر وضيت شغلي………………………………………….. 104

نمودار5-4- توزيع فراواني درصد افراد از نظر سابقه خدمت……………………………………………. 106

 

چكيده

مطالعه و بررسي رفتار افراد در محيط كار به ويژه در يك دهه اخير، توجه محققان را به خود جلب كرده است. آن چه امروزه در ادبيات مديريت، بديهي مي كند، آن است كه سازمان‌ها به كاركناني با تمايل به حركت در فراسوي الزامات رسمي‌شغل، نياز دارند. رفتارهاي مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان «رفتار شهروندي سازماني» مورد توجه قرار گرفته و غفلت از آن‌ها در ارزيابي عملكرد كاركنان پذيرفتني نيست چرا كه سازمان‌ها به لزوم مشاركت داوطلبانه، خودآگاه و بلندمدت افراد در جهت دستيابي به اهداف سازماني واقف شده‌اند. اهميت كاربردي مفهوم رفتار شهروندي سازماني از اين فرض منطقي ناشي شده كه رفتارهاي مذكور شامل پيگيري‌هاي فراتر از الزامات رسمي‌شغل بوده و فرض بر اين است كه چنانچه بسياري از همكاري‌هاي داوطلبانه كاركنان در طول زمان تكرار شوند، ميزان اثربخشي سازمان مضاعف خواهد شد. در اين تحقيق ابتدا مفاهيم رفتار شهروندي ـ سازماني و ابعاد مربوطه و سپس الگوهاي موجود و منظور از عملكرد مالي مورد توجه قرار گرفته‌است. در ادامه نيز پيشينه و الگوي مفهومي‌تدوين گرديده است. تحقيق حاضر نيز در راستاي ضرورت و ا نتايج حاصل از اين تحقيق صرفاً متعلق به شعب  مورد بررسي بانك صادرات مي‌باشد و صرفاً در حالتي قابل تعميم با ديگر شعب يا ديگر سازمان‌‌هاست كه شرايط سازماني‌هاي مورد مقايسه كاملاً از هر نظر مشابه باشد. هميت موضوع با روش توصيفي ـ پيمايشي به بررسي تأثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر عملكرد مالي بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) پرداخته است. در واقع تأثير متغييرهاي «كمك‌كننده، جوانمردي، اطاعت‌سازماني، وفاداري، ابتكار فردي، فضيلت مدني و توسعه شخصي» بر عملكرد مالي بانك صادرات مورد بررسي قرار گرفته‌است. نتايج حاصل نيز بيانگر تأييد متغيرهاي مذكور بر عملكرد مالي بانك مورد مطالعه مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: رفتار، رفتارشهروندي سازماني، عملكرد

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

1-1- بيان مسأله

در فضاي آكنده از رفتارهاي شهروندي سازماني در سازمان، زمينه براي جذب و نگهداري افراد شايسته مهيا مي‌گردد. در واقع از طريق مهياسازي شرايط تحقق رفتار شهروندي سازماني در محيط كار، مي‌توان مطمئن بود كه رضايت شغلي كاركنان بالا خواهد رفت. افزايش سطح رفتار شهروندي سازماني در سازمان باعث مي‌گردد تا سازمان به محيطي جذاب براي كار تبديل گردد. به بيان ديگر سطح مطلوب رفتارهاي شهروندي سازماني بر ارتقاء عملكرد كاركنان و به طور كلي سازمان تأثيرگذار مي‌باشد. بديهي است عدم توجه به اشاعه اين گونه رفتارها مي‌تواند ضمن افزايش نارضايتي مراجعين، تمايل به جذب نيروهاي متخصص و شايسته را نيز كاهش داده و به تدريج بر افول عملكرد سازمان و واحدهاي آن تأثير گذارد.

رفتار شهروندي سازماني، رفتاري است كه براساس صلاحديد شخصي انجام مي‌شود و جزو نيازمندي‌هاي شغلي كاركنان نمي‌باشد، رفتاري است كه مي‌تواند باعث افزايش اثربخشي سازمان در جهت ارضاي منافع ذي‌نفعان ‌گردد. (رابينز، جاج، 2007) اين رفتارها اگر چه ذاتي بوده و پاداش آن به طور مستقيم در مجموعه ساختار پاداش رسمي‌سازمان نمي‌گنجد لكن در ارتقاء ‌اثربخشي و كاركرد موفقيت آميز سازمان‌ها از اهميت وافري برخوردار مي‌باشند. (كيم، 2006).

چگونگي جلب رضايت مشتريان و افزايش ميزان وفاداري آنان و البته ارتقا عملكرد سازمان از جمله مواردي است كه همه سازمان‌ها از بدو فعاليت خود همواره به عنوان يك موضوع اساسي و تأثيرگذار با آن روبرو بوده‌اند لكن در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كه با توجه به جابجايي‌هاي ايجاد‌شده در سطح انتظارات مشتريان، شرايط و چگونگي انجام آن تغيير يافته است. يعني سازمان‌ها براي افزايش رضايتمندي و وفاداري مشتريان خود بايد بتوانند ضمن بهره‌گيري از شيوه‌هاي كارآمدتر،  سطح بالاتري از خواسته‌ها و انتظارات آنان را برآورده سازند. به بيان ديگر، مديران سازمان‌ها بايد افزايش رضايتمندي مشتريان و ارتقاء‌ ميزان وفاداري آنها و همچنين بهبود عملكرد سازمان تحت امر خود را در راهكارهاي عملي‌تري همچون رفتارهاي شهروندي سازماني جستجو نمايند.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

رفتارهاي شهروندي سازماني، مجموعه‌اي از رفتارهاي سازنده و همكارانه‌اي است كه نه تنها به وسيله شرح شغل، تصريح نشده بلكه به طور مستقيم 

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر عملكرد مالي

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد

مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: كليات پژوهش… 2

1-1مقدمه. 3

1-2بيان مسئله. 5

1-3اهميت و ضرورت پژوهش… 7

1-4اهداف پژوهش… 10

1-4-1 هدف اصلي.. 10

1-4-2 اهداف فرعي.. 10

1-5فرضيه هاي پژوهش… 10

1-6متغيرهاي پژوهش… 11

1-7تعريف متغيرها 11

1-7-1 تعاريف مفهومي متغيرها 11

1-7-2 تعاريف عملياتي متغيرها 12

1-8قلمرو پژوهش… 13

1-8-1 قلمرو موضوعي پژوهش… 13

1-8-2 قلمرو مكاني پژوهش… 13

1-8-3 قلمروز زماني پژوهش… 13

1-9خلاصه فصل اول. 13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش… 14

2-1- بخش اول زنجيره ارزش… 15

مقدمه. 15

تعريف ارزش و زنجيره ارزش… 15

زنجيره ي ارزش و ارتباط زنجيره ي ارزش هر نهاد با زنجيره ي تأمين.. 16

علل اهميت زنجيره ارزش… 17

تحليل زنجيره ارزش… 17

مدل زنجيره ارزش پورتر. 18

حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي پشتيباني.. 19

ملاحظات مدل پورتر. 19

مقايسه مدل پورتر با فعاليت هاي يك كتابخانه ي تخصصي.. 20

وظايف اصلي : 20

فعاليت پشتيباني.. 22

نگرش زنجيره ارزش در طراحي زنجيره تامين.. 24

علت استفاده پورتر از زنجيره ارزش… 24

ايجاد مزيت در هزينه بر اساس زنجيره ارزش… 25

طراحي مدل زنجيره ارزش در ابعاد كلي صنعت… 28

ده عامل پيشران در هزينه ها از نظر پورتر. 29

چه مواردي هزينه فعاليت هاي زنجيره ارزشي را تعيين مي نمايند ؟. 29

محركهاي ساختاري هزينه: 29

محركهاي اجرايي هزينه: 30

رقابت هزينه اي به موارد زير بستگي دارد : 30

سه بخش در زنجير ارزشي شركت تفاوت هزينه بر حسب رقبا ، نقش دارد : 31

تصحيح معايب هزينه اي مربوط به عرضه كننده ( فروشنده ) 31

اصلاح معايب هزينه هاي داخلي.. 32

تجزيه و تحليل زنجيره ارزش… 33

الف) قسمت اول بخش اول. 34

2-1-1- بهره وري.. 34

مقدمه. 34

تعريف بهره وري.. 35

اهميت بهره وري.. 35

عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني.. 35

مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري.. 38

شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمانها 39

ارتباط.. 39

ارتباط با كارمندان. 40

تعهد. 40

تداوم. 41

ب)قسمت دوم بخش اول. 41

2-1-2 درآمد. 41

تعريف درآمد. 41

راه هاي افزايش درآمد سازمان و شركت ها 42

2-2 – بخش دوم: تعميرات و نگهداري.. 44

عوامل كليدي در نگهداري و تعميرات… 44

اهرم هاي كليدي نگهداري و تعميرات… 45

اهرم هاي راهبردي.. 46

اهرم هاي عملياتي.. 47

دلايل بروز مشكلات در اجراي پروژه هاي نگهداري و تعميرات… 48

كاربرد نگهداري و تعميرات در پتروشيمي: 56

شاخص هاي محاسبه  نگهداري و تعميرات: 61

محاسبه متوسط زمان لازم براي تعميرات اضطراري : 61

محاسبه قابليت اطمينان براي يك قطعه در سيستم. 62

2-3) بخش سوم:معرفي و تاريخچه پتروشيمي كرمانشاه 63

تاريخچه و موضوع فعاليت: 64

توليد و فروش: 65

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته: 66

برآورد مستقل EPS سال 1392: 67

2-5 پيشينه پژوهش هاي انجام گرفته. 69

فصل سومروش پژوهش… 73

3-1 مقدمه. 74

3-2- نوع روش پژوهش… 74

3-3- جامعه آماري.. 75

3-4- حجم نمونه و شيوه نمونه‌گيري.. 75

3-5- روش جمع‌آوري داده‌ها 75

3-6- ابزار جمع‌آوري داده‌ها 76

3-7- روايي و پايايي ابزار پژوهش… 77

3-8- شيوه تحليل داده‌ها 77

فصل چهارم. 78

يافته هاي پژوهش… 78

4-1 مقدمه: 79

4-2 يافته هاي توصيفي.. 79

4-3 يافته هاي استنباطي.. 81

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.. 86

5-1 مقدمه. 87

5-2 بحث و نتيجه گيري.. 87

5-3 نتيجه گيري كلي.. 92

5-4 پيشنهادهاي پژوهش (پيشنهاد براي محققان آينده) 93

5-5 محدوديتهاي پژوهش… 93

5-5-1  محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر. 93

5-5-2 محدوديتهاي خارج از اختيار پژوهشگر. 93

منابع فارسي.. 94

منابع انگليسي.. 97

Abstract 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) هزينه هاي توليد پتروشيمي.. 67

جدول2-2)  سود و زيان برآوردي سال جاري پتروشيمي كرمانشاه 69

جدول 2-3) جدول پيشينه پژوهش هاي انجام گرفته. 70

جدول 1. شاخص هاي توصيفي متغيرهاي اصلي به تفكيك گروه 79

جدول 2. توزيع فراواني تحصيلات به تفكيك جنسيت… 80

جدول 3.  توزيع فراواني درآمد به تفكيك تحصيلات… 80

جدول 4.  ضريب همبستگي بين درآمد و  زنجيره نگهداري و تعميرات… 81

جدول 5. پيش بيني افزايش درآمد  شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه بوسيله زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات   82

جدول 6.   ضريب همبستگي بين بهره وري سازماني و  زنجيره نگهداري و تعميرات… 83

جدول 7.  پيش بيني افزايش درآمد  شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه بوسيله زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات   84

جدول 8.  مقايسه ميانگين زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعمير با مقدار 25. 85

 

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اثربخشي زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد و  بهره وري درشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه بود. به اين منظور تعداد 126 نفر از كاركنان شركت پتروشيمي كرمانشاه با روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي گرد آوري داده ها از پرسش نامه زنجيره ارزش قاسمي (1391) و پرسش نامه بهره وري سازماني هرسي و گلداسميت (2005)

استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده گرديد. نتايج نشان دادكه زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد و بهره وري  شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه تاثير داشته است. و نيز عوامل زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات ، افزايش درآمد  و بهره وري در شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه را پيش بيني مي كند. همچنين نتايج نشان داد كه  فعاليت هاي زنجيره ارزش نگهداري و تعميرات در پتروشيمي كرمانشاه به درستي صورت گرفته است .

كليد واژه ها: زنجيره ارزش، نگهداري و تعميرات، درآمد، بهره وري، پتروشيمي، كرمانشاه

  

 

فصل اول

كليات پژوهش

 

1-1مقدمه

با توجه به نياز مبرم كشورها براي صنعتي شدن ،همه سازمان ها ي انتفاعي و غيرانتفاعي امروزه درصد افزايش بهره وري در كارها و ايجاد ارزش بيشتر براي فعاليت ها و در نتيجه محصولات نهايي خود هستند . در دهه 1960 سازمان هاي انتفاعي (شركت ها، كارخانه ها و …) به بهبود فرآيندهاي درون سازماني روي آوردند و در دهه 70 سازمانها به توسعه جزئيات استراتژي هاي بازار و مشتري گرايي پرداختند . در دهه ي 80 با افزايش تنوع در الگوهاي مصرف مشتريان ، سازمان ها به توسعه محصولات جديد براي ارضاي نياز مشتريان علاقه مند شدند كه مدئل مايكل پورتر در اين دهه پا به عرصه ظهور گذاشت . از دهه 1990 به بعد بود كه سازمان ها دريافتند براي باقيماندن در عرصه رقابت ، فعاليت هاي ساير نهادهاي تأمين كننده و توزيع كننده و هماهنگي با آنها در كاهش هزينه ها و افزايش ارزش ، نقش حياني دارد و از اين زمان بود كه بحث زنجيره ي ارزش مطرح گرديد (كپاسينو[1]، 2012، 25). به اعنقاد پورتر زنجيره ارزش ابزاري توانمند در بازشناسي فرآيند ها ،فعاليت ها و عمليات گوناگون كسب و كار از طريق بررسي عوامل همچون طراحي توليد بازاريابي تحول و خدمات پس از فروش و نيز ابزار مناسب در رائه تحليلي راهبردي به شمار مي رود.با توجه به ظهور زنجيره ي ارزش پورتر در دهه توليد محصولات متنوع ، متوجه مي شويم كه اين زنجيره داراي بعدي كاملاً مادي و توليدي است و هدف آن استاندارد كردن فعاليت هاي ارزش زا در طول يك زنجيره از فعاليت ها است. بنابراين مدل زنجيره ارزش كه اولين بار توسط پورتر[2] ارائه شده استفاده شده است. مدل مايكل پورتر كمك ميكند تا بتوانيم تحليل دقيق تري از سازمانها و واحدهاي صنعتي و توليدي داشته باشيم.كه داراي اجزايي ائم از زيرساختهاي شركت ،مديريت منابع انساني،توسعه تكنولوژي و تامين است كه به صورت سلسله مراتبي از بالا به پايين ميباشد و در زير اين ساختار مراحل و مرحله اي افقي موجود ميباشد كه شامل تداركات داخلي،عمليات ها،تداركات خارجي،فروش و بازريابي و خدمات است كه در نهايت به سود حاشيه اي منجر ميشود. اين مدل مبناي خوبي براي درك ساختار هزينه شركت ها محسوب مي باشد. به اعتقاد پورتر ، زنجيره ارزش، ابزار توانمند در بازشناسي فرايندها، فعاليت ها و عمليات گوناگون كسب و كار از طريق بررسي عواملي همچون طراحي و توليد ، بازاريابي ، تحول و خدمات پس از فروش است و نيز ابزاري مناسب در ارائه تحليلي راهبردي به شمار مي رود  . يك زنجيره ارزشي در شركت نشان دهنده مجموعه حلقه هايي از فعاليت ها و عملياتي است كه در داخل مؤسسه انجام مي شود. توضيح اينكه ارزش در نتيجه تبيين هزينه هاي لازم جهت فعاليت هاي ايجاد كننده ارزش سودي جزئي را نيز براي شركت در پي خواهد داشت كه معمولاً اين هزينه اضافي نيز بايد توسط خريداران پرداخت شود (كاپ، رافائل، موريس و مايك[3]، 2010).  حوزه كاري زنجيره ارش سازمان به دو دسته تقسيم مي شود كه در پژوهش حاضر به بحث تعميرات و نگهداري كه جزء حوزه كاري ماموريت هاي پشتيباني زنجيره ارزش است، پرداخته مي شود.  چرا كه در مراحل پيشرفته ساخت و توليد اين موضوع مورد توجه واقع شده كه عناصر و عوامل پشتيباني (لجستيك) به عنوان جزئي غيرقابل تفكيك از يك سيستم توليدي تعريف مي شوند . در واقع از همان لحظه كه فكر و تصور راه اندازي يك سيستم توليد مطرح مي شود، همراه و همگام با طراحي ساخت ، نصب و راه اندازي سيستم، امكانات پشتيباني نيز مي تواند به صورت سازگار و متعادل مراحل طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي را طي نمايد . همچنين نگهداري و تعميرات كه يكي از اركان مهم از يك ساختار لجستيك مي باشد ، در كارخانجات جهان از حدود نيم قرن پيش مورد توجه قرار گرفته است. نگهداري و تعميرات صحيح علمي و برنامه ريزي شده با روش هاي نوين جهاني مستقيماً بر روي بهره وري، كيفيت ، هزينه ها، درآمد، خدمات و كارايي تجهيزات اثر متقابلي گذاشته است  (پورتر[4]، 2013). منظور از بهره وري به حداكثر رساندن استفاده از منابع ، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان ، مديران و مشتريان است.  بنابراين  پژوهش حاضر در پي بررسي  تاثير زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد و  بهره وري درشركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه است.

1-2بيان مسئله

زنجيره ارزش ، مجموعه اي از فعاليت هاي متصل به هم است كه از طريق آن يك كالا يا خدمت ، تولي

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيدد شده و به مشتريان تحويل داده مي شود در واقع مجموعه حلقه هايي از فعاليتها و عملياتي است كه در داخل موسسه انجام مي شود كه شامل خريد ها و حمل و نقل داخلي،عمليات،توزيع و حمل و نقل خارجي،فروش و بازاريابي و خدمات و در نهايت سود است . اين زنجيره به منزله چهارچوبي براي تشخيص و تجريه و تحليل كليه فعاليت هاي شركت و چگونگي تأثير گذاري آنها بر يكديگر است . پس زنجيره ، علاوه  بر هزينه ها و ارزش ارائه شده به خريدارانش را نيز نشان مي دهد (تريپاتي[5]، 2014، 23).

پايان نامه زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد

.

پورتر (2013) در مدل زنجيره ارزش خود، فعاليت هاي شركت را به فعاليت هاي اصلي و پشتيباني تقسيم بندي كرده است. اين فعاليت هاي اصلي با ورود مواد اوليه به سازمان شروع شده و با ارائه خدمات به مشتريان پايا

ن مي پذيرد . اين فعاليت ها، توسط فعاليت هاي پشتيباني ، مورد حمايت قرار گيرند . لازم به  بيان است فعاليت اصلي زنجيره ارزش شامل لجستيك به بيرون سازمان ، فروش و بازار يابي ، و بالاخره خدمات پس از فروش است. فعاليت هاي پشتيباني نيز شامل امور زيرساخت سازمان ، مديريت منابع انساني ، توسعه تكنولوژي و تداركات است. كه تعميرات و نگهداري جزء فعاليت هاي پشيباني يك زنجيره ارزش محسوب مي شود. نگهداري و تعميرات ، مجموعه فعاليت ها، عمليات و روش هاي نظام مندي است كه در جهت حفظ و كنترل وضعيت تجهيزات ، تأسيسات و ماشين آلات (دارايي هاي فيزيكي) در شرايط مطلوب و يا تغيير آنها به شرايط مطلوب و تا حد امكان مطابق با استاندارد قابل قبول و كاهش فرسايش خرابي ها انجام مي شود و اين امر مستلزم ايجاد يك نظام نگهداري و تعميرات بوده كه مواردي از قبيل برنامه ريزي نگهداري و تعميرات اصلاحي، اساسي، پيشگيري ، پيش بيني و نحوه تأمين قطعات يدكي، برنامه ريزي نيروي انساني  را شامل مي شود. نظام هاي زنجيره ارزش نگهداري و تعميرات مجموعه اي است متشكل ار روش ها، فرمها و دستورالعمل هايي كه اهداف فوق را برآورده مي سازد. به منظور تسريع در رسيدن به اين اهداف بايد سعي در استقرار يك سازمان نگهداري و تعميرات پويا و مؤثر و افزايش هماهنگي ميان اجزاء آن نمود. هدف اصلي نظام نگهداري و تعميرات ايجاد روشي نظام مند جهت كنترل وضعيت تجهيزات و دستگاه هاي موجود، بهينه كردن توانايي هاي آنها به منظور رسيدن به حداكثر كارايي، كاهش نرخ خرابي و از كارافتادگي آن ها، كاهش هزينه ها، افزايش كيفيت، كاهش ميزان ضايعات و … مي باشد. زنجيره ارزش تعيمرات و نگهداري تاثير به سزايي در افزايش درآمد و بهره وري سازمان دارد (دان، فرام ورك[6]، 2010) .  در واقع بيان اصلي زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات اين مساله رابيان مي نمايد استفاده بهينه از منابع انساني ، متريال هاي موجود و هزينه موجودبهترين بازدهي و سود آوري را داشته باشيم در واقع هدف از اين كار تخصيص منابع محدود به فعاليت هاي نامحدود جهت بالا بردن بهره وري و درآمد. مديريت نگهداري و تعميرات دو مفهوم بسيار مهم و دو مقوله اساس هستند كه تحقق و عمل نمودن بدان موجبات بقاء و تداوم خطوط مختلف توليد و كاهش هزينه ها را فراهم مي نمايد اين امر سبب استفاده بهينه و اقتصادي از وسائل و امكانات مورد نظر مي باشد روش هاي علمي مناسبي كه براي اين امر بوجود آمده است تركيبي از فعاليت هاي مديريتي ، مالي و مهندسي است . كه در راستاي يك سيكل عمر اقتصادي بر دارايي هاي فيزيكي اعمال مي شوند (موباري[7]، 2011، 23).  در واقع زنجيره ارزش مديريت نگهداري مجموعه فعاليت هاي ارزشي هستند جهت بالا بردن بهره وري و كيفيت محصولات در شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه در واقع مهترين اهدافي كه از مديريت نگهداري و تعميرات دنبال افزايش قابليت اطمينان ، دست يابي به استاندارد هاي بين المللي و افزايش عمر اقتصادي است. در واقع ما تقويت تعميرات پيشگيرانه مي توانيم به سمت بهره ور شدن تعميرات برويم كه اين امر همراه با افزايش كيفيت محصول ، ورود محصول به بازرارهاي جهاني ، توسعه محصول كه اين امر موجب افزايش درآمد براي سازمان مي شود. زنجيره ارزش مديريت و نگهداري تعميرات وظيفه اي بسيار پيچيده است كه در شرايط كنوني در صنايع پتروشيمي براي ورود به تجارت جهاني و بازارهاي فراملي و ارتقاء كيفيت محصول بايد روز به روز آن را ارتقاء و از تكنيك 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه سنجش تأثير استراتژي رقابتي پورتر بر كارآفريني شركتي

(مطالعه موردي: شركت هاي متوسط و كوچك مواد غذايي استان گيلان)

  

زمستان 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

          فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2) بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4) اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-5) سوال هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-1) سوال اصلي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5-2) سوال هاي فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6) چارچوب نظري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7) فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-7-1) فرضيه اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-7-2) فرضيه هاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-8) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………… 12
1-9) قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-9-1) قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-9-2) قلمرو مكاني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-9-3) قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل دوم : ادبيات نظري تحيق……………………………………………………………………………………………………………………… 15
بخش اول : استراتژي رقابتي…………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-2) مفهوم رقابت……………………………………………………………………………………………………………………. 18
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-3) تحليل ساختار صنايع……………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-4) عوامل تعيين كننده ي ساختاري شدت رقابت……………………………………………………………………………………… 22
2-1-5) ابعاد استراتژي تمايز………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-1-6) مفهوم رقابت پذيري………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2-1-7) مدل الماس پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-1-8) استراتژي رقابت پذيري……………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-1-9) استراتژي هاي اصلي……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-1-10) استراتژي هاي عمومي سه گانه……………………………………………………………………………………………………….. 29
2-1-11) ابعاد استراتژي تمايز……………………………..……………………………………………………………………………………….. 30
2-1-11-1) ابزارهاي تمايز رقابتي………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-1-12) استراتژي تمركز……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
2-1-12 –1-1) رسوخ در بازار……………………………………………………………………………………………………………………. 32
2-1-12-1-2) توسعه بازار………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-1-12-1-3) استراتژي محصول – بازار……………………………………………………………………………………………………… 33
2-1-12-1-4) استراتژي هاي محصول-بازار تمايز…………………………………………………………………………………………. 34
2-1-12-1-5) استراتژي محصول-بازار رهبري هزينه……………………………………………………………………………………… 35
2-1-12-1-6-) استراتژي محصول-بازار قلمرو……………………………………………………………………………………………… 36
2-1-13) تفاوت بين سه استراتژي ژنريك……………………………………………………………………………………………………… 37
2-1-14) ملزومات استراتژي هاي ژنريك………………………………………………………………………………………………………. 39
2-1-15) خطرات استراتژي هاي ژنريك……………………………………………………………………………………………………….. 44

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-15-1) خطرات رهبري هزينه………………………………………………………………………………………………………………… 45
2-1-15-2) خطرات ناشي از تمايز……………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-1-15-3) خطرات ناشي از تمركز……………………………………………………………………………………………………………… 47
2-1-16) زنجيره ارزش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-1-17) مدل زنجيره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-1-18) نظريه هاي استراتژي……………………………………………………………………………………………………………………… 49
2-1-18-1) نظريه هاي اوليه استراتژي………………………………………………………………………………………………………….. 49
2-1-18-1) ديدگاه فرآيندي در استراتژي………………………………………………………………………………………………………. 51
2-1-18-2) رويكرد مبتني بر منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-1-19) استراتژي رقابتي و عملكرد سازمان………………………………………………………………………………………………….. 53
بخش دوم: كارآفريني شركتي………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-1-1) مفهوم كارآفريني……………………………………………………………………………………………………………………………… 57
2-1-2) سيرتاريخي مفهوم كارآفريني…………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-1-3) تشريح مفاهيم كارآفريني وكارآفرين…………………………………………………………………………………………………… 59
2-1-4) انواع كارآفريني……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-1-5)پيامد هاي كارآفريني در جامعه…………………………………………………………………………………………………………… 64
2-1-6)ويژگي هاي فرهنگ كارآفريني…………………………………………………………………………………………………………… 64
2-1-7) سير تحول كارآفريني سازماني…………………………………………………………………………………………………………… 66
2-1-8)كارآفريني درون سازماني و علل تمايل به آن……………………………………………………………………………………… 68
2-1-9) سازمان كارآفرين…………………………………………………………………………………………………………………………… 69
بخش سوم : پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
فصل سوم: روش اجراي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 78
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79
3-2) فرآيند اجراي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………. 80
3-3) روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
3- 4) جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………. 80
3-5) روش ها و ابزار جمع‌آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 82
3-6) روايي و پايايي پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………… 82
3-6-1) روايي پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 83
3-6-2) پايايي پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 83
3-7 ) روش هاي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………. 85
3-7-1) آزمون رگرسيون……………………………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم:  تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………….. 86
4) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
4-1) توصيف متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-1-1) جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
4-1-2) تحصيلات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
4-1-3) سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-1-4) استراتژي تمايز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-1-5) استراتژي تمركز………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-1-6) استراتژي رهبري هزينه…………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-1-7) كارآفريني شركتي…………………………………………………………………………………………………………………………… 94
4 ـ 2) آزمون فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 95
4-2-1) آزمون فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………. 96
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2) آزمون فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
4-2-3)آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-2-4) آزمون فرضيه اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………. 102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………. 104
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
5-2) نتيجه گيري پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 105
5-2-1)  نتايج آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………. 105
5-2-2)  نتايج آمار استنباطي………………………………………………………………………………………………………………………… 106
5-3) پيشنهادهايي بر مبناي نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………… 107
5-4)  پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………………………………………………… 108
5-5) محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 108
منابع  و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) بعضي از مفاهيم ضمني مشترك در بين استراتژي هاي ژنريك………………………………………… 40
جدول2-2-1) مراحل تكامل نظريه ي كارآفريني…………………………………………………………………………….. 58
جدول2-2-2) ويژگي هاي كارآفرينان از ديدگاه صاحب نظران………………………………………………………….  
جدول 3-1) ضرايب آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………. 84
جدول 4-1) جدول فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-2 )جدول فراواني ميزان تحصيلات………………………………………………………………………………….. 89
جدول4-3) جدول توصيفي سن……………………………………………………………………………………………………. 90
جدول4-4) جدول توصيفي استراتژي تمايز……………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-5) جدول توصيفي استراتژي تمركز…………………………………………………………………………………. 92
جدول 4-6) جدول توصيفي استراتژي رهبري هزينه……………………………………………………………………….. 93
جدول 4-7) جدول توصيفي كارآفريني شركتي………………………………………………………………………………. 94
جدول 4-8) آزمون كولموگروف-اسميرنوف………………………………………………………………………………….. 95
جدول 4-9) جدول رگرسيون استراتژي رهبري هزينه بر كارآفريني شركتي………………………………………… 96
جدول 4-10) جدول رگرسيون استراتژي تمايز بر كارآفريني شركتي………………………………………………….. 98
جدول 4-11) جدول رگرسيون استراتژي تمركز بر كارآفريني شركتي………………………………………………… 100
جدول 4-12) جدول رگرسيون استراتژي رقابتي پورتر بر كارآفريني شركتي……………………………………….. 102

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1-1) ماتريس مشاوران گروه بوستون………………………………………………………………………………… 31
نمودار 2-1-2)  مزيت استراتژيك و ارزش در بازار محصولات………………………………………………………….. 37
نمودار 2-1-3) سه استراتژي ژنريك……………………………………………………………………………………………….. 37
نمودار 4-1) نمودار ستوني جنسيت………………………………………………………………………………………………… 88
نمودار 4-2) نمودار ستوني ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………………….. 89
نمودار 4-3) نمودار هيستوگرام سن………………………………………………………………………………………………… 90
نمودار 4-4) نمودار هيستوگرام استراتژي تمايز………………………………………………………………………………… 91
 نمودار 4-5) نمودار هيستوگرام استراتژي تمركز …………………………………………………………………………….. 92
نمودار 4-6) نمودار هيستوگرام استراتژي رهبري هزينه……………………………………………………………………… 93
نمودار 4-7) نمودار هيستوگرام كارآفريني شركتي……………………………………………………………………………… 94

 

 

فهرست اشكال
عنوان                                                                                                         صفحه
شكل 1-1) مدل تحليلي تحقيق……………………………………………………………………………………….. 11
شكل 2-1-1)  نيروهاي پيش برنده رقابت در صنعت…………………………………………………………. 21
شكل2-1-1)رابطه متقابل فرهنگ و كارآفرين…………………………………………………………………….  
شكل2-1-2) تطبيق ايده با منابع………………………………………………………………………………………. 68
شكل2-1-3) نمودار تئوري يك بعدي شكست موفقيت…………………………………………………….. 71
شكل2-1-4)عوامل تأثيرگذاردرتحول فرهنگي……………………………………………………………………  

 

 

1-1) مقدمه

آلوين تافلو معتقد است در جوامع سنتي ، صنعتي و اطلاعات .شاهد امواجي بوده ايم كه در كانون آنها قدرت قرار داشته است، به گونه اي كه ماهيت قدرت در موج اول (جامعه سنتي) خشونت، در موج دوم (جامعه صنعتي) ثروت و در موج سوم كه در موج سوم ( جامعه اطلاعاتي ) دانايي است. وي معتقد است كه در موج سوم (جامعه اطلاعاتي) صنايع و اقتصاد دودكشي به صنايع بهداشتي تميز، همچون كامپيوتر و ماشينهاي الكترونيكي تبديل ميشود و علاوه بر آن ، مشتري مداري يا سفارشي شدن توليد بر رأس مشخصه هاي آن خواهد بود. به همين دليل در اين عصر، ديگر توليد انبوه وجود نخواهد داشت ، بلكه به دليل امكان كسب اطلاعات دقيق از خواست مشتري و امكان ارتباط در عالم مخابراتي ، اين امكان نيز وجود دارد كه در سريع ترين زمان ، كارخانه توليدكننده كالا يا خدمت، از خواست مشتري آگاه شود و به سرعت از طريق كانالهاي ارتباطي و توزيع كنندگان، كالا يا خدمت مورد نياز هر مشتري را در همان روز در هر محل و در هر مكان تحويل دهد. از اين رو ديگر به انبار كردن سرمايه و امكانات به مدت طولاني در انبارها و مكانهاي مسقف نيازي نيست. به همين دليل در عصر اطلاعات حجم شركتهاي چند مليتي كاتل ها ، تراست ها به كمترين حد خود در سراسر جهان كاهش پيدا خواهد كرد .تافلو در اين زمينه از بنگاه ها و كسب و كارهاي خانوادگي و سفارشي شدن انواع كالاها و خدمات در كشورهاي مختلف ياد ميكند ( افجر،1370 ص 15-17)

امروزه استراتژي رقابتي و شاخه هاي محوري آن درمورد تحليل صنعت ، تحليل رقبا و تعيين موقعيت استراتژيك به عنوان بخشي پذيرفته شده از فعاليت مديريتي محسوب مي شوند.

استراتژي رقابتي همچنين به صورت يك حوزه آكادميك درآمده است . امروزه اين زمينه مطالعاتي در حالي كه مملو از نظريات قابل طرح است ، در بين محققين مديريت از جايگاه خاصي برخوردار است.

استراتژي رقابتي ارائه دهنده چارچوبي غني براي شناسايي عوامل زيربنايي رقابت در صنايع بوده است . اين عوامل زيربنايي در پنج گروه قرار مي گيرند .چارچوب مذكور تفاوتهاي عمده موجود در بين صنايع و چگونگي تكامل آنها رانشان مي دهد و همينطور به شركتها كمك ميكند تا به موفقيتي منحصر به فرد دست يابند. استراتژي رقابتي ، ابزارهايي را براي شناخت توان و ميزان ناهماهنگي صنايع و شركت
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف كنندگان

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فصل اول؛

كليات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه:

مصرف كنندگان جامعه هدف و حلقه نهائي توليد را تشكيل مي دهند. رفتار مصرفي و گرايشات مصرف كنندگان در حوزه بازار، مديريت بازاريابي، مديريت كيفيت و مديريت توليد به خصوص با توجه به رقابتي كه در ميان توليد كنندگان وجود دارد حائز اهميت است. توليد كنندگان مي توانند بنگاه هاي اقتصادي درون يك دولت ملت باشند و يا توليد كنندگان بين المللي در قالب شركت هاي چند مليتي و يا شركت هاي توليد كننده ملي. با گسترش ارتباطات و حمل و نقل رقابت در جهان اقتصادي امروز نه يك رقابت محلي كه جدالي بين المللي بر سر به دست اوردن بازارهاي مصرف است. در رقابت امروز بازارهاي جهاني، حاكميت مصرف كننده به خوبي قابل لمس است. مصرف كننده با انتخاب و خريد خود مي تواند نظر نهائي درباره كيفيت و قيمت كالا و خدمات را بيان كند. براي يافتن جايگاه مناسب در تجارت جهاني، لازم است كالاها و خدمات با كيفيت مطلوب و قيمت معقول به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كنيم، در غير اين صورت نه تنها قدرت رقابت با اقتصادهاي منطقه اي و جهاني را از دست خواهيم داد، بلكه عملا با حجم مبادلات جهاني و تقاضايي كه در داخل براي كالاي خوب و با كيفيت وجود دارد، توليد داخلي به طور كلي خسارات جبران ناپذيري خواهد خورد.

مصرف كنندگان انتخاب مي كنند كه چه كالايي را مصرف كنند و با وجود انحصاري كه دولت ملت ها بر واردات برخي از كالاها اعمال مي كنند، اين امر نمي تواند به طور كامل مصرف كنندگان از مصرف كالاهاي مورد نظرشان بازدارد. قاچاق كالا پديده اي كاملا معمول است و خاصه اين موضوع زماني كه موضوع به كالاهاي بهداشتي مربوط باشد، مساله مي تواند ابعاد مهم تري نيز به خود بگيرد.

اين پژوهش مي خواهد به بررسي عوامل موثر بر گرايش مصرف كنندگان به مصرف كالاهاي بهداشتي توليد ايران در بين مصرف كنندگان شهر اصفهان بپردازد، در اين فصل سعي مي شود كه مساله، اهميت آن و سوالات و فرضيات پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و قلمرو تحقيق تا حد ممكن تهديد شود.

1-2 طرح و بيان مسأله؛

با وجود اينكه كيفيت و مرغوبيت محصولات بهداشتي توليده شده در ايران افزايش چشمگيري در سال­هاي اخير داشته است، اما با اين حال، وجود محصولات متنوع خارجي در كشور، جايگاه محصولات ايراني را در بازار رقابتي كم­رنگتر كرده است. گزارش­هاي ارائه شده در سال 1390 حاكي از آن است كه حدود 80 درصد از مصرف محصولات آرايشي و بهداشتي از طريق واردات رسمي و غيررسمي وارد ايران مي­شود (خبرگزاري فردا، 1390). در واقع، ايران به عنوان دومين مصرف ­كننده بزرگ محصولات بهداشتي در خاور ميانه، بازار بسيار مناسبي براي فروش اين نوع محصولات است كه اين امر موجب مي­شود تا ساليانه ميلياردها دلار ارز از كشور خارج شود. در اين بين، اين سوال اساسي مطرح مي­شود كه چه عواملي باعث گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي خارجي مي­شود؟ و در نقطه مقابل، چه عواملي باعث گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران مي­شود؟

در مباحث مربوط به بازاريابي، وفاداري به يك محصول، مفهوم مهمي است كه براي درك رفتار خريد مشتري مطرح شده است (باكر و همكاران[1]، 2008؛ برفني و همكاران[2]، 2009؛ لي و همكاران[3]، 2001؛ وود[4]، 2004؛ هوانگ و يو[5]، 1999). وفاداري بعنوان خريد مجدد و پيوسته از يك كالا يا خدمات در آينده تعريف مي­شود كه با وجود تلاش­هاي بازاريابي براي تغيير رفتار خريد مشتري، گرايش و تعهد عميق مصرف كنندگان به خريد محصول را حفظ مي­ كند (اوليور[6]، 1999). در واقع وفاداري از طريق تعهد به خريد مجدد از كالا يا خدمات سنجيده مي­شود (رايان و همكاران[7]، 1999). مشتريان وفادار كه گرايش بالايي براي خريد محصول ويژه­اي دارند، عليرغم اينكه محصولات مختلفي در بازار وجود دارد تنها از محصول مورد نظر خود خريد مي­ كنند كه نتيجه آن فوايد مالي فراواني است كه براي توليد كننده محصول در بر دارد. از اين رو مي­توان عنوان كرد كه شناسايي عوامل تأثيرگذار بر گرايش و وفاداري مصرف­ كنندگان يكي از مهمترين كوشش­هاي تحقيقات بازاريابي است كه مي­بايست در بازار­هاي هدف مختلف تركيب اين عوامل بررسي شده و در راستاي آن سياست­هاي توليد، بازاريابي و فروش تنظيم گردد.

تحقيقات مختلف نشان مي­دهد كه عواملي چون نام محصول (آكر[8]، 1996؛ كادوگان و فاستر[9]، 2000؛ جاكوبي و چستنات[10]، 1978)، كيفيت محصول (فرينگز[11]، 2005؛ گاروين[12]، 1988؛ مك­كورميك و  اسكورپيو[13]، 2000)، قيمت (كادوگان و فاستر، 2000؛ ريان و همكاران، 1999)، مشخصات ظاهري (آبراهام و ليترل[14]، 1995؛ ماي، 1971)، محيط فروشگاه (ايوانز و همكاران[15]، 1996)، تبليغات (سرنياويسكي و مالوني[16]، 1999)، كيفيت ارائه خدمات (ميتال و لاسر[17]، 1996) و تأثير پذيري از اطرافيان (بورنمارك و همكاران، 2005)، از جمله عوامل اثرگذار بر ميزان گرايش مصرف­ كنندگان به محصول و رفتار خريد آنها مي­باشد. بيشتر تلاش­هاي پژوهشي صورت گرفته در داخل كشور به بررسي عوامل تأثيرگذار بر رفتار خريد (حمدي و همكاران، 1990) و رضايت مشتري (عليپور و فرج­پور، 1389) در قبال محصولات و توليدات مختلف تمركز داشته است، اما با اين حال در خصوص عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف­ كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران پژوهشي صورت نگرفته است. براين اساس، تحقيق حاضر درصدد شناسايي و رتبه ­بندي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان برآمده است.

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش:

وقتي به آمار گمرك نگاه مي‌كنيم تقريبا به هيچ نتيجه روشني از اوضاع صادرات و واردات محصولات آرايشي و بهداشتي به كشور نمي رسيم و نبود اطلاعات دقيق در اين زمينه ما را به بررسي آمار مؤسسه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي سوق مي‌دهد. آماري كه اگر واقعيت داشته باشد خود گواه بسياري از واقعيت‌هاي تلخ امروز در گام نخست در جامعه و در مرحله بعدي در زمينه توليد اين محصولات در كشور است؛ زيرا بر اساس آخرين بررسي‌هاي موسسه‌هاي معتبر بين‌المللي، منطقه خاورميانه يكي از مهمترين و بزرگترين بازارهاي مصرفي لوازم بهداشتي و  آرايشي است و در اين منطقه دو كشور ايران و عربستان سعودي گوي سبقت را از كشورهاي ديگر ربوده ­اند. بر اين اساس، اگر كشور عربستان و جمعيت زنان اين كشور را فاكتور بگيريم، ايران نخستين بازار بزرگ هدف لوازم آرايشي در منطقه به شمار مي‌رود؛ به اين معني كه هر ساله 14 ميليون نفر زن ايراني به ميزان 2/1 ميليارد دلار از بازار 7/2 ميليارد دلاري فروش لوازم آرايشي را در منطقه خاورميانه به خود اختصاص داده است (http://www.tabnak.ir).

بر اين اساس ايراني ها 29 درصد از بازار محصولات آرايشي را در خاورميانه به خود اختصاص داده است.
حال اينكه چرا در آمار گمرك ايران به طور واضح از ميزان واردات اين حجم بالا لوازم آرايشي و بهداشتي به كشور خبري نيست؛ تنها به اين دليل است كه بنا به گفته بسياري از كارشناسان و فعالان اين بازار در حدود 90 درصد محصولات آرايشي موجود در بازار كشور به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و هيچ گونه نظارتي بر اين واردات از سوي دستگاه‌هاي متولي وجود ندارد. هم‌اكنون بنا به گفته فعالان عرصه توليد لوازم آرايشي بهداشتي محصولات توليد داخل در يك دهه گذشته تنها پنج درصد نياز بازار را پوشش مي‌داد كه اين ميزان نيز در طول سال‌هاي گذشته تنها از سوي شركت‌هاي بزرگ و معتبر داخلي همچون ساويز، گلان و ببك و چند شركت داخلي ديگر توليد مي‌شد.  با اين وجود مدت زيادي است كه اين شركتها به‌صورت غيرملموس فعاليت‌هاي خود را بيشتر بر روي توليد محصولات بهداشتي و شوينده تغيير دادند و بازار را به‌طور كلي به واردات رسمي و غيررسمي خارجي واگذار كردند.

سرمايه زنان ايراني براي خريد لوازم آرايشي در حالي سالانه هزينه مي‌شود كه به بنا به گفته برخي از كارشناسان بخش چشمگيري از اين سرمايه به جيب شركت‌هاي چيني، تركي و تايلندي مي‌رود شركت‌هايي كه با روش‌هاي ماهرانه‌ اجناس بي‌كيفيت خود را به نام و برند شركت‌هاي معتبر آمريكايي و اروپايي به بازار ايران وارد مي‌كنند و به فروش مي‌رسانند.

بخش تحقيقات بازار يورو مانيتور كه در چند سال گذشته علاقه خاصي به بازار محصولات آرايشي و بهداشتي ايران از خود نشان داده و گزارشهاي متعددي را نيز در اين زمينه منتشر كرده است، به تازگي اعلام كرده كه ارزش بازار محصولات مراقبت از پوست در ايران به دليل تبليغات و بازاريابي گسترده با رشد 24 درصدي به بيش از 300 ميليون دلار در سال 2010 رسيد. در اين گزارش عنوان شده كه با توجه به رشد جمعيت افراد جوان در ايران و تغيير الگوي مصرف در اين كشور پيش‌‌بيني مي‌شود ارزش بازار محصولات مراقبت از پوست در اين كشور تا سال 2015 براساس تحقيقات بازار يورو مانيتور به بيش از 4.6 ميليارد دلار برسد.

. به گفته مهدي ابويي – معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز سالانه حدود 1.5 ميليارد دلار انواع لوازم آرايشي- بهداشتي وارد كشور مي‌شود  و تاكيد كرده كه تعرفه واردات محصولات آرايشي به كشور بالا بوده و به منظور كاهش قاچاق بايد تعرفه واردات كاهش يابد. ابويي همچنين گفته كه در زمينه محصولات آرايشي و بهداشتي به طور متوسط 150 ميليون دلار واردات قانوني به كشور انجام مي‌شود كه اين ميزان فقط جوابگوي 10 درصد از تقاضاي مصرف‌كنندگان است. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه 90 درصد از واردات محصولات آرايشي و بهداشتي به كشور به صورت قاچاق انجام مي‌شود (http://www.dhci.org).

با وصف چنين وضعيتي به نظر مي رسد كه با توجه به مصرف بالاي كالاهاي بهداشتي و آرايشي در ايران، قاچاق بي رويه اين كالاها، عدم كيفيت كالاهاي قاچاق و نيز وضعيت توليد داخلي بايد فكري اساسي در مورد اين دسته از كالاهاي مصرفي صورت گيرد. همانگونه كه اشاره شد به نظر مي رسد كه يك بازار گسترده در ايران براي كالاهاي بهداشتي و آرايشي وجود دارد كه مي تواند مورد استفاده توليد كنندگان در جهت توليد و گردش سرمايه قرار گيرد. با اين همه اين بازار به جامعه هدف توليد كنندگان خارجي تبديل شده است. شناسايي زمينه هاي ضروري و عوامل موثر بر گرايش مصرف كنندگان به اين كالا ها مي تواند به ما كمك كند تا رويكردي واقع بينانه به مساله مصرف كالاهاي بهداشتي و آرايشي داشته باشيم و همچنين بتوان در جهت تقويت گرايش به مصرف كالاي داخلي گام برداشت.

14 اهداف پژوهش؛

1-4-1 هدف كلي:

هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان مي­باشد.

1-4-2 اهداف اختصاصي:

اهداف اختصاصي تحقيق حاضر به شرح ذيل مي­باشد:

 • تعيين تأثير كيفيت محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان
 • تعيين تأثير نام محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان
 • تعيين تأثير قيمت محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان
 • تعيين تأثير مشخصات ظاهري محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان
 • تعيين تأثير محيط فروشگاه بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان
 • تعيين تأثير تبليغات بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان

7-تعيين تأثير تأثيرپذيري از اطرافيان بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان

15 فرضيه­ هاي پژوهش؛

در تحقيق حاضر از مدل ارائه شده توسط لانو و همكاران (2006) براي بررسي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف­ كنندگان و رفتار خريد آنها استفاده مي­شود. در اين مدل هفت عامل متشكل از كيفيت محصول، نام محصول، قيمت محصول، مشخصات ظاهري محصول، محيط فروشگاه، تبليغات و تأثيرپذيري از اطرافيان به عنوان عوامل تأثيرگذار در نظر گرفته شده است. براين اساس فرضيه­ هاي تحقيق حاضر به صورت ذيل خواهد بود.

1-5-1 فرضيه اصلي پژوهش؛

عوامل متعددي بر مصرف كالاهاي بهداشتي توليد ايران در بين مصرف كنندگان اصفهاني تأثير گذارند.

1-5-2 فرضيه هاي فرعي پژوهش؛

 • كيفيت محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.
 • نام محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.
 • قيمت محصول بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.
 • مشخصات ظاهري محصول بر بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.
 • محيط فروشگاه بر بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.
 • تبليغات بر بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.
 • تأثيرپذيري از اطرافيان بر بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان تأثيرگذار است.

 

1-6 دامنه تحقيق:

هيچ پژوهشي نمي تواند به طور كامل يك موضوع را مورد بررسي تام قرار دهد، اين موضوع نتيجه ي گستردگي هر موضوع پژوهشي از سويي و نيز محدوديت هاي ساختاري انجام هر پژوهش است. امكانات پژوهش، گستردگي مرزهاي ابهام آميز هر موضوع پژوهشي، اقتصاد زماني پژوهش، حساسيت برخي موضوعات و مسائل پژوهشي و … ايجاب مي كند كه پژوهشگران مرزهاي تحقيقات خود را تا حد امكان روشن كنند. اين امر كمك مي كند تا ضمن تهديد مرزهاي ممكن يك پژوهش، قلمروهاي بررسي نشده در يك پژوهش در جهت انجام پژوهش هاي بعدي شناخته شود. در اين پژوهش اين تحديد در سه حوزه صورت گرفته است:

قلمرو موضوعي؛ موضوع اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر گرايش مصرف كنندگان به مصرف كالاهاي بهداشتي ايراني است. از سويي بايد در نظر داشت كه اين عوامل مي توانند خارج از حدود بررسي باشند با اين همه در اين پژوهش بر اساس مدل لانو و همكاران (2006) هفت عامل متشكل از كيفيت محصول، نام محصول، قيمت محصول، مشخصات ظاهري محصول، محيط فروشگاه، تبليغات و تأثيرپذيري از اطرافيان به عنوان عوامل تأثيرگذار مد نظر قرار گرفته است و تنها تأثير همين عوامل بر گرايش مصرف كنندگان مورد سنجش قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر تأثير اين عوامل تنها بر گرايش و رفتار مصرف كنندگان در مصرف نوع خاصي از كالاها مد نظر بوده است. كالاهاي بهداشتي؛ كالاهايي هستند كه در اين پژوهش رفتار و گرايش مصرف كنندگان در مورد آنها مورد سنجش قرار گرفته است.

قلمرو زماني؛ اين پژوهش از نظر زماني مقطعي است، بر اين اساس قلمرو زماني اين پژوهش به عوامل موثر بر گرايش مصرف كنندگان به كالاهاي بهداشتي توليد ايران در سال 1391 و به طور مشخص در بازه زماني شش ماه دوم سال 1391 مورد پژوهش قرار گرفته است. زمان خود متغيري است كه مي تواند در تغيير گرايش مصرف كنندگان تأثير گذار باشد و از همين رو ذكر قلمرو زماني انجام اين پژوهش ضروري بوده است.

قلمرو مكاني؛ اين پژوهش تنها گرايش مصرف كنندگان به مصرف كالاهاي ايراني را در شهر اصفهان مورد بررسي قرار داده است. لذا مي توان بر اين موضوع تاكيد داشت كه تعميم نتايج اين پژوهش مي تواند تنها در همين قلمرو مكاني معنا دار در نظر گرفته شود.

 

1-7 تعاريف واژگان كليدي پژوهش:

 •  مصرف:

آقاي حسن توانايان فرد، مصرف را چنين تعريف كرده است:« استعمال كالا و خدمات را مصرف گويند. خوردن نان و پوشيدن لباس را مصرف كالا و آرايش سر و آموختن علم را مصرف خدمت مي نامند» (توانايان فرد،1357). آنچه در مصرف كردن مطرح است وجود كالاهاي مصرفي است. مثل: نان، لباس، آب، گوشت، ظروف يك بار مصرف، وسايل آرايش، و…  در آموختن علم كالايي مشاهده نمي شود، پس آموختن علم يادگيري به حساب مي آيد، نه مصرف خدمت. در مصرف كردن هميشه از مقدار و اندازه كالاهاي خوراكي كم مي شود. به عبارت ديگر كالاهاي خوراكي قبل از مصرف بزرگ تر و بيشتر از بعد مصرف است.

همچنين مي توان گفت مصرف، عبارت است از استفاده از منابع بر

پايان نامه شناسايي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف كنندگان

ا

ي رفع نياز؛ بدين معنا كه ما به عنوان انسان، نيازهايي داريم كه به طور طبيعي بايد آنها را برطرف كنيم. هنگامي كه ب

راي رفع نيازهاي خود از منابع مان استفاده مي‌كنيم، اين اقدام «مصرف» ناميده مي‌شود.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

دكتر كلانتري مي نويسد:«در اصطلاح اقتصادي مصرف عبارت است از ارزش پولي كالاها و خدماتي كه توسط افراد خريداري و تهيه مي شود» (كلانتري، 1388) خريداري و تهيه كردن كالا، مصرف نيست. خريداري و تهيه كردن، جابجايي كالاست. به عنوان مثال فردي يك كيلو گوشت از قصاب مي خرد و در يخچال خانه جاي مي دهد، عمل جابجايي صورت مي گيرد كه به اين عمل مي توان نگهداري داري كالا نام نهاد.  زماني كه گوشت را مورد استفاده 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه سنجش ميزان قابليت چابكي سازماني در ادارات ستادي

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

عنوان                                                                                           شماره صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

فصل اول : كليات تحقيق

 1-1 مقدمه. 4

1-2- بيان مسأله. 5

1-3 – اهميت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4- اهداف پژوهش…. 6

1-4-1- هدف اصلي 6

1-2-4- اهداف فرعي از انجام پژوهش…. 6

1-5- چهارچوب نظري و مدل تحليلي.. 7

1-5-1- چهارچوب نظري تحقيق.. 7

1-6- سوالات تحقيق.. 8

1-6-1- سوال اصلي 8

1-6-2- سوالات فرعي 8

1-7- متغيرهاي تحقيق.. 8

1-7-1- متغير وابسته. 8

1-7-2- متغير مستقل.. 8

1-8- تعريف واژه ها و اصطلاحات… 8

1-8-2- تعريف عملياتي 9

1-9- قلمرو پژوهش…. 10

فصل دوم : ادبيات و بيشينه تحقيق

2-1- مقدمه. 12

2 ـ2- تاريخچه 12

2-3- تغييرات محيطي، عامل اصلي نياز به چابكي.. 14

2- 4- مفهوم چابكي و تعاريف آن. 18

2-5- تغيير پاراديم. 20

2-6- مضامين كليدي در مفهوم چابكي.. 23

2-6-1- مديريت شايستگي هاي كليدي.. 23

2-6-2-  سازمان مجازي.. 24

2-6-3- قابليت تجديد ساختار. 26

2-6-4- سازمان دانش محور. 27

عنوان                                                                                            شماره صفحه

 

2-7- قابليت هاي كليدي چابكي در سازمان. 27

2-8- ابعاد چابكي.. 28

2-8-1- ستاده(محصولات به عنوان راه حلي جامع جهت ارضا مشتري( 28

2-8-2- داده(همكاري جهت افزايش رقابت پذيري يا ايجاد سازمان مجازي( 28

2-8-3- عوامل تاثيرگذار خارجي(تغيير و عدم اطمينان) 29

2-8-4- عمليات داخلي ( اهرمي كردن اثر افراد و اطلاعات( 29

2-9- اصول و شاخص هاي چابكي در بخش دولتي.. 30

2-10- ابعاد چابكي در بخش دولتي.. 33

2-10-1- تغيير سازماني.. 33

2-10-2 -رهبري.. 35

2-10-3-فرهنگ و ارزش ها 35

2-10-4- خدمت به مشتري.. 36

2-10-5- دولت الكترونيك… 36

2-10-6- مديريت عملكرد. 37

2-10-7- مديريت زنجيره هاي تأمين.. 37

2-11- پويايي هاي چابكي در بخش دولتي.. 38

2-12- چابكي در بخش دولتي با رويكرد فناوري اطلاعات… 40

2-13- توليد چابك… 41

2-13-1 – مقدمه 41

2-13-2- ترتيب زماني وقايع توليد. 41

2-13-3- تعاريفي از توليد چابك… 44

2-13-4- اهميت و ضرورت توليد چابك… 46

2-14- تواناسازنده هاي توليد چابك (AM) 47

2-14-1- بنگاه مجازي 49

2-14-2- تجارت  الكترونيكي.. 50

2-14-3- ساخت سريع نمونه اوليه. 50

2-14-4- توانمند سازي 51

2-14-5- بهبود مستمر. 51

2-14-6- افراد منعطف و چند مهارته. 51

2-14-7- كارهاي تيمي.. 51

2-14-8- مهندسي  همزمان. 52

2-14-9- مديريت تغيير و ريسك 52

 

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

2-14-10 – سيستم اطلاعاتي يكپارچه كسب و كار/ توليد/ محصول. 52

2-15- مدل چرخه توليد چابك… 53

2-15- 1- استراتژي چابك 55

2-15-2- فرآيندهاي چابك… 57

2-15-3- ارتباطات چابك… 58

2-15- 4- افراد چابك… 59

2-16- نيازمندي هاي پياده سازي.. 60

2-16-1 تعهد مديريت… 60

2-16- 2-قوانين دولتي.. 60

2-16-3- همكاري تجاري.. 61

2-16-4- تكنولوژي اطلاعات… 61

2-16-5- مهندسي مجدد. 62

2-16-6- انعطاف پذيري كاركنان 62

2-17- انتقال به چابكي 62

2-17-1- تشريح مدل. 62

2-17-2- آشفتگي در محيط تجاري و شاخص هاي عملكرد فعلي.. 64

2-17-3- توانمندي چابك، ويژگي هاي چابك و شاخص هاي توانمندي چابكي.. 65

2-18- به سوي دولت چابك 68

2-19- چرخه چابكي 69

2-20- به سوي بخش دولتي چابك… 71

2-21- ديدگاه رويكردهاي مفهومي صاحب نظران به چابكي سازمان. 81

2-21-1- مقدمه. 81

2-21-2- تشريح مدلهاي مفهومي.. 81

2-21-3- ديدگاه و چهارچوب پروژه NGM… 83

2-21-4- اصول چابكي از ديدگاه گلدمن، نايجل و پريس…. 86

2-21-5- چابكي از نظر ريك داو. 87

2-21-6 مدل يوسف و همكارانش ،1991. 89

2-21-7- مدل هويت 91

2-21-8- مدل شريفي و ژانگ ،1999. 93

2-21-9 –  طراحي سازمان چابك از نظر آمبروس و موريلا.. 96

2-21-10- چابكي سازماني از نظر تورنگ لين و همكاران. 97

2-21-11-  چابكي از نظر هيلگرزبرگ و همكاران. 99

 

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

2-22- مدلهاي اندازه گيري چابكي.. 100

2-22-1- اندازه گيري چابكي سازمان. 100

2-22-2- ارزيابي و اندازه گيري چابكي سازمان. 100

2-22-3-  ارزيابي چابكي با بهره گرفتن از منطق فازي.. 106

2-22-4-  اندازه گيري چابكي با منطق فازي.. 108

23-2 – پيشينه تحقيق.. 109

24-2 – جمع بندي و نتيجه گيري.. 113

فصل سوم : روش تحقيق

3-1- مقدمه 117

3-2- روش تحقيق 117

3-3- جامعه آماري 117

 3-4- نمونه آماري (روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه) 118

3-5- روش جمع آوري اطلاعات 118

3-6- ابزار جمع آوري اطلاعات 118

3-7- روايي و پايايي پرسش نامه. 119

3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 119

3-9- قلمرو تحقيق 120

3-9-1- قلمرو مكاني 120

3-9-3 – قلمرو موضوعي.. 120

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 4-1- مقدمه 123

4-2- تجزيه وتحليل توصيفي   124

4-3- تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات جمع آوري شده(آزمون فرضيات) 129

4-3-1- آزمون قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقيق.. 129

4-3 -2- آزمون كولموگراف 130

4-3-3-  آزمون فرضيه هاي تحقيق 130

4-3-3- 1- سئوال اصلي.. 130

4-3-3-2- سوال فرعي 1 131

4-3-3-3- سوال فرعي 2 132

4-3-3-4- سوال فرعي 3 133

4-3-3-5 سئوال فرعي 4 134

4-3 -4- آزمون فريدمن 134

 

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

4-3-5-آزمون مقايسه قابليت چابكي سازماني در معاونت هاي چهار گانه ستادي 135

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

 5-1- مقدمه 138

5-2- نتايج آزمون ها   138

5-2-1- نتايج تاييد/ عدم تاييد سئوالات(فرضيه ها) 139

5-3- مدل تحليلي 142

5-4- جمع بندي تحقيقات انجام شده 142

5-5- محدوديت هاي تحقيق 142

5-5-1- پيشنهادهاي مبتني بر نتايج 143

5-5-2-  پيشنهادهاي مبتني بر مطالعات نظري و تجارب محقق 145

 پيشنهادات آتي    147

 

فهرست پيوست ها

نمونه پرسشنامه    148

خروجي هاي نرم افزار SPSS    150

فهرست منابع فارسي.. 157

فهرست منابع غير فارسي.. 158

چكيده انگليسي 160

صفحه عنوان به زبان انگليسي.. 161

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول شماره 2-1- ويژگي هاي سازمان (بنگاه هاي) چابك 28

 جدول شماره 2-2- مدل هاي ثبت شده توليد چابك ومعيارهايشان 55

 جدول شماره 2-3-تواناسازي چابكي و معيار هاي آن. 104

 جدول شماره2-4-مقايسه مطالعات 112

 جدول شماره4-1 فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت   124

 جدول شماره4-2 فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك سن 125

 جدول شماره4-3 فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك تحصيلات 126

 جدول شماره4-4 فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك تاهل 127

 جدول شماره4-5 فراواني پاسخ دهندگان به تفكيكواحد. 127

 جدول شماره4-6 فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك تجربه كاري 128

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

 

 جدول شماره 4-7 الويت بندي مقادير رتبه بندي شده در آزمون فريدمن. 135

 جدول شماره 5- 1- نتايج آزمون فرضيه فرعي 1 139

 جدول شماره 5- 2- نتايج آزمون فرضيه فرعي 1 139

 جدول شماره 5- 3- نتايج آزمون فرضيه فرعي 1 140

 جدول شماره 5-4 – نتايج آزمون فرضيه فرعي 1 140

 جدول شماره 5- 5- نتايج آزمون فرضيه فرعي 1 141

فهرست نمودارها

نمودار شماره2-1-عوامل محرك تغيير 17

 نمودار2-2- تغيير پاراديم ها 21

 نمودار شماره2-3- مفاهيم اصلي چابكي 23

 نمودار شماره 2-4-انواع سازمان هاي مجازي 25

 نمودار شماره 2-5-ابعاد چابكي در بخش دولتي با رويكرد فناوري اطلاعات 40

 نمودار شماره 2-6-روند تاريخي پاراديم توليدي 42

 نمودار شماره 2-7-مسير هاي متفاوت براي رسيدن به توليد چابك 46

 نمودار شماره 2-8-نمودار خدمات رساني 73

 نمودار شماره 2-9-كانالهاي ارتباطي بستر مناسب براي شهروندان 75

 نمودار شماره 2-10-بهبود كارايي و اثر بخشي منابع 77

 نمودار شماره 2-11چار چوب پروژه 83

 نمودار شماره 2-12-مدل ژنريك چابكي (پريس و همكاران) 87

 نمودار شماره 2-13-مدل يك سازمان چابك 98

 نمودار شماره 2-14-الگوي دستيابي به چابكي 100

 نمودار شماره 4-1-فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك جنسيت 124

 نمودار شماره 4-2- فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك سن 125

 نمودار شماره 4-3- فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك تحصيلات 126

 نمودار شماره 4-4- فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك تاهل 127

 نمودار شماره 4-5- فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك واحد 127

 نمودار شماره 4-6- فراواني پاسخ دهندگان به تفكيك سابقه كار 128

فهرست اشكال

شكل شماره1-1-مدل تحليلي 7

شكل شماره 2-1-چهار بعد چابكي از ديدگاه سيستمي 30

عنوان                                                                                           شماره صفحه

 

 

شكل شماره 2-2-مدل چابكي در بخش دولتي 34

شكل شماره 2-3-منابع مقدماتي يك متدلوژي 47

شكل شماره 2-4-توانا سازند هاي يك سيستم توليد چابك (AMS) 48

شكل شماره 2-5-چرخه چابك 55

شكل شماره 2-6-مسيري براي توليد 63

شكل شماره 2-7-ارزيابي آشفتگي محيط كسب و كار 64

شكل شماره 2-8-مدل شاخص چابكي 65

شكل شماره 2-9- عناصر انعطاف پذير محصول 66

شكل شماره 2-10-عناصر انعطاف پذير فرايند 66

شكل شماره 2-11-عناصر پاسخگويي عملياتي 67

شكل شماره 2-12-عناصر انعطاف پذير افراد 67

شكل شماره 2-13-عناصر چابكي سازماني 67

شكل شماره 2-14-مدل تئوريك براي توليد چابك 83

شكل شماره 2-15-مدل كونرادسون و ليستبوند. 86

شكل شماره 2-16- مباني چابكي (گلدمن و همكاران) 85

شكل شماره 2-17-چابكي از نگاه ريك داو 88

شكل شماره 2-18-مفاهيم اساسي چابكي 89

شكل شماره 2-19-مدل توسعه مشاركت (يوسف و همكاران) 90

شكل شماره 2-20-توانا سازنده هاي چابكي 92

شكل شماره 2-21- هويت 93

شكل شماره 2-22-تهيه كننده هاي چابكي 94

شكل شماره 2-23-متدلوژي ارزيابي و اندازه گيري چابكي 103

 

چكيده

تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان قابليت چابكي سازماني در ادارات ستادي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي صورت گرفته است. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به قابليت چابكي سازمان در 4 معاونت اين وزارتخانه كه شامل معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني، معاونت امور هنري ، معاونت امور فرهنگي و معاونت توسعه مديريت منابع  فراهم آورده و برمبناي آن پرسشنامه اي را تنظيم نموده و بصورت حضوري در اختيار 281نفر از همكاران قرار داده شده است.داده هاي گردآوري شده پس از كدگذاري وارد نرم افزار SPSS شده و مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون آلفاي كرونباخ، پايايي ابزار تحقيقي را با ضريب پايايي 87% مورد تأييد قرار داد، آزمون فريدمن اولويت هر يك از گويه ها را بر اساس ميانگين شان مشخص نمود و اولويت بندي نموده است. در ادامه آزمونهاي تي ميزان بكارگيري هر يك از متغيرهاي استخراج شده از ادبيات موضوعي را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشان داد . در ادامه هر يك از 4 متغير ميزان سنجش چابكي سازماني در ادارات ستادي و زرات فرهنگ و ارشاد اسلامي در حد مطلوب ارزيابي شد. در پايان تحقيق، ضمن ارائه تفصيلي نتايج و يافته‌ها، موارد مذكور جمع‌بندي شده، بحث و مقايسه، پيشنهادات كاربردي و پيشنهادات مرتبط با ادامه و پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارائه شده است.

 

واژه‌هاي كليدي: سنجش ميزان- قابليت چابكي-چابكي سازماني- ادارات ستادي

  

 

مقدمه

 

در دهه هاي گذشته غالب سازمانها راهبرد بازسازي و مهندسي مجدد را در پاسخ به چالشها و تغييرات محيطي انتخاب مي كردند اما اكنون ديگر رويكردها و راه حلهاي گذشته قابليت و توانايي خود را براي مقابله با چالشهاي سازماني و محيط بيروني از دست داده اند و بهتر است با رويكرد و ديدگاه هاي جديد جايگزين شوند (لين ،چيو ، تسن ،2006 ؛  شريفي و ژانگ ،2001 (

از اين رو، يكي از راه هاي نوين پاسخگويي به عوامل تغيير و تحول سازماني چابكي است.
در واقع چابكي سازماني به عنوان پارادايم جديد جهت مهندسي سازمانها و بنگاه هاي رقابتي است.  سازمان چابك همواره براي يادگيري هر چيز جديدي كه باعث افزايش بازده ناشي از
بهره گيري از فرصتهاي جديد مي شود، آماده است (جعفر نژاد و شهائي،1386)

اين پژوهش هم جهت سنجش ميزان قابليت هاي چابكي سازماني در ادارات ستادي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفته است كه از پنج فصل تشكيل شده است.

فصل اول شامل كلياتي از تحقيق بوده كه در آن بصورتي مستند بيان مسئله و ضرورت و اهميت تحقيق، مدل مفهومي، هدف، سؤالات/ فرضيات، قلمرو تحقيق و مواردي ديگر تشريح شده‌اند. فصل دوم كه به بيان ادبيات موضوعي تحقيق مي‌پردازد، از دو بخش تشكيل شده است كه بخش اول آن به مباحث تئوريك سازمانهاي چابك ، و بخش دوم به سابقه تحقيقات مشابه اختصاص يافته است. در فصل سوم روش‌شناسي تحقيق مشخص شده كه در آن به جامعه و نمونه تحقيق، بنيان مدل مفهومي و متغيرها، روش تحقيق، ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات و آزمونهاي تحقيق پرداخته شده است. در فصل چهارم داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده با بهره گرفتن از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي به آزمون گذاشته شده‌اندكه در آمار استنباطي از آزمون فريدمن، آلفاي كرونباخ، تحليل عاملي، تي استيودنت و آزمون معادلات ساختاري استفاده شده است. در نهايت فصل پنجم به يافته ها، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات اختصاص يافته و عواملي كه باعث چابك شدن سازمان مي گردد ارائه شده است.

در پايان تحقيق نيز پيوستهاي مربوط شامل پرسشنامه، داده‌هاي توصيفي مستخرجه از پرسشنامه و آماره‌هاي مربوط آورده شده‌اند.

 

 

 

فصل اول :

               كليات تحقيق

 

1-1- مقدمه

شرايط صنعتي در 15 تا 20 سال گذشته به طور اساسي تغيير كرده است. در اين دوره تكنولوژي، شرايط بازار و خواسته هاي مشتري به سرعت در جهت مختلف تغيير پيدا كرده و سازمان هاي امروز را با مسايلي چون تغييرات سريع و غيرقابل پيش بيني روبه رو كرده است. (سفارشات خاص و سليقه اي و كيفيت بالا در خدمات). (ياكوكا ،1991)موضوع تغيير موضوعي تازه نيست. اگر به گذشته باز نگريم در مي يابينم كه در 5 قرن پيش از ميلاد، سه مكتب فلسفي معتبر يونان مسأله تغيير را مطرح كرده بودند. امروزه سازمان ها در مواجهه با افزايش تغيير و افزايش رقابت حاصل از نوآوري هاي تكنولوژيك و محيط هاي آشفته و بي نظم و تغيير در تقاضاي مشتريان قرار گرفته اند. از اين رو سازمان ها براي بقا و حفظ موقعيت هاي خود شكل هاي متفاوتي به خود مي گيرند. يكي از جديدترين شكل هاي سازماني فرم سازمان هاي چابك مي باشد. سازمان هاي چابك فراتر از انطباق، به تغييرات مي انديشند و متمايل به استفاده از فرصتهاي بالقوه در يك محيط متلاطم و كسب موقعيت ثابت به خاطر نوآوري و شايستگي هاي خود مي باشند. (اصولي، 1381)

به نظر مي رسد موضوع چابكي چيزي نيست كه بتوان آن را فقط براي بخش خصوصي در نظر گرفت. به كارگيري چابكي در بخش دولتي مي تواند عرصه مناسبي براي رشد و بالندگي اين مفهوم باشد، البته برخي اعتقاد دارند كه با توجه به عدم وجود رقابت و وسعت در بخش دولتي و در يك قلمرو عدم وجود پويايي در محيط كاري و عملياتي آن عملاً بيان چابكي در اين بخش مهبم است ولي بايد در نظر گرفت كه بخش دولتي به دليل كثرت ارباب رجوع خود نيز نياز بيشتر به رفع نيازها و خواسته هاي آنان و در راستاي بالندگي و تعالي خود در زمينه هاي سرعت و كيفيت و مهمتر از همه كاهش هزينه بخش دولتي بيشتر از بخش خصوصي به چابكي نياز دارد. از آن جايي كه هدف اساسي در بخش دولتي رسيدن همزمان به انعطاف پذيري و بهره وري بالا است، مفهوم چابكي مي تواند باعث افزايش بهره وري در بخش دولتي شود.  (جعفرنژاد، 1386)

 

 

1-2- بيان مسأله

امروزه شرايط تكنولوژي و بازار و خواسته هاي مشتريان به شدت در حال تغييرات و رويكردها و راه حل هاي گذشته ديگر قابليت و توانايي خود را براي مقابله با چالش هاي سازماني و محيط بيروني معاصر از دست داده اند و مي بايست با رويكردها و ديدگاه هاي جديدي ج

پايان نامه سنجش ميزان قابليت چابكي سازماني در ادارات ستادي

اي

گزين شود.

 

 

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

 

 

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات پژوهش………………………………………………………………………….2

مقدمه.——————————————————————————————————-3

1-1. بيان مسأله 3

1-2.اهميت و ضرورت پژوهش– 5

1-3.اهداف پژوهش– 6

1-3-1. هدف كلي- 6

1-3-2. اهداف جزئي- 6

1-4.سوالات پژوهش– 6

1-4-1. سوال اصلي- 7

1-4-2. سوالات فرعي- 7

1-5. تعاريف نظري و عملياتي پژوهش– 8

1-5-1. تعاريف نظري- 8

1-5-2. تعاريف عملياتي- 9

1-6. مدل مفهومي پژوهش حاضر- 11

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش…………………………………………………………………14

مقدمه…………………………………………………………….…………………………..15

2-1. كارآفريني- 15

2-1-1. سير نظريه هاي كارآفريني- 16

2-1-1-2. رهيافت روانشناسي- 17

2-1-1-3. رهيافت جامعه شناختي- 17

2-1-1-4. رهيافت سازماني- 17

2-1-2. تعاريف كارآفريني- 18

2-2-1. فعاليتهاي كارآفرينانه 19

2-2-2. مدلهاي  فعاليت كارآفرينانه 21

2-2-3. ابعاد فعاليتهاي كارآفرينانه 23

2-2-4. عوامل موثر بر فعاليت كارآفرينانه 24

2-3. سرمايه 25

2-3-1. انواع سرمايه 26

2-3-2. مفاهيم و تعاريف سرمايه فكري- 27

2-3-3. مدلهاي مختلف سرمايه فكري- 29

2-3-3-1.  مدل بونتيس (1998 ) 30

2-3-3-2. مدل استوارت (1997) 31

2-3-3-3. مدل روس و همكاران (1997) 31

2-3-3-4. مدل اسويبي (1997) 31

2-3-3-5. مدل ادوينسون و مالونه (1997) 32

2-3-3-6.مدل چن و همكاران (2004) 32

2-3-3-7.مدل هانس و لاواندال (1997) 33

2-3-3-8. مدل پتي و گوتري (2000) 33

2-3-3-9.مدل ليم و داليمور (2004) 34

2-3-3-10.مدل نورتون و كاپلان (1992) 34

2-3-3-11. مدل ساليوان (2000) 35

2-3-4.ابعاد سرمايه فكري بر اساس مدلهاي ارائه شده 36

2-3-4-1.سرمايه انساني- 37

2-3-4-2.سرمايه ساختاري- 38

2-3-4-3.سرمايه ارتباطي(مشتري) 38

2-3-5. دلايل توجه شركتها به سرمايه فكري- 39

2-4.سرمايه اجتماعي- 40

2-4-1.نظريه هاي مرتبط با سرمايه اجتماعي- 41

2-4-1-1.منابع اجتماعي لين- 41

2-4-1-2.پيوندهاي ضعيف گرانوتر- 41

2-4-1-3.شكاف ساختاري برت– 42

2-4-1-4.سرمايه اجتماعي استون و هيوز 42

2-4-1-5.چارچوب تعامل سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري در سازمان- 42

2-4-1-6.سرمايه اجتماعي هيسل و همكاران- 43

2-4-1-7.سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال- 43

2-4-2.ابعاد سرمايه اجتماعي- 43

2-4-2-1.بعد ساختاري- 44

2-4-2-2.بعد شناختي- 44

2-4-2-3.بعد رابطهاي- 45

2-5.سرمايه انساني- 46

2-5-1.تعاريف سرمايه انساني- 47

2-5-2.ابعاد سرمايه انساني- 50

2-5-3.سرمايه انساني و كارآفريني- 51

2-6.مديريت دانش– 52

2-6-1.تعاريف مديريت دانش– 53

2-6-2.اهميت بكارگيري مديريت دانش– 54

2-6-3.مديريت دانش و يادگيري سازماني- 55

2-6-4.فرآيند مديريت دانش– 55

2-6-5.مدلهاي دانش و مديريت دانش– 56

2-6-5-1.مدل جريان و پردازش اطلاعات– 58

2-6-5-2.مدل مفهومي مديريت دانش– 58

2-6-5-3.مدل حلزوني دانش– 58

2-6-6.ابعاد مديريت دانش– 59

2-7.فرهنگ– 60

2-7-1.ويژگيهاي فرهنگ سازماني- 62

2-7-2.ارزشهاي محوري- 63

2-7-3.انواع فرهنگ سازماني- 64

2-7-3-1.انواع فرهنگ سازماني براساس مطالعات چارلز هندي- 64

2-7-3-2.انواع فرهنگ سازماني براساس مطالعات ادگار شين- 65

2-7-4.الگوهاي فرهنگ سازماني- 65

2-7-4-1.الگوي ويليام اوچي – تئوري Z- 66

2-7-4-2.الگوي پيترزواترمن- 66

2-7-4-3.الگوي فرهنگ سازماني شين- 68

2-7-4-4.ديدگاه كامرون و كوئين (2006) 68

2-7-4-5.الگوي فرهنگ ملي هافستد- 69

2-7-5.عوامل مؤثر بر فرهنگ سازماني- 70

2-8. ساختار سازماني- 71

2-8-1. ابعاد ساختار سازماني- 74

2-8-2.عوامل تعيين كننده ساختار سازماني- 75

2-9.تعاريف رهبري- 76

2-9-1. تمايز مديريت و رهبري- 78

2-9-2.تئوري هاي رهبري- 79

2-9-2-1.تئوري ابرمرد 79

2-9-2-2.نگرش خصوصيات فردي- 79

2-9-2-3.تئوري هاي رفتاري- 80

2-9-3.تئوري هاي جديد رهبري- 81

2-9-3-1.رهبري تحول آفرين- 81

2-9-3-2-1.نفوذ آرماني- 83

2-9-3-2-2.انگيزش الهام بخش– 83

2-9-3-2-3.ترغيب ذهني- 84

2-9-3-2-4.ملاحظات فردي- 85

2-9-3-3.رهبري تبادلي- 85

2-9-3-3-1.ابعاد رهبري تبادلي- 86

2-9-3-3-1-1.پاداش هاي مشروط- 86

2-9-3-3-1-2.مديريت بر مبناي استثناء (فعال– منفعل) 86

2-10.پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران و جهان- 87

2-10-1.پژوهش هاي انجام شده در ايران- 87

2-10-2.پژوهش هاي انجام شده در جهان- 89

فصل سوم:  روش شناسي پژوهش………………………………………………………………….92

مقدمه—————————————————————————————————–93

3-1. روش پژوهش– 93

3-2. جامعه آماري- 93

3-3. نمونه و روش نمونه گيري- 93

3-3-1. حجم نمونه 94

3-4. روش هاي جمع آوري داده ها 94

3-4-1.پرسشنامه 94

3-4-2. تعيين ميزان روايي و پايايي پرسشنامه 97

3-5. تجزيه و تحليل داده ها 97

3-5-1. آمار توصيفي- 98

3-5-2. آمار استنباطي- 98

3-6. قلمرو تحقيق- 99

فصل چهارم: تجزيه و تحليل——————————————————————————–100

مقدمه—————————————————————————————————-101

4-1. توصيف متغيرها 101

4-1-1. تجزيه و تحليل داده هاي جمعيت شناختي- 101

4-2-1. نرمال بودن توزيع داده ها 104

4-2-1-1. چولگي و كشيدگي- 104

4-3. تحليل داده ها 106

4-3-1. آزمون مدل سازي معادلات ساختاري- 106

4-3-1-1. كفايت نمونه گيري و تحليل عاملي تأييدي- 106

4-3-1-2. بررسي فرضيه هاي پژوهش با روش PLS- 123

4-3-2.رتبه بندي يا الويت بندي متغيرهاي اثرگذار بر فعاليت كارآفرينانه 127

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري—————————————————————————-130

مقدمه—————————————————————————————————-131

5-1. بحث و تفسير يافته هاي پژوهش– 131

5-2. محدوديتهاي خارج از اختيار پژوهشگر- 136

5-3. محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر- 137

5-4. پيشنهادهاي برگرفته از يافته هاي پژوهش– 137

5-5. پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بعدي- 139

فهرست منابع فارسي—————————————————————————————141

فهرست منابع انگليسي————————————————————————————- 146

چكيده انگليسي———————————————————————158

پيوست ————————————————————————————————-159

   
   
   
   
   
   
     
عنوان

 

فهرست جداول

صفحه
جدول 2-1. تعاريف فعاليت كارآفرينانه——————————————————– 19
جدول 2-2. ابعاد فعاليت كارآفرينانه———————————————————– 23
جدول 2-3. عوامل موثر بر فعاليت كارآفرينانه————————————————– 24
جدول 2-4. مدل پتي و گوتري (2000) ——————————————————– 33
جدول 2-5. خلاصه­اي از ابعاد سرمايه فكري در مدل­هاي ذكرشده—————————— 35
جدول .2-6. ابعاد مديريت دانش————————————————————— 59
جدول شماره 3-1. اطلاعت مربوط به پرسشنامه تحقيق——————————————- 94
جدول شماره 3-2. مقادير آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي—————————————— 96
جدول 4-1. چولگي و كشيگي متغيرها———————————————————- 104
جدول 4-2. بررسي كفايت نمونه گيري ———————————————————- 105
جدول 4-3. ميانگين رتبه­اي متغيرها در آزمون فريدمن——————————————– 126
جدول 4-4. . نتايج معناداري آزمون————————————————————- 126
جدول 4-5. نتايج حاصل از آزمون فرضيه­ هاي پژوهش——————————————-

 

 

127

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار 4-1. تفكيك پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت——————————————— 101  
نمودار 4-2. تفكيك پاسخ دهندگان بر اساس سن—————————————————– 102
نمودار 4-3. تفكيك پاسخ دهندگان بر اساس ميزان تحصيلات—————————————— 102
نمودار 4-4. تفكيك پاسخ دهندگان بر اساس جايگاه شغلي——————————————— 103
   

 

 

 

فهرست شكل

عنوان صفحه

شكل 1-1.مراحل انجام پژوهش———————————————————————————–   8

شكل 1-2.چارچوب نظري پژوهش ——————————————————————————-13

شكل2-1.مدل فعاليتهاي كارآفرينانه لامپكين و دس—————————————————————— 21

شكل 2-2.مدل فعاليتهاي كارآفرينانه ينر و آيكل———————————————————————22

شكل 4-1.تحليل عاملي تاييدي در مورد متغير مديريت دانش با ضرايب استاندارد شده———————————107

شكل 4-2. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير مديريت دانش همراه با ضرايب t ————————————- 108

شكل 4-3. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سرمايه انساني همراه با ضرايب استاندارد شده. ————————–109

شكل 4-4. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سرمايه انساني همراه با ضرايب t . ————————————110

شكل 4-5. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سرمايه فكري همراه با ضرايب استاندارد شده.. ————————-111

شكل 4-6. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سرمايه فكري همراه با ضرايب  t. ————————————-112

شكل 4-7. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سرمايه اجتماعي همراه با ضرايب استاندارد شده. ————————113

شكل 4-8. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سرمايه اجتماعي همراه با ضرايب  t. ———————————-.114

شكل 4-9. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير ساختار سازماني همراه با ضرايب استاندارد شده.. . ———————.115

شكل 4-10. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير ساختار سازماني همراه با ضرايب t. ———————————.116

شكل 4-11. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سبك رهبري همراه با ضرايب استاندارد شده–. ———————..117

شكل 4-12. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير سبك رهبري همراه با ضراي  t. . ———————————–.118

شكل 4-13. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير  فرهنگ سازماني همراه با ضرايب استانداردشده… . ——————-..119

شكل 4-14. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير فرهنگ سازماني همراه با ضرايب t.. . ——————————-..120

شكل 4-15. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير فعاليت كارآفرينانه همراه با ضرايب استانداردشده———————-.121

شكل 4-16. تحليل عاملي تأييدي در مورد متغير فعاليت كارآفرينانه همراه با ضرايب t. . ——————————-.123

شكل 4-17. اثر متغيرهاي شناسايي شده بر فعاليت كارآفرينانه همراه با ضرايب استانداردشده. ————————–.124

شكل 4-18.اثر متغيرهاي شناسايي شده بر فعاليت كارآفرينانه همراه با ضرايب t . ————————————..125

 

 

چكيده

اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري(مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران) در سال 1393 صورت گرفت. جامعه آماري تحقيق شامل كاركنان شاغل در بانك پارسيان شهر تهران كه در 164 شعبه در سطح شهر تهران مستقر بوده و تقريباً شامل 1968 نفر بود. كه از اين ميان با بهره گرفتن از فرمول كوكران 321 نفر بعنوان حجم ­نمونه درنظر گرفته شد و روش نمونه­گيري پژوهش تصادفي­طبقه­اي نسبي مي­باشد. روش جمع­آوري داده­ ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ويژگي­هاي فني پرسشنامه شامل پايايي و روايي با بهره گرفتن از معيارهاي مختلف بررسي شد؛ بطور نمونه روش آلفاي كرونباخ بعنوان يكي از روش­هاي ارزيابي پايايي براي اين پژوهش استفاده شد كه ضريب پايايي براي پرسشنامۀ استانداردي كه متغيرهاي تحقيق را مورد سنجش قرار مي­دهد بيش از 0.7 بدست آمد. همينطور از روايي محتوا نيز بمنظور آزمون روايي پرسشنامه استفاده شد. تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه­ها از طريق نرم­افزار Smart PLS در دو بخش مدل اندازه ­گيري و بخش ساختاري انجام پذيرفت. در بخش مدل اندازه ­گيري ويژگي­ فني پرسشنامه يعني پايايي و بار عاملي گويه­ها بررسي گرديد و اصلاحات لازم صورت پذيرفت و در بخش ساختاري، ضرايب ساختاري مدل براي بررسي فرضيه­ هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه سبك رهبري، مديريت دانش، سرمايه فكري، سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني اثر مثبت و فرهنگ سازماني و ساختار سازماني اثر منفي و معناداري بر فعاليت­هاي كارآفرينانه دارند.

واژه­هاي كليدي: فرهنگ سازماني، سبك رهبري، ساختار سازماني، مديريت دانش، سرمايه فكري، سرمايه اجتماعي، فعاليت كارآفرينانه

 

فصل اول : كليات پژوهش

 

 

مقدمه

ضرورت وجود استراتژي گرايش به كارآفريني از سه نياز اساسي يعني افزايش رقابت، حس بي اعتمادي به شيوه هاي مديريت سنتي، و خروج بهترين نيروهاي كاري و اقدام آن ها به كارآفريني مستقل نشأت گرفته است و در اين ميان، گسترش فناوري­هاي اطلاعاتي و ارتباطي پيشرفته افزايش چشم­گيري داشته است. براي برطرف كردن مسائل و چالش هاي نظام بانكي، ايجاد بسترها و زمينه هاي مناسب براي افزايش اقدامات كارآفرينانه مي­تواند الگويي اثربخش براي دستيابي به اهداف نوآوري، ابتكار عمل و ارائه محصولات و فرآيندهاي كاري جديد و در نهايت، بهبود كيفيت خدمات رساني محسوب شود .

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته خواهد شد. به همين منظور ابتدا مسأله تحقيق بيان مي گردد و سپس به تشريح و بيان اهميت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نيز فرضيه ­ها و هدف­هاي پژوهش بيان مي­شود و در نهايت متغيرها و مؤلفه­ هاي تحقيق بصورت مفاهيم نظري و عملياتي تعريف مي­شود.

 

1-1. بيان­مسأله

سازمان­ها در سبز فايل، با محيط­هايي روبرو هستند كه داراي ويژگي­هايي همچون تغيير و تحولات سريع فناوري، رقابت پيچيده، رشد سريع تعداد رقباي جديد و تنوع نيازها و خواسته هاي مشتريان، مي­باشند. در اين ميان، سازمان­هايي مي­توانند قدرت رقابت داشته باشند كه علاوه‎ بر نوآوربودن و كارآفرين‎ بودن، نسبت به رقبايشان در شناسايي فرصت­هاي كارآفرينانه، پيشگام­تر عمل كنند (كتسيكا و همكاران[1]، 2011). كارآفريني پديده­اي است كه در محيط­هاي مختلف روي مي‎دهد و سبب رشد اقتصادي از طريق نوآوري­هايي كه افراد در پاسخ به موقعيت­هاي اقتصادي ايجاد كرده­اند، مي­شود (شپرد و همكاران[2]، 2008). كارآفريني در واقع عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري است. به عبارت ديگر، كارآفريني فعاليتي است كه شامل كشف ،ارزيابي و بهره برداري از فرصت ها به منظور معرفي محصولات و خدمات، روش هاي سازماندهي، بازارها، فرايندها و مواداوليه جديد ، ازطريق تلاشهاي سازمان يافته­اي كه قبلا صورت نگرفته است، مي­باشد (شين و ونكاترمن[3]، 2000). بنابراين همانطور كه بيان گرديد نوآوري و كارآفريني به عنوان نيازي اساسي براي پيشرفت و توسعه هر سازمان همواره مد نظر بوده است، به طوري كه بسياري از سازمان­ها شديداً به دنبال روش­ها و رويكردهاي نوآورانه و كارآفرينانه به منظور بهبود اثربخش و كارآمدي و انعطاف­پذيري و حركت در راستاي تبديل شدن به يك سازمان­ يادگيرنده هستند. بانك­ها به عنوان يكي از بزرگترين سازمان­هاي كشور با الگوي توسعه مبتني بر توسعه منابع و سرمايه ­هاي انساني نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تحقق اهداف كلان سازمان از منظر نگاه داخلي در گرو توسعه منابع انساني و ايجاد فضاي رقابت بيشتر جهت ايجاد قصد و جهت­گيري كارآفرينانه و وارد ساختن اين جهت­گيري­ها به درون فرهنگ و فعاليت­هاي سازمان است. از طرفي ضرورت دارد تا بخش­هايي كه به پشتيباني فعاليت­هاي كارآفرينانۀ درون سازمان معطوف­اند با دركي صحيح سازماندهي شوند تا به شكلي كارآمد بتوانند سطح كارآفريني را افزايش دهند و در پي آن دستيابي به اهداف بلندمدت سازمان يعني تبديل شدن به سازمان يادگيرنده، نوآور و كارآفرين را تسهيل كنند. از اينرو جهت ايجاد فعاليت­هاي كارآفرينانه و به تبع آن ايجاد سازمان كارآفرين لازم است ابتدا به شناسايي عواملي كه در ارتباط با فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري مي­باشند، پرداخته شود تا در نهايت بتوان با پيگيري فرصت­ها با توجه به امكاناتي كه در حال حاضر در اختيار سازمان است، ضمن خلق كسب و كارهاي نوين، خلاقيت و نوآوري افراد سازمان را بهبود بخشيده و دستيابي به اهداف سازماني را فراهم كرد.

در پژوهش­هاي مختلفي سعي شده است تا به بررسي عواملي كه به توسعه كارآفريني و فعاليت­هاي كارآفرينانه در سازمان­ها كمك مي­نمايند، پرداخته شود. با اين حال كوشش واحدي براي شناسايي عوامل تاثيرگذار بر فعاليت­هاي كارآفرينانه درون سازماني كه در تمامي سطوح قابل اجرا باشد، وجود ندارد. اين عوامل كه در برخي از پژوهش­ها به صورت جزئي و موردي بررسي شده است عبارتند از: ساختار سازماني (يائو و همكاران[4]، 2009)؛ فرهنگ سازماني (مبيني­دهكردي و همكاران، 1391)؛ سبك رهبري (رنكو و همكاران[5]، 2014)؛ سرمايه ­هاي فكري سازماني (طالبي و همكاران، 1392)؛ سرمايه­ اجتماعي افراد درون سازمان (لارسن و همكاران[6]، 2012)؛ سرمايه انساني (طالبي و دهقان نجم­آبادي، 1392؛ الپكان و همكارانش[7]، 2010)؛ مديريت دانش (مدهوشي و همكاران، 2011)؛ عوامل سياسي و فناوري (انصاري و سلماني­زاده، 1388)؛ و … .

بنابراين با توجه به مباحث مطرح شده، مي­توان بيان كرد كه قبل از شروع عمل فعاليت­هاي كارآفرينانه درون سازمان، نياز است تا عوامل موثر بر اين نوع فعاليت­ها شناسايي و اهميت هر يك از آن­ها نيز تعيين گردد تا شانس دستيابي سازمان به اهدافش را مبتني بر اينگونه فعاليت­ها افزايش دهد. بنابراين در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا به اين سوال پاسخ داده شود كه عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري كدامند؟

 

 1-2.اهميت و ضرورت پژوهش

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

امروزه شرايط محيطي و قواعد بازي رقابت به حدي بي رحم، پيچيده، پويا و نامطمئن است كه سازمانها ديگر نمي توانند تنها با تغييرات روبنايي مثل 

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب                              

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 طرح تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 تعاريف متغييرها و واژهاي كليدي…………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : مطالعات نظري………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2 زنجيره تامين…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-3 همكاري در زنجيره تامين……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4 مشكلات زنجيره تامين و منابع آنها………………………………………………………………………………………………………19

2-5 راه حلهاي مشكلات زنجيره تامين………………………………………………………………………………………………………..21

2-6 ديدگاه هاي تئوريك زنجيره تامين………………………………………………………………………………………………………..24

2-7 بررسي رويكردهاي انتخاب تامين كننده……………………………………………………………………………………………….29

2-8 انتخاب بهترين تامين كننده در زنجيره تامين………………………………………………………………………………………30

2-9 رابطه نزديك بين خودروسازان و تامين كنندگان آنها………………………………………………………………………….31

2-10 نزديكي روابط بين تامين كنندگان…………………………………………………………………………………………………….33

2-11 انتخاب معيارهاي ارزيابي تامين كنندگان…………………………………………………………………………………………..33

2-12 مروري بر تاريخچه سيستم ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………………………..41

2-13 دلايل تاكيد براندازه گيري عملكرد…………………………………………………………………………………………………….41

2-14 روشها و مدل هاي موجود در زمينه انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان……………………………………………..44

2-15 شاخصهاي ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………44

2-16 تعريف روش AHP……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-17 معرفي مدل پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………………….45

2-18 تحليل پوشش داده ها(DEA  )………………………………………………………………………………………………………….53

2-19 برنامه ريزي آرماني……………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-20 مهمترين شاخصهايي كه در صنايع خودروسازي در سيستم مديريت كيفيت سازمان خود ملزم به       پايش آنها مي باشند………………………………………………………………………………………………………………………………….55

2-21 پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-22 مدل مفهومي طرح………………………………………………………………………………….. ……………………………………71

فصل سوم :روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….73

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2 روش دلفي به عنوان روشي براي انجام تحقيق………………………………………………………………………………..77

3-2-1 نمونه ي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2-2 روش هاي تحليلي داده ها……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3 روايي و پايايي روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………78

3-2-3-1 روايي روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………………..78

3-2-3-2 پايايي روش دلفي…………………………………………………………………………………………………………………….79

3-3 نحوه ي استفاده از روش دلفي در تحقيق حاضر……………………………………………………………………………..80

3-3-1 ايجاد سوال تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-2 طرح تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-3-3 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-3-4 انجام دور اول دلفي………………………………………………………………………………………………………………………81

3-3-5 جمع آوري و تحليل دور اول پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………81

3-3-6 انجام دور دوم دلفي………………………………………………………………………………………………………………………82

3-3-7 جمع آوري و تحليل دور دوم پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………….82

3-3-8 روايي و پايايي تحقيق حاضر………………………………………………………………………………………………………..82

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها و تدوين معيارهاي نهايي………………………………………………….84

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-2 فهرست معيارهاي اوليه…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-3 يافته هاي حاصل………………………………………………………………………………………………………………………………87

4-3-1 نتايج دور اول………………………………………………………………………………………………………………………………..87

4-3-2 نتايج دور دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….93

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها …………………………………………………………………………………………….97

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………98

5-3 پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………….108

پيوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

 

 

چكيده

ارزيابي و انتخاب تأمين­كنندگان در هر سازماني و بويژه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم عظيم خريد و تداركات بسيار مهم و حياتي است. در اين تحقيق تلاش شده تا با بهره گرفتن از نظرات كارشناسان و خبرگان در مسئله زنجيره­تأمين و انتخاب تأمين­كنندگان سازمان نامبرده، مهمترين شاخص­هاي اين انتخاب شناسايي گردد.پژوهش حاضر از روش دلفي به عنوان يكي از شيوه هاي تركيبي كمي-كيفي انجام تحقيق استفاده مي نمايد. در تحقيق حاضر در مجموع تعداد 25 نفر به عنوان اعضاي پانل تخصصي(نمونه آماري هدفمند) انتخاب شدند و 25 پرسشنامه براي اعضاي پانل تخصصي دلفي ارسال شد.

جهت تجزيه و تحليل داده­هاي گردآوري شده از آمار توصيفي(تعيين ميانگين و انحراف معيار از جمله روش ها براي توصيف وضعيت پاسخ ها در اين مرحله بوده است ) استفاده شده است. پس از انجام دو دور دلفي نتايج نشان داد كه هر شش معيار انتخاب شده جهت تعيين تامين كنندگان خودرو(تحويل به موقع، قيمت ( هزينه )، كيفيت، انعطاف پذيري، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگويي، تكنولوژي، اعتبار و مديريت سازمان) براي نيروي انتظامي مورد تاييد قرار گرفت.

 

واژه هاي كليدي: تحويل به موقع، قيمت ( هزينه)، كيفيت، انعطاف پذيري، خدمات( قبل و بعد از فروش)، پاسخگويي، تكنولوژي، اعتبار و مديريت سازمان

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

1- 1. مقدمه

ايجاد آمادگي براي واكنش سريعتر در بهره گيري از فرصت‌هاي زودگذر و كم ثبات، يكي از چالش‌هاي اساسي سازمان‌ها در عصر حاضر است. درواقع سازمان‌هاي امروز براي استفاده از اين گونه فرصت‌ها ناگزير به ايجاد ساختاري منعطف و نيز بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان‌ها هستند. حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركزگرايي به تمركززدايي و بالاخره از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبك‌هاي از نشانه‌‌هاي آشكار روند تحولات اساسي در محيط عصر امروز است كه بي‌‌ شك پاسخگويي به آن‌ها نيازمند راه حل‌ها و راهكار‌هايي جديد مي باشد. بنابراين از اين جهت فرآيند تصميم گيري علمي انتخاب كانديدا‌ها جهت تامين كردن مواد اوليه بسيار حائز اهميت مي باشد. در سال‌هاي اخير اهميت جنبه‌هاي مختلف استراتژي نظير شايستگي اصلي، تحليل ريسك و انعطاف پذيري سازمان در حال رشد مي باشد. در نتيجه اين روند منجر شد تا محققان و صاحبان صنعت به سمت ابزار‌هاي تصميم گيري چند معياره روي آورند. هدف تصميم گيري‌هاي چند معياره در واقع كمك به تصميم گيرندگان در جهت يكپارچگي بررسي ارزش هر يك از معيار‌ها به دور از ارزيابي‌هاي شخصي است (بلتون و استوارت،2002).

ارزيابي و انتخاب تأمين­كنندگان در هر سازماني و بويژه در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با توجه به حجم عظيم خريد و تداركات بسيار مهم و حياتي است. در اين تحقيق تلاش مي شود با بهره گرفتن از نظرات كارشناسان و خبرگان در مسئله زنجيره­تأمين و انتخاب تأمين­كنندگان سازمان نامبرده، مهمترين شاخص­هاي اين انتخاب شناسايي گردد.

دراين فصل پس از بيان مساله و اهميت و ضرورت تحقيق در مورد سوال تحقيق و روش پاسخگوي به آن توضيح داده خواهد شد.

1-2. بيان مسأله

امروزه شيوه هاي مديريت توليد گذشته كه يكپارچگي كمتري را در فرآيندهايشان دنبال مي كردند كارايي خود را از دست داده اند و زنجيره تأمين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد، كالا، اطلاعات و مالي، توانايي پاسخگويي به شرايط را دارا مي باشد (صادقي مقدم و همكاران، 1388).

هر چه وابستگي سازمانها به تامين كنندگان بيشتر شود، نتايج مستقيم و غيرمستقيم تصميم گيري نادرست و غلط نيز زيانبارتر مي شود.جهاني شدن تجارت و گسترش روزافزون اينترنت، روشها و حالتهاي مختلف انتخاب تامين كننده را بيشتر كرده است.كسب رضايت مشتري، تامين نيازها و اولويتهاي مشتري مستلزم انتخاب سريع و مناسب تامين كنندگان است.ساختارهاي جديد سازماني موجب شده است كه براي انتخاب تامين كنندگان، افراد بيشتري در تصميم گيري دخيل باشند و به همين جهت، اهميت و جايگاه تصميم گيري افزايش يافته است.(دبوئر، 1998).پيچيدگي و اهميت تصميم گيري در انتخاب تامين كنندگان، ضرورت ارائه روشي قاعده مند و شفاف را كاملاً روشن مي كند.(هالت، 1998)

با توجه به مطالعات انجام شده جهت ارزيابي عملكرد تامين كنندگان ابتدا لازم است معيار‌ها و شاخص‌هاي مورد نياز تعيين و سپس روش مناسبي انتخاب گردد.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

شاخص‌هاي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان :مطالعات متعددي در خصوص طراحي و تعيين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان صورت پذيرفته است. مهمترين بحث در رابطه با شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان ، متناسب بودن شاخص‌ها با اهداف سازماني، همسويي با استراتژي‌هاي سازمان، اعتبار در طول زمان، امكان بازخورد سريع و دقيق مي باشد. آقاي گاروين در مطالعات خود در سال 1993 به تفصيل شاخص‌هاي عملكرد در انتخاب تامين كنندگان را ارائه نموده است. در اين مطالعات 5 معيار پيشنهاد گرديده است كه عبارتند از كيفيت، 

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي

 

تابستان 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

چكيده ……..……………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ……………………..……………………………………………………………………………………    3

1-1  موضوع تحقيق    ……….………………………………………………………………………………….3

1-2  بيان مساله     …….…………………………………………………………………………………………3

1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق    …..…………………………………………………………………..4

1-4  نوآوري در تحقيق…….………………………………………………………………………………….   5

1-5  اهداف تحقيق

1-5-1  هدف آرماني…….……………………………………………………………………………………   6

1-5-2  هدف كلي ………….………………………………………………………………………………..   6

1-5-3  اهداف ويژه   ……….………………………………………………………………………………    6

1-5-4  هدف كاربردي ………………………………………………………………………………………   7

1-6 مدل تحليلي تحقيق ……………………………………………………………………………………..   7

1-7  سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………    8

1-8  فرضيات تحقيق ………………………………………………………………………………………..    8

1-9   روش شناسي تحقيق….………………………………………………………………………………..  8

1-10  روش گردآوري داده‌ها   ………………….………………….…………………………………………8

1-11 روش تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………..……………………………………..  8

1-12  قلمرو زماني تحقيق      .………………………….…………………………………………………….9

1-13  قلمرو مكاني تحقيق   …………………………………………………………………………………. 9

1-14  جامعه آماري، روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه  ………..…………………………………….9

1-15  محدوديت­هاي تحقيق  ………………………………..………………………………………………  9

1-16  تعريف متغيرها …………………………….………………………………………………………….   9

1-17  تعريف واژه­ها و اصطلاحات…..……………………………………………………………………..  9

 

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….   12

2-1  مباني نظري تحقيق …..………………………………………………………………………………..  12

2-1-1  تعاريف مسئوليت اجتماعي ………………………………………………………………………… 12

2-1-2  مفهوم مسئوليت اجتماعي شركت‌ها ………………………………………………………………..12

2-1-3  اصول مسئوليت اجتماعي …….……………………………………………………………………  15

2-1-4  موضوعات و مسائل اصلي مسئوليت اجتماعي ………….……………………………………..   19

2-1-5  نظريات فريدمن…………….….……………………………………………………………………  20

2-1-6  نظرات پيتردراكر………….…….…………………………………………………………………..  22

2-1-7  نظريه ذي‌نفعان …………….……….………………………………………………………………  24

2-1-8  نظريه شهروندي شركت‌ها ………………..……………………………………………………..   29

2-1-9  ضرورت پذيرش مسئوليت اجتماعي توسط مديران بنگاه‌ها……………..…………………….  31

2-1-10  محتويات استراتژي­هاي مسئوليت اجتماعي…………..………………………………………..  32

2-1-11  ديدگاه­هاي موافقان و مخالفان مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها

2-1-11-1  دلائل موافقان نسبت به مسئوليت اجتماعي ………………………………………………..   33

2-1-11-2  دلائل مخالفان مسئوليت اجتماعي…………………………………..…………………………37

2-1-12  جمع بندي نظريات مرتبط با مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي…………..  42

2-1-13  اقدامات انجام شده در زمينه ترويج مسئوليت اجتماعي شركت‌ها …….………………….     42

2-1-14  اهداف شركت­هاي امروزي از مشاركت در زمينه مسئوليت اجتماعي…..………………….    45

2-1-15  مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در ايران …………………………………………………………    46

2-1-16  اهداف شركت‌هاي ايراني از حركت به­سوي مسئوليت اجتماعي شركتي………..………….   48

2-1-17  مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در ايران و موانع موجود ………..…………………………….    49

2-2  پيشينه تحقيقات انجام شده

2-2-1  تحقيقات انجام شده در زمينه مسئوليت اجتماعي در ايران………..……………………………   50

2-2-2  تحقيقات انجام شده در زمينه مسئوليت اجتماعي در جهان……………..……………………..   53

2-3  تاريخچه و معرفي شركت بهره ­برداري نفت و گاز كارون  ………..……………………………….. 54

2-3-1  مسئوليت اجتماعي در شركت بهره ­برداري نفت و گاز كارون ………. ………………….  55

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..  57

3-1  نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………..   57

3-2  روش تحقيق……………………………………………………………………………………………   57

3-3  روش تجزيه و تحليل داده­ ها …………………………………………………………………………   57

3-4  ابزار و روش گردآوري داده­ها

3-4-1  مطالعه سوابق و اسناد ……………………………………………………………………………..   58

3-4-2  تهيه پرسشنامه (فرم نظر خواهي) ……………………………………………………………….    59

3-4-3  مقياس اندازه ­گيري…………………………………………………………………………………    60

3-5  سنجش روائي و پايائي پرسشنامه

3-5-1 روائي ………………………………………………………………………………………………..   60

3-5-2  پايائي ( قابليت اطمينان )  ……………………………………………………………………….    61

3-6  جامعه آماري و مشخصات آن …………………………………………………………………….      64

3-7  روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه

3-7-1  روش نمونه گيري ………………………………………………………………………………..      64

3-7-2  روش تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………..      64

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ ها (يافته­ ها)

4-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………….      66

4-2- تحليل داده‌ها با بهره گرفتن از آمار توصيفي

4-2-1- بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي پاسخ‌دهندگان

4-2-1-1- جنسيت پاسخ‌‌دهندگان …………………………………………………………………………  66

4-2-1-2- سنوات خدمت پاسخ­‌دهندگان ……………………………………………………………….   67

4-2-1-3- ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………..   68

4-2-1-4 سن پاسخ­‌دهندگان ……………….……………………………………………………………..   69

4-2-1-5 مديريت  ………………………………………………………………………………………….  70

4-2-1-6 سمت سازماني …………………………………………………………………………………    71

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

4-2-2- بررسي وضعيت سؤالات …………………………………………………………………………   72

4-3  يافته­ هاي استنباطي تحقيق …………………………………………………………………………….  86

4-3-1  نرمال بودن توزيع داده­هاي تحقيق………………………………………………………………..  87

4-3-2- بررسي وضعيت موجود از ديدگاه مديران و روسا ……………………………………………   88

4-3-3- بررسي و مقايسه مؤلفه‌هاي مربوط به متغير مستقل تحقيق……………………………………  103

4-3-3- مقايسه مؤلفه‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………..   103

4-4- بررسي فرضيه­ هاي تحقيق ………………………………………………………………………….   108

 

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………  115

5-1 تحليل يافته­ ها   …………………………………………………………….   115

5-1-1 نتايج تحليل توصيفي   ..……………………………………………………..115

5-1-1-1 نتايج حاصل از اطلاعات جمعيت شناختي …………………………………… 115

5-1-1-2 : نتايج حاصل از پاسخ­هاي داده شده به پرسشنامه توسط نمونه آماري……………… 116

5-1-2 : نتايج تحليل استنباطي ……………………………………………………   117

5-1-2-1 نتايج حاصل از آزمون T تك مرحله­اي و آزمون پيرسون……………………….   117

5-1-2-2: نتايج حاصل از آزمون فريدمن ….………………………………………..   119

5-2 : پيشنهادها

5-2-1 : پيشنهادهاي حاصل از تحقيق ……………………………………………..    122

5-2-2 : پيشنهادهاي كلي ………………………………………………………..   128

5-2-3 : پيشنهادهائي براي محققان آينده …………………………………………….  130

فهرست منابع

فهرست منابع فارسي …………………………………………………………….. 131

فهرست منابع غير فارسي …………………………………………………………. 133

فهرست سايت­هاي اينترنتي ………………………………………………………   134

پيوست­ها

پرسشنامه توصيفي ………………………………………………………………  135

عنوان                                                                                                                                                                                 صفحه

پرسشنامه تخصصي ……………………………………………………………..    136

چكيده انگليسي ………………………………………………………………..    142

صفحه عنوان به زبان انگليسي……………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1): ميزان اثربخشي سازمان از ديد هر يك از گروه­هاي ذي­نفع …….……..…………    28

جدول(2-2): نتايج منفي مورد انتظار مديران اجرايي از مشاركت در مسئوليت­هاي اجتماعي……..….  39

جدول(2-3): اقدامات انجام شده در حوزه مسئوليت اجتماعي…………..……………………  44

جدول(3-1): جدول آلفاي كرونباخ پرسشنامه‌ها…………..………………………………   62

جدول(4-1) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………..……….……… 67

جدول(4-2) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب ميزان تحصيلات………..….……………    68

جدول(4-3) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب سن…….……………………………   69

جدول(4-4) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب مديريت  ………………………………70

جدول(4-5) : توزيع فراواني پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ………………………………    71

جدول(4-6) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به حاكميت شركتي………….. 72

جدول(4-7) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به جامعه محلي ………….  73

جدول(4-8) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به محيط زيست………….. 75

جدول(4-9) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به شيوه هاي عملياتي عادلانه   77

جدول(4-10) : درصد و ميانگين پاسخ هاي داده شده به سؤالات مربوط به مصرف‎كننده ………..  78

جدول(4-11) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به حقوق بشر …….……  81

جدول(4-12) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به فعاليت­ كاري كاركنان       83

جدول(4-13) : درصد و ميانگين پاسخ­هاي داده شده به سؤالات مربوط به سؤال كلي تحقيق …… . 85

جدول(4-14) : شاخص­هاي توصيفي محاسبه شده براي هر يك از مؤلفه­ هاي تحقيق… ……….    86

جدول(4-15): نتايج آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي متغيرهاي تحقيق …… ……………  87

جدول(4-16) : نتايج آزمون t جهت پاسخ­گويي به فرضيه اول تحقيق …… …………………  89

جدول(4-17) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت  سؤال كلي حاكميت شركتي …… ………..  90

جدول(4-18) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « جوامع محلي » .… ……….   91

جدول(4-19) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «جوامع محلي » .… ………..   92

 جدول(4-20) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « حفاظت از محيط زيست»  …   92

جدول(4-21) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «محيط زيست » … …………  93

 

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول(4-22) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « فعاليت منصفانه  » …….…..    94

جدول(4-23) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «فعاليت منصفانه »…….……..   95

جدول(4-24) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « مصرف كننده » ….…… …..   96

جدول(4-25) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «مسائل مربوط به مصرف كننده »    97

جدول(4-26) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « رعايت حقوق بشر » … ……   98

جدول(4-27) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «رعايت حقوق بشر » ……  ….  99

جدول(4-28) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه « عملكرد كاري » …… …….. 100

جدول(4-29) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين مؤلفه «عملكرد كاري » … ……….   101

جدول(4-30) : نتايج آزمون t جهت تعيين وضعيت ميانگين سؤال كلي تحقيق ……  …………  102

جدول(4-31) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن ……  ……………………  104

جدول(4-32) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق ………  …………………… 104

جدول(4-33) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (حاكميت شركتي)……   …….  104

جدول(4-34) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (حاكميت شركتي)……  ……….  105

جدول(4-35) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (توسعه جامعه محلي)……  ……105

جدول(4-36) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (توسعه جامعه محلي)……  …….  105

جدول(4-37) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (محيط زيست)……  ………..  106

جدول(4-38) : نتايج حاصل از آزمون فريدمن (محيط زيست) ……  ……………………..  106

جدول(4-39) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (شيوه هاي عملياتي عادلانه)…  ..  106

جدول(4-40) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (شيوه هاي عملياتي عادلانه)……. ….  106

جدول(4-41) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (مسائل مربوط به مصرف‎كننده)  ..  107

جدول(4-42) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (مسائل مربوط به مصرف‎كننده)……  107

جدول(4-43) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (رعايت حقوق بشر) …..……… 107

جدول(4-44) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (رعايت حقوق بشر)……………… 107

جدول(4-45) : ميانگين رتبه مؤلفه‌هاي مستقل در آزمون فريدمن (عملكرد كاري كاركنان )….…..  108

جدول(4-46) : نتايج آزمون فريدمن بر روي مؤلفه‌هاي تحقيق (عملكرد كاري كاركنان )….……  108

جدول(4-47) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «حاكميت شركتي» و «مسئوليت اجتماعي»   109

 

عنوان                                                                                                                                                                                    صفحه

جدول(4-48) : نتايج آزمون ضريب همبستگي «توسعه جوامع محلي» و «مسئوليت اجتماعي»……..  109

جدول(4-49) : نتايج آزمون ضريب همبستگي «حفاظت از محيط زيست» و «مسئوليت اجتماعي» .… 110

جدول(4-50) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «فعاليت منصفانه» و «مسئوليت اجتماعي»….  111

جدول(4-51) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير « مصرف كننده» و «مسئوليت اجتماعي»…..  111

جدول(4-52) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «رعايت حقوق بشر» و «مسئوليت اجتماعي»   112

جدول(4-53) : نتايج آزمون ضريب همبستگي دو متغير «عملكرد كاري» و «مسئوليت اجتماعي»……113

جدول (5-1): اولويت­بندي اصول و مولفه­هاي مستقل مسئوليت اجتماعي بر اساس ميانگين رتبه…..  120

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحهنمودار(4-1) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………………………….   67

نمودار(4-2) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب ميزان تحصيلات ……………………………  68

نمودار(4-3) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سن ……………………………………..   69

نمودار(4-4) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب مديريت   …….……………………………70

نمودار(4-5) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ……………………………………. 71

نمودار(4-6) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « حاكميت شركتي » ….………………………….  89

نمودار(4-7) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « جوامع محلي » ….…………………………….. 91

نمودار(4-8) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « حفاظت از محيط زيست » ….…………………… 93

نمودار(4-9) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « فعاليت منصفانه »….…………………………… 95

نمودار(4-10) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « مسائل مربوط به مصرف كننده »…………………   96

نمودار(4-11) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « رعايت حقوق بشر» …………………………… 98

نمودار(4-12) : هيستوگرام فراواني مؤلفه « عملكرد كاري » ………….………………….  100

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

1-1 مدل تحليلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….  7

 

   

 

چكيده

افزايش دماي كره زمين و تغيير شرايط اقليمي ناشي از انتشار گازهاي دي­اكسيد­كربن و ساير گازهاي آلاينده و مخرب لايه اوزون، يكي از مهم­ترين نگراني­ها و دغدغه­هاي فعلي جامعه بشري محسوب مي‌شود. شركت­­هاي بهره‌برداري نفت و گاز به دليل ماهيت فعاليت­هاي خود نقش مهمي در اين خصوص داشته و به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تري مورد توجه قرار دارند.

در شركت كارون به عنوان بزرگترين شركت استخراج كننده نفت و گاز در مناطق نفت­خيز جنوب كشور، به دليل مجاورت عمده تاسيسات بهره‌برداري و فرآورش نفت و گاز و خطوط انتقالي با مناطق مسكوني، رعايت مسايل زيست محيطي و انتقال نفت و گاز در شرايط ايمن، حائز اهميت فراوان مي­باشد. از سوي ديگر به دليل دولتي بودن شركت كارون و استقرار آن در كلان شهر اهواز و حومه، جامعه محلي و ساير ذي­نفعان آن، هر­كدام به­زعم خود، انتظارات و نيازهاي مختلفي دارند كه همواره مديريت شركت كارون را با چالش­هاي مختلفي روبرو مي­سازد.

از اينرو موضوع مسئوليت­ پذيري شركت كارون و پاسخ­گو بودن آن به پيامدها و مسايل برخاسته از تصميم‌ها و فعاليت­هاي اجرائي شركت كه به‌طور مستقيم يا غير مستقيم بر منافع ذي‌نفعان فعلي، جامعه و نسل‌هاي آينده تاثير مي‌گذارد حائز اهميت بوده و انجام اقداماتي در زمينه اعتماد سازي و جلب حمايت و هم‌كاري ذي‌نفعان و جامعه محلي، افزايش تاثيرات مثبت فعاليت‌هاي شركت و كاهش پيامدهاي منفي، شفاف­سازي و يكپارچه­سازي فعاليت‌هاي پراكنده در حال اجرا در حوزه مسئوليت اجتماعي و نيز مشاركت در توسعه پايدار از اهميت روز افزوني برخوردار مي­باشد.

در اين پژوهش، به منظور بررسي وجود ارتباط معنادار بين 7 موضوع با مسئوليت اجتماعي شركت كارون، بر اساس استاندارد ايزو 26000، پرسشنامه­اي تهيه و در سطح مديران و روساي شركت كارون توزيع و نظر­سنجي گرديد.  با بهره گرفتن از آزمون t، ديدگاه مديران در مورد وضعيت انطباق 7 اصل فوق با ­ شركت كارون، بررسي و تاييد شد سپس وجود ارتباط معنادار 7 اصل فوق با مسئوليت اجتماعي شركت كارون نيز با بهره گرفتن از آزمون پيرسون بررسي و تاييد شد. با بهره گرفتن از آزمون فريدمن نيز، موارد 7 گانه، اولويت­بندي شد و  ًحاكميت شركتيً و ً محيط زيستً به ترتيب در اولويت اول و دوم قرار گرفتند.

واژه­هاي كليدي: مسئوليت اجتماعي سازمان، ذي‌نفعان، توسعه پايدار

 

فصل اول: كليات تحقيق

 

 

مقدمه:

در اين فصل كليات پژوهش شامل موضوع پژوهش، بيان مساله، اهميت پرداختن به موضوع، نوآوري، اهداف، فرضيات، روش­شناسي، روش نمونه گيري و جمع­آوري داده­ها، نحوه تجزيه و تحليل داده‌ها و نيز متغيرهاي مورد نظر، مطرح شده و در نهايت برخي واژه­ها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش، معرفي شده­اند.

 

1-1  موضوع تحقيق:

شناسايي و اولويت­بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

 

1-2  بيان مساله:

شركت بهره ­برداري نفت و گاز كارون بزرگ‌ترين شركت بهره­بردار نفت و گاز در سطح مناطق نفت­خيز جنوب مي‌باشد كه با ظرفيت توليد بيش از يك ميليون بشكه نفت خام در روز، حدود 25 درصد از نفت توليدي كشور را تامين مي­نمايد و براين اساس، نقشي استراتژيك در اقتصاد كشور عهده­دار است.

بررسي­ها و تجربيات قبلي پژوهش­گر مويد اين موضوع است كه شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون به‌عنوان يك شركت دولتي، به‌دليل استقرار عمده تاسيسات عملياتي آن در مجاور مناطق مسكوني و صنعتي كلان­شهر اهواز و حومه، همواره با سطح بالاي انتظارات جامعه و ذي‌نفعان در حوزه­هاي مختلف مواجه بوده و ضرورت پاسخ­گو بودن آن در خصوص ابعاد مختلف مسئوليت اجتماعي آن به‌عنوان يكي از مهم­ترين چالش­ها و مسايل پيش­روي شركت بوده است .

به­رغم اهميت موضوع، مكانيزم منسجم و استانداردي جهت شناسايي معيارهاي مسئوليت پذيري اجتماعي مرتبط و پاسخ‌گوئي در قبال پيامد تصميم‌ها و اقدامات عملياتي موثر بر منافع ذي‌نفعان آن وجود ندارد. در واقع عوامل موثر بر ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي به‌طور شفاف تعيين نشده ­اند و مشخص نيست حد و مرز مسئوليت اجتماعي شركت كارون تا كجا است و در چه حوزه­هائي و به چه ميزان بايد ورود نموده و پاسخ­گو باشد؟

مكانيزم و رويكرد استانداردي جهت بررسي، شناسايي، برنامه‌ريزي و كنترل پيامدها و مسايل برخاسته از تصميم‌ها و فعاليت‌هاي اجرائي شركت كارون در طول زنجيره توليد آن كه به‌طور مستقيم يا غير­مستقيم بر منافع ذي‌نفعان فعلي و نسل‌هاي آينده تاثير مي­گذارد نامشخص است ؟

سوابق كاري قبلي نشان مي‌دهد توجه به انتظارات ذي‌نفعان و برقراري تعامل مناسب با آنان، نقش بسيار مهمي در كاهش سطح ريسك عملياتي سازمان، جلب حمايت و رضايت ذي‌نفعان و سودآوري سازمان به­دنبال دارد لذا پژوهش­گر در نظر دارد به­منظور مشاركت شركت كارون در توسعه پايدار، اعتماد­سازي و جلب حمايت و هم‌كاري ذي‌نفعان، افزايش تاثيرات مثبت فعاليت‌هاي شركت و كاهش پيامدهاي منفي و نيز بمنظور شفاف­سازي و يكپارچه­سازي فعاليت‌هاي پراكنده در حال اجرا در حوزه مسئوليت اجتماعي فعلي، از رهنمودهاي مندرج در استاندارد ايزو[1] 26000 استفاده نموده و جهت شناسايي محدوده مسئوليت اجتماعي شركت كارون و اولويت­بندي موارد اقدام نمود.

 

1-3  اهميت وضرورت انجام تحقيق:

با انجام اين پژوهش مي‌توان ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت كارون را شناسايي و شفاف­سازي نمود و با كسب شناخت لازم نسبت به مولفه­هاي آن، در خصوص اولويت‌بندي، هدف­گذاري، برنامه‌ريزي وعمل نمودن به الزامات آن در چارچوب ماموريت شركت اقدام نمود در غير اين­صورت مسايل مبتلا به فعلي سازمان اعم از:

 • فشارهاي سازمان محيط زيست
 • فشارهاي معارضيني كه تاسيسات شركت در مجاور آن‌ها مستقر گرديده يا خطوط لوله انتقالي كه از ميان مزارع و زمين­هاي آن‌ها عبور نموده
 • سطح بالاي ريسك و خطر عبور خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسير گذر رودخانه­ها، مترو، جاده­هاي ارتباطي زميني و ريلي و هوائي
 • فشار جوامع محلي بر اشتغال­زايي
 • براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد
 • پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل و نظريه رفتار برنامه ريزي شده

( مورد مطالعه : مشتريان بانك صادرات اصفهان )

  

تابستان 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

صفحه
عنوان
فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول. 2

مقدمه. 2

1-1- شرح و بيان مسئله پژوهشي.. 5

1-2- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 9

1-3- اهداف تحقيق. 12

1-3-1- هدف اصلي.. 12

1-3-2- اهداف فرعي.. 12

1-4- فرضيات تحقيق. 13

1-4-1- فرضيه اصلي.. 13

1-4-2- فرضيات فرعي.. 13

1-5- مدل مفهومي تحقيق. 13

1-6- قلمروتحقيق. 18

1-6-1- قلمرو موضوعي تحقيق. 18

1-6-2- قلمرو زماني تحقيق. 18

1-6-3- قلمرو مكاني تحقيق. 18

1-7- تعريف عملياتي واژگان. 19

گرايش… 19

مفيد بودن 19

سهولت استفاده 19

لذت ادراكي 20

هنجارهاي ذهني 20

كنترل رفتاري درك شده 20

قصد رفتاري 20

ريسك اجتماعي.. 21

ريسك مالي.. 21

ريسك حريم خصوصي.. 21

منفعت.. 21

سود مندي درك شده 22

بانكداري الكترونيكي.. 22

فصل دوم. 23

مقدمه. 23

2-1- تجارت الكترونيك… 27

2-1-1- تعاريف تجارت الكترونيك… 27

2-1-2- سطوح تجارت الكترونيك… 28

2-1-3- تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي.. 28

2-1-4- مدل كسب و كار. 29

2-1-4-1- اهميت و ضرورت مدل كسب و كار الكترونيك… 31

2-1-4-2- اجزا اصلي مدل كسب و كار. 31

2-1-4-3- انواع مشتريان و حوزه هاي فعاليت.. 32

2-1-5- مزيت هاي تجارت الكترونيكي.. 34

2-1-6- نيازهاي لازم براي تجارت الكترونيك… 36

2-1-7- دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران. 37

2-1-8- موانع و چالشهاي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران. 37

2-2- بانكداري الكترونيكي.. 38

2-2-1- تعاريف بانكداري الكترونيكي.. 40

2-2-3- تاريخچه ي بانكداري الكترونيكي.. 41

2-2-4- شاخه‌هاي بانكداري الكترونيك… 42

2-2-5- كانال‌هاي بانكداري الكترونيك… 42

2-2-5-1- بانكداري الكترونيكي مصرف كننده(در سطح مشتري) 43

2-2-5-2- ماشين خودپرداز. 43

2-2-5-3- ماشين هاي نقطه فروش… 43

2-2-5-4- بانكداري تلفني.. 44

2-2-5-5- بانكداري اينترنتي.. 44

2-2-6- مزاياي بانكداري الكترونيك… 44

2-2-6-1- خلاصه مزايا 45

2-2-7- گستره جهاني.. 45

2-3- مدل هاي پذيرش فناوري.. 45

2-3-1- تئوري عمل مستدل. 46

2-3-1-1- تعريف سازه هاي مدل. 47

2-3-2- تئوري رفتار برنامه ريزي شده 48

2-3-3- تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده 50

2-3-4- مدل پذيرش فناوري.. 51

2-3-5- مدل ثانويه پذيرش فناوري.. 52

2-3-6- تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري.. 55

2-4- پيشينه. 57

2-4-1- پژوهش هاي خارجي.. 58

2-4-2- پژوهشهاي داخلي.. 59

خلاصه. 60

فصل سوم. 61

مقدمه. 61

3-1- روش تحقيق. 61

3-2- جامعه و نمونه آماري.. 62

3-2-1- جامعه آماري.. 62

3-2-2- حجم نمونه. 62

3-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 63

3-4- پايايي و روايي تحقيق. 66

3-4-1- پايايي.. 66

3-4-2- روايي.. 67

3-5- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 69

خلاصه. 70

فصل چهارم. 71

مقدمه. 71

4-1- توصيف آماري ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه. 71

4-1-1- جنسيت.. 73

4-1-2- سن.. 74

4-1-3-تحصيلات.. 75

4-1-4-شغل. 76

4-1-5- سطح درآمد. 77

4-1-6- آشنايي با اينترنت 78

4-2- آمار توصيفي 79

4-3- آزمون فرضيه ها 84

خلاصه. 87

فصل پنجم. 88

مقدمه. 88

5-1- ارائه نتايج و بررسي آزمون هاي آماري.. 89

5-2 بحث و بررسي.. 91

5-3- مقايسه نتايج با ساير تحقيقات.. 92

5-4- محدوديت هاي انجام تحقيق. 93

5-5- ارائه پيشنهادات كاربردي بر اساس يافته هاي پژوهش… 93

5-6- پيشنهادات براي تحقيقات آتي.. 96

خلاصه. 96

منابع. 97

 

 

فهرست شكل ها
شكل 1-1- عوامل زير بنايي درمدلهاي پذيرش فناوري توسط كاربر ………………………………………………………………………..14
شكل 1-2- مدل پيكاراينن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………15
شكل1-3- مدل مفهومي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
شكل1-4- نتيجه مدل مفهومي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………18
شكل 2-4- تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………..50
شكل2-5- مدل پذيرش فناوري…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شكل2-6 -مدل ثانويه پذيرش فناوري ………………………………………………………………………………………………………………………….53
شكل2-7-تئوري تلفيقي پذيرش و كاربرد فناوري……………………………………………………………………………………………………………56
شكل2-1- مثلث منطق تجاري……………………………………………………………………………………………………………………………………..30
شكل 2-2- تئوري عمل مستدل……………………………………………………………………………………………………………………………………47
شكل2-3 – تئوري رفتار برنامه ريزي شده……………………………………………………………………………………………………………………..49
فهرست جدول ها
جدول(2-1) تعاريف مختلف مدل كسب وكار……………………………………………………………………………………………………………….30
جدول(3-1) سؤالات پرسشنامه و فرضيه هاي مرتبط………………………………………………………………………………………………………64
جدول(3-2) فهرست شعب وتعداد پرسشنامه هاي توزيع شده…………………………………………………………………………………………65
چدول(3-3) ضريب الفاي كرونبا خ خرده مقياس ها……………………………………………………………………………………………………….67
جدول(4-1) فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده…………………………………………………………………………………………………………….72
جدول(4-2) توزيع پاسخگويان برحسب جنسيت…………………………………………………………………………………………………………..73
جدول(3-4) پايايي پرسشنامه (آماره آلفاي كرونباخ) و آماره KMO……………………………………………………………………………….68
جدول(4-4) توزيع پاسخگويان برحسب  مدرك تحصيلي………………………………………………………………………………………………75
جدول(4-5) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب  شغل………………………………………………………………………………………………….76
جدول(4-6) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سطح درآمد ………………………………………………………………………………………..77
جدول(4-7) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب  آشنائي با اينترنت ……………………………………………………………………………….78
جدول(4-3) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن…………………………………………………………………………………………………….74
جدول(4-8) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك جنسيت …………………………………………………………………………………….79
جدول(4-9) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك سن …………………………………………………………………………………………..80
جدول(4-10) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك شغل…………………………………………………………………………………………81
جدول(4-11) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك ميزان استفاده مشتريان از اينترنت…………………………………………………82
جدول(4-12) ميانگين متغيرهاي مورد بررسي به تفكيك تحصيلات ……………………………………………………………………………….83
جدول(4-13) جدول برآورد پارامترها و آناليز واريانس………………………………………………………………………………………………….84
جدول (4-14) ضرايب همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………86

 

 

فهرست نمودار ها
نمودار 4-6- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك ميزان آشنايي با اينترنت ……………………………………….78
نمودار 4-5- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك درآمد ………………………………………………………………..77
نمودار 4-4- نمودار دايره­اي درصد فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك شغل………………………………………………………..76
نمودار 4-3- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………..75
نمودار 4-2- نمودار ميله­اي فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك سن…………………………………………………………………….74
نمودار 4-1- نمودار دايره­اي درصد فراواني نمونه­هاي جمع­آوري شده به تفكيك جنسيت……………………………………………………73
نمودار 4-7-  نمودار راداري ضريب مربع اتاي جزئي……………………………………………………………………………………………………..85

 

چكيده

طي سالهاي اخير تغييرات بسياري در رشد نرخ به كارگيري خدمات بانكداري الكترونيكي در ايران رخ داده است . اين خدمات نوين در بازار رقابتي توانسته مسيري به سوي ارتقاء و تكامل را بپيمايد. به جرأت مي توان گفت هيچ فناوري در عصرحاضر به اندازه اينترنت و توسعه دسترسي به شبكه گسترده جهاني، بر زندگي انسان اثر گذار نبوده است به طوري كه نحوه فروش سنتي كالاها و خدمات را زير سوال برده اند. تجارت الكترونيك شيوه اصلي فعاليت بانك ها را نيز دگرگون ساخته است. بيشتر فعاليت هايي كه به صورت سنتي به صندوق دار، در بانك واگذار مي شد، در حال حاضر به شيوه اي بسيار ارزانتر به وسيله اينترنت انجام مي شود. تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك، به كمك ابزارهاي خودپرداز، موبايل بانك و بيش از همه بانكداري اينترنتي، تا اندازه بسياري بهبود يافته است. در واقع به همان نسبت كه استفاده از بانكداري اينترنتي توسط مشتريان بيشتر و بيشتر مي شود، فهم عوامل تاثير گذار بر روي تصميم گيري مشتريان در پذيرش بانكداري اينترنتي به موضوعي بسيار مهم و اساسي تري تبديل مي شود. مطالعه عوامل تعيين كننده پذيرش بانكداري اينترنتي، موجب درك بهتري از باورها و اعتقاداتي مي شود كه كاربران بالقوه را به سمت استفاده از فناوريهاي جديد سوق مي دهد و با توجه به چگونگي و نوع نگرشهاي كاربران، مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه موجب تسريع پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان شود.

هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي با تلفيق مدل پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل و نظريه رفتاربرنامه ريزي شده است. جامعه آماري از ميان مشتريان بانك صادرات شهر اصفهان مي باشند كه در اين بانك حساب داشته و از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده كرده اند. پژوهش حاضر از جهت هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي، پيمايشي به شمار مي آيد. با بهره گيري از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، 384 پرسشنامه طراحي و توزيع گرديد كه در نهايت320 پرسشنامه برگشت داده شد و داده هاي آماري با بهره گرفتن از مدل رگرسيون خطي چندگانه و آزمون آماري همبستگي در محيط نرم افزارSPSS V.21 مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند و به منظور رتبه بندي عوامل از ضريب مربع اتاي جزئي استفاده گرديد.

نتايج تحليل عاملي داده ها مويد تاثير تمامي عوامل: نگرش فردي به بانكداري اينترنتي، منفعت درك شده، ريسك امنيتي، درك از مفيد بودن، ريسك مالي، هنجارهاي ذهني، ريسك اجتماعي، سهولت درك شده و كنترل هاي رفتاري درك شده بر پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيكي مي باشد و از بين تمامي عوامل نگرش فردي به بانكداري اينترنتي ، منفعت درك شده و ريسك امنيتي ، بالاترين رتبه و بيشترين تاثير را در پذيرش خدمات بانكداري الكترونيكي توسط مشتريان دارد.

 

كلمات كليدي: بانكداري الكترونيكي ، تئوري پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل ، رفتار برنامه ريزي شده

 

فصل اول

كليات تحقيق

  

مقدمه

اگر چه حقيقت دارد كه ما بيش از هر زمان ديگري ، در عصر تغيير زندگي مي كنيم ، اما ساختارهاي اجتماعي حاكم ، غالبا مانع نشر نوآوري ها مي شود ، فاصله آنچه كه بشر مي داند و آنچه كه به طور موثر در عمل به كار گرفته مي شود بايستي كاهش يابد ، براي كم كردن اين فاصله بايد دانست كه چگونه ايده هاي جديد از منبع به سوي دريافت كنندگان مستعد ، انتشار مي يابد و چه عواملي در پذيرش اين گونه نوآوري ها موثرند (كرمي ، 1369 ، ص3). يكي از نوآوري هايي كه در اثر تحولات گسترده فناوري ارتباطات و اطلاعات رشد قابل توجهي را تجربه نموده ، تجارت الكترونيك است . با توجه به اينكه مبادلات پولي و مالي جز لاينفك مبادلات تجاري است، از اين رو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني ، نهادهاي پولي و مالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند در نتيجه طي چند دهه اخير سيستم هاي پرداخت الكترونيكي به تدريج در حال جايگزين با سيستم هاي پرداخت سنتي مي باشند. (شيخاني ،1378،ص17). يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي ناشي از انقلاب اطلاعات، تحول در شيوه‌هاي سنتي تجارت و جايگزيني آن با تجارت الكترونيك است. از اين رو به واسطه نقش پول و بانكداري در تجارت، بانكداري الكترونيك اصلي‌ترين زيربناي تجارت الكترونيك محسوب مي‌شود. طبيعتا در اين ميان، نقش بانك‌ها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسيار حياتي است. هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را علاوه برجنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته اولين نهاد‌هايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به كار انداختند. محصول تلاش آن‌ها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليت‌هاي بانكداري و اقتصادي به شمار مي‌رود. بانكداري الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن با سياست‌هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه‌ريزي دقيق دارد (ميرابي، 1387، ص 27). رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسان ها و عملكرد سازمان ها دامن زده است. اين فناوري ها، روش هاي كاركرد و نگرش افراد ، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ايجاد صنايع نوين، مشاغل جديد و خلاقيت در انجام امور شده است. ظهور پديده هايي چون كسب و كار و بانكداري الكترونيكي از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. نوآوري در فناوري و رقابت ميان سازمان هاي بانكداري ،كه قصد ورود به اين حرفه را دارند، موجب شده است تا طيف گسترده اي از انواع محصولات و خدمات بانكي ، قابل دسترس و ارائه به مشتريان كوچك و بزرگ باشد ( كاظمي نژاد، 1388). دسترسي تعداد زيادي از مردم به شبكه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الكترونيك بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است و تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك را مي توان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست (بصيري و ربيع،1386). با رشد سريع تكنولوژي مدرن ارتباط از دور، اينترنت روشي ساده و موثر را براي ارائه خدمات تجارت الكترونيكي براي ميليون ها نفر از كاربران از طريق ارتباط سيمي پيشنهاد مي كند  (Yaobin and et al, 2010) [1]. به عنوان نمونه  بر اساس گزارش هاي موسسه Data Monitor  (يكي از مهمترين مراكز تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري اروپا) مشتريان بانكداري اينترنتي 8 كشور اروپايي از5/4 ميليون نفر در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 رسيده است (شيخاني1378،ص21). همانطور كه مي دانيم بانكداري اينترنتي نوعي از بانكداري الكترونيكي برروي كانال اينترنت است. . براى توسعه تجارت الكترونيكي در كشور و ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني، برخورداري از يك نظام بانكي كارآمد الزامي است. يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيكي وجود سيستم بانكداري الكترونيكي است كه به عنوان شاخص جديد توسعه كشورها در نظر گرفته شده است. بطور كلي دو نوع استراتژي در زمينه بانكداري اينترنتي وجود دارد : گزينه اول، بانك موجود مي تواند با داشتن دفتر فيزيكي وب سايتي را راه اندازي كرده و بانكداري اينترنتي را به عنوان كانال ارائهاي افزون بر كانالهاي موجود ارائه دهد(Miranda and et al, 2006)[2].گزينه دوم، راه اندازي بانك تنها بصورت اينترنتي يا بانك مجازي، بدون وجود دفتر فيزيكي مي باشد. توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در حوزه­هاي مختلف به ويژه در حوزه بانكداري، حاصل قابليت­هاي فناوري اطلاعات است كه امروزه در دنياي كسب­ وكار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در بخش­هاي مختلف نظام اجتماعي از الگوي سنتي فاصله گرفته و الگوي جديد متناسب با الزامات عصر اطلاعات ايجاد كند. در اين راستا و همانند اكثر تأمين كنندگان خدمات، نظام بانكي طي دهه هاي اخير به سرعت به سمت سرمايه ­گذاري بر روي فناوري­هاي نوين ارائه خدمات به مشتريان، به عنوان راهي براي كنترل هزينه­ها، جذب مشتريان جديد و تحقق انتظارات مشتريان روي آورده است و استفاده از اين فناوري ها (بانكداري اينترنتي، بانكداري تلفني، ماشين­هاي خودپرداز و…) را به عنوان يك ضرورت راهبردي در دستور كار خود قرار داده است (جوزف و استون، 2003) [3]. تحليل رفتار مصرف كننده جنبه كليدي موفقيت درتجارت الكترونيكي مي باشد (يو- 2005،گفن2003)[4]. درصنعت خدمات مالي و بانكداري، ارائه خدمات به مشتريان پديده ا ي در حال رشد است (اريكسون و همكاران،2005)[5]. توسعه ي شگفت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانك ها، روش هاي جاري بانكداري را متحوّل ساخته است.  امروزه قضاوت مشتري در امور بانكي بر اساس ميزان توانمندي بانك در كمك به حل معضلات و توسعه ي تجارت استوار است. امنيت، سرعت تراكنش، دوستي با مصرف كننده و راحتي، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حريم خصوصي[6] از مهم ترين عوامل در انتخاب بانك از سوي مشتري است (سركان آكين سي وهمكاران، 2004 و سيلوي لافرت و همكاران[7]،2005). از اين رو پذيرش بانكداري آنلاين در بيشتر كشورهاي جهان رو به افزايش بوده ، به گونه اي كه ميزان ارتباط هاي بانكداري الكترونيك در كشورهاي پيشرو از پنجاه درصد گذشته است (ترو پيكاراينن و همكاران[8]،2006ص226). نگرش به استفاده و يا عدم استفاده از فناوري هاي الكترونيكي به صورت تمايل رواني كه از طريق موجوديتي خاص و با درجه اي از
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: